Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2021.11.20. |

FELHÍVÁS

a Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíj felhívása a 2022. naptári évre


A közalapítvány a 2022. naptári évre - önkormányzati támogatásból - a következő célokra folyósít ösztöndíjat:

 1. Köznevelésben tanulók, illetve a hallgatók által egyénileg pályázható általános ösztöndíja.
 2. A sajátos helyzetű tanulók esélyegyenlőség fokozását segítő ösztöndíj.
 3. A 7. és 10. évfolyamos tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított „Pályaorientációs ösztöndíj”.

Az egyes ösztöndíjak feltételrendszere az alábbi:

 1. Egyéni tanulók illetve hallgatók ösztöndíjának feltételrendszere
  A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által létrehozott és támogatott közalapítvány pályázati úton támogatni kívánja azokat a jó tanulmányi eredményt elért székesfehérvári lakcímmel rendelkező fiatalokat, akik szociális helyzetük miatt rászorulnak erre. A támogatás elnyeréséhez mindhárom feltételnek meg kell felelni. Az ösztöndíjra a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói pályázhatnak. A középfokú képzésben az adatlap melléklete szerint többlet tanulmányi pont szerezhető.

  A pályázat benyújtása adatlap kitöltésével történik. Az adatlap csak a szükséges mellékletek csatolásával érvényes. A kötelező mellékletek felsorolását az „Adatlap” tartalmazza. Pályázatot csak Székesfehérváron állandó lakhellyel rendelkező tanuló nyújthat be. Nem érinti a pályázati lehetőséget, ha a tanuló más ösztöndíjat is kap, de annak összege beszámít az igazolandó jövedelembe.

  A rászorultságról a pályázati adatlapon kell nyilatkozni. A tanulmányi eredményt középiskola esetén az iskola igazolja az adatlapon. A felsőoktatási hallgató esetén az intézmény külön igazolása, vagy Neptun rendszerről letöltött okmány csatolható.

  Tanulmányi követelményszint a 9-13. évfolyamon 4,5, a felsőoktatásban 4,2.

  A pályázat középiskolai tanulók esetében 2021. november 19-ig nyújtható be a pályázati adatlap kitöltésével, aláírásával és a mellékletek csatolásával. A borítékon szerepelnie kell a „Tóth Ösztöndíj” megnevezésnek. A küldemény az alábbi címekre adható fel:

  • Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
  • Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, Baracsiné Tujner Éva kuratóriumi titkár, Székesfehérvár, Budai út 45.
  • A pályázati adatlap zárt borítékban leadható Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is, járványügyi korlátozás esetén a Polgármesteri Hivatal portáján (8000 Székesfehérvár, Városháztér 1.).

  Az adatlapot középiskolában az intézmény biztosítja, vagy IDE kattintva LETÖLTHETŐ, és kérhető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is.

  Csak a 2021. évben kiadott, a 2022. naptári évre szóló adatlapon adható be pályázat! Korábbi vagy egyénileg szerkesztett adatlapon benyújtott igény nem kerül elbírálásra.

  A pályázat eredményéről a Közalapítvány a köznevelési intézményeket 2022. január 10-ig értesíti. Az ösztöndíj határozatok ünnepélyes átadására az érvényes védelmi előírások függvényében kerülhet sor. Ennek esetleges elmaradása az ösztöndíj folyósítását nem érinti.

  A felsőoktatási hallgatók 2022. február 10-ig nyújthatnak be pályázatot, a 2021. évi őszi félév tanulmányi eredményei alapján. Az ő pályázataik elbírálása 2022. március 10-ig történik meg. A pályázók a kuratórium döntéséről az adatlapon megadott e-mail címükön kapnak értesítést.

  Az ösztöndíj folyósítás minden ösztöndíjas számára negyedévenként történik, március, június, október és december hónapban. Az első félévben a hónapok végén, a második félévben a hónapok elején. A II. féléves ösztöndíjat csak azok kapják meg, akik 2022. szeptember 26-ig igazolják tanulói, hallgatói jogviszonyuk folytatását. Azoknak a köznevelésben tovább tanuló ösztöndíjasoknak, akik nem váltanak iskolát, nem kell igazolást benyújtani.

  Az elnyert ösztöndíj folyósítása minden ösztöndíjas számára csak bankszámlára történhet. Szülő, gondviselő számlája is megjelölhető az adatlapon.

  A pályázati adatlapokat és a mellékleteket a bírálatot követő 1 héten belül a közalapítvány kuratóriuma megsemmisíti. Csak az utaláshoz szükséges személyes adatok kerülnek megőrzésre, azok is csak a folyósítás idejére. További adatvédelmi tudnivalók a Közalapítvány „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-jában találhatók.

 2. Sajátos helyzetű tanulók ösztöndíjának feltételrendszere

  A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíj pályázatot ír ki eltérő képességű tanulók egyéni tanulmányi munkájának segítésére, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) és tagintézményeik székesfehérvári tanulói számára.

  A pályázatot a 6. vagy a magasabb évfolyamon tanulók nyújthatnak be. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a szociális rászorultság és az egyéni képességekhez viszonyított tanulói teljesítmény szintje, a tanulmányi eredménytől függetlenül. A Kuratórium a szociális rászorultságot a benyújtott jövedelmi igazolások és mellékletek alapján, a tanulói teljesítményt az intézmény szakvéleménye alapján veszi figyelembe.

  A pályázat az egységes pályázati adatlap felhasználásával nyújtható be. A pályázatokat a szülő kérése alapján az iskola nyújtja be. A tanulmányi adatokra vonatkozó rovatot nem kell kitölteni. Az egyéni tanulói teljesítményre vonatkozó véleményt, és a pályázók rangsorát az intézmény külön, zárt borítékban juttatja el a kuratóriumhoz. A többi feltétel megegyezik a középiskolásokra vonatkozókkal.

 3. A 7. és 10. évfolyamos tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított „Pályaorientációs ösztöndíj”

  Ez az ösztöndíj az állami intézmény fenntartók és a nem állami intézmények számára szóló támogatás, meghívásos pályázat keretében, azon szervezetek számára, ahol tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

  A tanulók ezt számítógéppel támogatott egyéni tanácsadásként, többlet szolgáltatásként, személyre szólóan, egyénenként külön vehetik igénybe, saját intézményükben, vagy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban. A Szakképzési Centrum ágazat független tanácsadást biztosít külső szakértővel, tehát a gimnázium iránt érdeklődő tanulók számára is biztosított a személyre szóló egyedi életpályatervezési tanácsadás, ha azt nem saját iskolájukban kívánják igénybe venni.

  További felvilágosítás kérhető: Fűrész István 06 70/6699-198

Letölthető dokumentumok:

- pályázati felhívás
- pályázati adatlap
- adatkezelési tájékoztató

Székesfehérvár, 2021. október 20.


A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány
Kuratóriuma


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 >>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2020. november 23.

HIRDETMÉNY
Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete
módosításához szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
munkaközi tájékoztató szakaszáról
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosításán túl a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése.

>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2020. június 10.

HIRDETMÉNY
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően elkészíttette Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatát, azaz az új településrendezési eszközöket.
 
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2019. július 23.

FELHÍVÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§-ban, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációjának véleményezését, valamint a környezeti vizsgálatot.

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzétette a város honlapján (www.szekesfehervar.hu -> Információk -> Polgármesteri Hivatal -> Főépítészi Iroda -> Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.).

Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 431/2013. (VIII.16.) Kgy. határozat melléklete, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján tesszük közzé.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A honlapon megjelent: 2019. június 12.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R1.) 38.§-ban foglaltaknak megfelelően elkészíttette a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációját.

>>> A hirdetmény letöltése (.docx)

A honlapon megjelent: 2019. március 25.

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza keretében, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A véleményezendő dokumentum és annak véleménybeküldő adatlapja a következő címen található meg: http://www.szekesfehervar.hu/its_-tfk-tarsadalmasitas-1

A honlapon megjelent: 2018. augusztus 2.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26) sz. határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és mellékletét a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A honlapon megjelent: 2018. május 4.


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről.
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. február 5.

TÁJÉKOZTATÓ

A közterületi parkolás 2017. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.pdf)

A közterületi parkolás 2016. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.jpg)

A honlapon megjelent: 2018. január 31.

Eseménynaptár

2022. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár