Általános közzétételi lista

2024.06.14. |

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok
 

 

Közzétételi egység

Közzétett adat

Utolsó módosítás időpontja

Archívum

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Általános adatok

2024.02.02.

 

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

2022.03.25.

 

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elérhetőségek

2024.02.02.

 

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás

2023.11.14.

 

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Közgyűlés összetétele

Közgyűlés és Bizottságok összetétele

2024.02.27.

2023.09.07.

 

Közgyűlés és Bizottságok összetétele

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A feltöltés folyamatban…

 

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gazdasági társaságok 

2023.09.18.

 

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közalapítványok

2024.06.14.

 

 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Költségvetési szervek

2024.03.28.

Alapító okiratok

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Jogorvoslat elbírálására jogosult szerv

2023.03.27.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 

 

Közzétételi egység

Közzétett adat

Utolsó módosítás időpontja

Archívum

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Önkormányzat SZMSZ


PM Hivatal SZMSZ 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Jogszabályok


2022.12.15.


2022.12.15.


2021.10.05.


2022.04.25.


Önkormányzat SZMSZ

PM Hivatal SZMSZ 

 Ügyrend 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok

2022.12.15.

 Önként vállalt feladatok

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Eljárástípusok

 

2021.08.10.

 

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások

2024.01.22.

Közszolgáltatások
(2023)

Közszolgáltatások
(2021)

Közszolgáltatások
(2020)

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

A feltöltés folyamatban…

 

 

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadványok

2020.07.31.

 

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai,

a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága,

döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói;

a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza


Közgyűlési meghívók

 

Döntések

 

Közgyűlési szavazások eredményei

2024.02.09.

2024.02.22.

 

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Előterjesztések

 

Főépítészi Iroda jogszabálytervezetei

 2023.11.16.

 

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

2024.03.19.

 

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok

 2023.11.20.

 

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2022

2022.12.12.

 Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésének rendje

2020.05.26.

 

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatok

2024.02.01.

 

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

NAIH statisztika

2024.01.26.

NAIH statisztika

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

 

 

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 III. Gazdálkodási adatok
 

 

Közzétételi egység

Közzétett adat

Utolsó módosítás időpontja

Archívum

 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2024. évi költségvetés

I. rendeletmódosítás

 2024.04.29.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Létszám, rendszeres juttatások - Önkormányzat

Létszám, rendszeres juttatások - PM Hivatal

2020.05.26.

 

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

2024

2024.06.12.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023-ban kötött szerződések és módosításaik (Önkormányzat)

2021-2022-ben kötött szerződések és módosításaik (Önkormányzat)

2021. előtt kötött szerződések és módosításaik

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4a) bekezdés rendelkezése alapján ebben a közzétételi egységben közzéteendő adatok  https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat oldalon találhatóak.

 2024.01.17.

2015-2020 között

2020 - Hivatal

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 

 

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2024

2024.06.12. 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

2023.09.22.

 

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023. évi Közbeszerzési terv - Önkormányzat

2023. évi Közbeszerzési terv - PM Hivatal

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

 2024.05.13.

2022
Önkormányzat

2022
PM Hivatal

2021
Önkormányzat

2021
PM Hivatal

2020
Önkormányzat

2020
PM Hivatal