Egyeztetési eljárások

2019.07.09. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2019. július 12-ei ülésén kerülnek előterjesztésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város új településrendezési eszközeit tartalmazó alábbi javaslatok.

I. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének  elfogadására (A határozati javaslat és annak mellékletei az alábbiakban letölthetők.)

Határozati javaslat

1. melléklet: SZERKEZETI TERV

2. melléklet: A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

3. melléklet: VÁLTOZÁSOK

4. melléklet: A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. melléklet: A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. melléklet: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

II. Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet

elfogadására (A rendelet-tervezet és annak mellékletei az alábbiakban letölthetők.)

Rendelet-tervezet

1. melléklet: A város közigazgatási területe tagolódásának térképi lehatárolása

2. melléklet: Szabályozási terv

3. melléklet: Az építési övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

4. melléklet: Az övezetek helyi szabályozással meghatározott határértékei

5. melléklet: A járművek elhelyezésére vonatkozó OTÉK-tól való eltérés mértéke

6. melléklet: Levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelt terület lehatárolása

7. melléklet: Egyes fejlesztési területek ütemezése

8. melléklet: Lakóterületen nem megengedett rendeltetések, tevékenységi módok


 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása céljából indult 

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§-ban, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációjának véleményezését, valamint a környezeti vizsgálatot.

 Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzétette a város honlapján (www.szekesfehervar.hu > Információk > Polgármesteri Hivatal > Főépítészi Iroda >   Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.).

 Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 431/2013. (VIII.16.) Kgy. határozat melléklete, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján teszem közzé.

 A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és MELLÉKLETE

DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata és új településrendezési eszközeinek megalkotása céljából indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2019. március 14 - 2019. április 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június 15-én a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasszal indította meg az alábbi hatályos településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát, az új településrendezési eszközök elkészítését:
• 17/2004. (11.12) sz. Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szerkezeti Terve
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004. (II.24.) önkorm. rendelet
• A Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (II.24.) önkorm. rendelet
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelet

A felülvizsgálat céljai:

A Korm. rendelet 45. § (1)A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazható, tehát el kell készíteni az új jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközöket.
Az önálló, közigazgatási terület részterületeire vonatkozó helyi építési szabályzatok helyett, egy helyi építési szabályzat elkészítése. Az előzetes tájékoztatóban az szerepelt, hogy a Történelmi belváros területére továbbra is önálló, külön helyi építési szabályzat készül, annak speciális szabályozási igénye miatt. Az eltelt időszakban elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, mely alapján a településkép védelmére vonatkozó előírásokat külön önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti. Ezek alapján a Történelmi belváros speciális szabályai a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra, így nem készül külön, önálló helyi építési szabályzat a területre.
Az új jogszabályi környezetnek való megfelelésen túl, az új városfejlesztési elképzeléseknek/terveknek, a lakosság és gazdasági szervezetek - akceptálható - kérelmeinek megfelelő településrendezési eszközök elkészítése.
A hatósági eljárások során felmerült jogalkalmazás problémák kezelése.
A helyi építési szabályok egyszerűsítése.

Az  eljárás  hivatalos hirdetménye,  dokumentációja, valamint partneri adatlapja letölthetőek:


HIRDETMÉNY

KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

HATÁROZATI JAVASLAT

PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy az eljárásban a 431/2013(VIII.16.) Kgy. határozatban foglaltak alapján nyilváníthatnak véleményt. A Partneri adatlapon a közbenső véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város településképi arculati kézikönyve megalkotása és településkép védelméről szóló rendelete elfogadása

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 20-i ülésén a 205/2018. (IV.20.) önkormányzati határozatával elfogadta Székesfehérvár településképi arculati kézikönyvét, valamint megalkotta 7/2018. (IV.23.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.  A rendelet hatályba lépése: 2018. május

A településképi arculati kézikönyv és településkép védelméről szóló rendelet elfogadásáról szóló  közzététel dokumnetációja az alábbiakban letölthető:

HIRDETMÉNY

településképi arculati kézikönyv

településkép védelméről szóló rendelet

A településképi kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet használatával kapcsolatos  információkat és az értékelésük kérdőívét a www. szekesfehervar.hu honlap Főépítészi iroda menüjében érheti el.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
-a Székesfehérvár Budai út, Nagyszombati út és a 14311 hrsz-ú gyűjtő út csomópontjára és környezetére vonatkozó módosítás céljából indult -

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

2018. március 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. március 1-én megindította a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
-a Székesfehérvár Budai út, Nagyszombati út és a 14311 hrsz-ú gyűjtő út csomópontjára és környezetére vonatkozó módosítás céljából indult -

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

2018. március 1-március 11.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

Az állami főépítészi eljárás hivatalos hirdetménye, döntése, összefoglaló dokumentációja és az államigazgatási szervek véleménye a környzetei vizsgálat szükségességéről, valamint a partneri alatlap letölthető:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS

DOKUMENTÁCIÓ 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2017. december 1-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  2017. június 12-én megindította a  településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges  partnerségi egyeztetési eljárást.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETESzékesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
2017. július 21- augusztus 8.
és
LAKOSSÁGI FÓRUM
2017. július 31.


A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről és társadalmi egyeztetésének  lefolytatásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017 (III.24.) számú önkormányzati határozatával döntött

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet  partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város hirdetőtábláján a 8000 Székesfehérvár Városház tér 2. szám előtti közterületen, valamint a www.szekesfehervar.hu honlapon (http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu - Információk- Főépítészi Iroda-  Egyeztetési eljárások) és a Fejér Megyei Hírlapban, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melynek időpontja: július 31. 14:00 óra; melynek helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterme  (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet)

A véleményezés módja:  Az egyeztetési eljárás a teljes körű nyilvánosságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Partnerségi rendelet ).

A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a  tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. augusztus 8.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye,  valamint az eljárásban való részvételhez szükséges új partneri adatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (tervezet)

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (tervezet)

PARTNERI ADATLAP 


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,

a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági- és önkormányzati  módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017.  július 17-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a  7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY

DÖNTÉS és  MELLÉKLETE


A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL" szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati  rendeletének módosítása

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. június 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás keretében folytatja le A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkorm. rendelet módosítását.  

A módosítás az Árpád-ház program- "Ország bölcsője" program II. szakaszának Nemzeti Emlékhely fejlesztése projektjének megvalósíthatósága, a Bartók Béla tér és a Szent István tér revitalizációja, fejlesztése és az Árpád fürdő műemléki épület telkével szomszédos, Várkorúton lévő foghíjtelkek tervezett beépítése érdekében történik.

Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE


Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
ELŐZTETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
2017. június 12-június 28.
és
LAKOSSÁGI FÓRUM
2017. június 20.


A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről és társadalmi egyeztetésének  lefolytatásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017 (III.24.) számú önkormányzati határozatával döntött

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet  partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi Székesfehérvár Megyei Jogú Város hirdetőtábláján a 8000 Székesfehérvár Városház tér 2. szám előtti közterületen, valamint a www.szekesfehervar.hu honlapon (http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu ® Információk ® Főépítészi Iroda ® Egyeztetési eljárások) és a Fejér Megyei Hírlapban, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melynek időpontja:június 20. 13:00 óra; melynek helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterme  (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet)

A véleményezés módja:  Az egyeztetési eljárás a teljes körű nyilvánosságának biztosítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Partnerségi rendelet ).

A Partnerségi rendelet szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.) vagy a  tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. június 28.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye,  valamint az eljárásban való részvételhez szükséges új partneri adatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY

PARTNERI ADATLAP 


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági- és önkormányzati  módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. május 23- június 23.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a
17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a
7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását.

Az egyeztetési eljárás véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye, tájékoztatója és a lakossági kéréseket összefoglaló dokumnetációja , valamint partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/


A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL" szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati  rendeletének módosítása

EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI  ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. március 30 - április 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően egyszerűsített eljárás keretében folytatja le A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL  ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkorm. rendelet módosítását.  

A módosítás az Árpád-ház program- "Ország bölcsője" program II. szakaszának Nemzeti Emlékhely fejlesztése projektjének megvalósíthatósága, a Bartók Béla tér és a Szent István tér revitalizációja, fejlesztése és az Árpád fürdő műemléki épület telkével szomszédos, Várkorúton lévő foghíjtelkek tervezett beépítése érdekében történik.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Partnereket, hogy a Polgármester a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében az alábbi döntést hozta:

"Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének "I. Polgármesterre átruházott hatáskörök" 39. pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§ (1) alapján az alábbi döntést hozom: " A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZA-TÁRÓL szóló 8/2004.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása tekintetében a környezet védelméért felelős szervek -  12557/1/2016. számú megkeresésre adott - véleményével megegyezően a környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, azaz nem kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a várható környezeti hatás nem jelentős."

Az egyeztetési eljárás  véleményezési  szakaszának hivatalos hirdetménye és  véleményezési dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ

PARTNERI ADATLAP 

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2017.03.30.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
-a Déli összekötő úthálózat területeire, valamint a meglévő és tervezett kerékpárút hálózat fejlesztési területeire vonatkozó módosítása tekintetében indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. február 13-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.13.


A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása
a konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából indult -
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2017. január 6-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. december 15-én elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2017.02.07.


A Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítása
a konténer-, valamint sátor- és ponyvaépítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata céljából indult -
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 15 - 2017. január 6.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§-ban foglaltaknak megfelelően elindította a Videoton Holding Zrt. és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 26/2006. (XI.28.) számú rendeletének módosítását.

A településrendezési eszköz módosításának célja, hogy a Videoton Holding Zrt. meglévő, egyre bővülő termelő kapacitása számára szükséges a kiszolgáló és tárolási lehetőség rugalmas kezelését lehetővé tevő megoldás jöjjön létre.

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

2016.12.19.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
- a „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. december 19- 2017. január 19.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően 2016. augusztusában elindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás közbenső véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és dokumnetációja, valamint a partneri adatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY

DOKUMENTÁCIÓ:

véleményezési dokumentáció;
környezeti értékelés;
településszerkezeti terv módosítása;
szabályozási terv módosítások szelvényei:
Belterület: B2.1; B4.1; B4.2; B4.4; B5.1; B5.2; B5.3; B5.4; B6.3; B7.2; B7.4; B8.1; B8.3;
Külterület: K7.1; K7.4; K10.2; K12.1; K12.3;
Ráchegy területe.
PARTNERI ADATLAP
Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.12.19.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. október 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékozatási szakaszának hivatalos hirdetménye, tájékoztatója és a lakossági kéréseket összefoglaló dokumnetációja , valamint partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.10.18.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata-
- a „Déli összekötő úthálózat”-, valamint kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítása céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. augusztus 22.-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,valamint a 34/2007. (XI.30) önkorm. rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási terve és helyi építési szabályzata módosítását.

A rendezés egyrészt a Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 355/2016.(V.27.) számú határozatában rögzített „Déli összekötő úthálózat”, másrészt a hatályos ITP szerint TOP konstrukcióból megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmények területbiztosítását szolgálja.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.08.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város elepülésrendezési eszközeinek
- teljeskörű felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2016. július 15-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően elindítja Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek - jogszabályban előírt - teljes felülvizsgálatát, új településrendezési eszközök elkészítését.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapja letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016.06.15.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. május 18-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016. 05.18.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. április 17-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 júliusában megindította a

17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, valamint a

7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS

DOKUMENTÁCIÓ:

jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek;
terviratok;
módosítások tartalma;
módosítások térképe;
módosítások szelvényei.
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2016. 03.16.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2016. február 1-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a Korm. rendelet 17.§-a szerinti közös tervezés keretében - lefolytatta a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása, a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve, a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tekintetében, a Korm. rendelet 36.§ szerinti teljes eljárás, előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszát a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából.

A Önkormányzat a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját közzéteszi, melyek az alábbiakban letölthetők:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2016.02.04.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2015. október 30- november 30.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás a véleményezési szakaszának dokumentációja, valamint - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti - környezeti vizsgálat dokumentációja, továbbá a partneri alatlap letölthetőek:

HIRDETMÉNY
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMNETÁCIÓ
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT DOKUMNETÁCIÓJA
PARTNERI ADATLAP

Székesfehérvár Megyei Jogú Város módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási tervlapok: jelkulcs, B6.4; K8.3; K8.4; K10.2; K10.4; K11.1; K11.3; K12.1; K12.2; K12.3

településszerkezeti terv

Szabadbattyán Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv
településszerkezeti terv

Pákozd Nagyközség módosuló településrendezési eszközei:

szabályozási terv
településszerkezeti terv

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015.11.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
- a lakossági módosítási kérelmek által érintett területek szabályozásának felülvizsgálata céljából indult -
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. július 8- augusztus 8.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 07.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult,
az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2015. április 20-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 03.02-án megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyeztetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó hirdetmény, a döntés, valamint a döntés alapjául szolgáló vélemények összefoglaló táblázata letölthetőek:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS és MELLÉKLETE

2015. 04.20.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult,
az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 020265/35 hrsz-ú ingatlan területére-, valamint a Lippai utca -Lippai köz- Homoksor által határolt terület É-i részére vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA
2015. március 19-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 03. 02.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI- ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA

2015. március 2-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. november 4-én megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.


Az egyeztetési eljárás lezárásának hivatalos hirdetménye, a döntés és melléklete letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY
DÖNTÉS
A DÖNTÉS MELLÉKLETE

2015.03.02.


A 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti terve és leírása-,
a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása-,
a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve-,
a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve-,
és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítása tárgyában
- a Székesfehérvártól déli irányban kivezető Börgöndi út mellett, az M7 autópályától délre, új 132/22 kV-os táppont, és az azt megtápláló 132 kV-os vezetékek létesítése céljából - indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2015. február 18-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megindította a 17/2004 (II.12) számú Kgy. határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti terve és leírása-, a 7/2004.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzata és szabályozási terve-, a 67/2010. (IX.27.) sz. Kt. határozattal megállapított Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása- ,a 14/2010. (IX.28.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Szabadbattyán építési szabályzata és szabályozási terve- ,a 43/2010.(III.29.) sz. Kt. határozattal megállapított Pákozd Nagyközség településszerkezeti terve és az 5/2010.(III.29.) sz. önkorm. rendelettel jóváhagyott Pákozd Építési Szabályzata módosítását .

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2015. 01.28.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

2014. november 3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

A partnerségi egyezetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó döntés és hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS ÉS MELLÉKLETE
HIRDETMÉNY

2014.12.02.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSA

2014. NOVEMBER 26-án lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. október 09-én megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

A partnerségi egyezetési eljárás lezárult, az erre vonatkozó döntés és hirdetménye letölthetőek:

DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.11. 25


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában,
a 2013. november 4-én indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. december 19-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

A véleményezési dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38. § szerinti eljárásban, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6-án hatályos előírásai szerint készült.


Az egyezetési eljárás véleményezési szakaszának hivatalos hirdetménye, dokumentációja és partneri alatlapja letölthetőek az alábbi kiemelésekre kattintva:

HIRDETMÉNY
DOKUMENTÁCIÓ

DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI:

- A MÓDOSULÓ TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK SZELVÉNYEI: TÖRTÉNELMI BELVÁROS, B2.3, B2.4, B4.1, B4.2, B4.4, jelkulcs
- A MÓDOSULÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY FEJEZETEK:

Összefoglalás, Törtélmi belváros adatlapok és leírás, Felsőváros, Palotaváros, Víziváros, Búrtelep, Vasút, Tóváros

PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.18.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. november 3-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni. A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion " és annak tágabb környezetére vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014. október 29-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TERVDOKUMENTÁCIÓ
TERVIRATOK
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.11.06.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KÖZZÉTÉTELE

2014. szeptember 25-én lezárult

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljáráshoz kapcsolódó környezeti vizsgálat tárgyú hirdetmény, tájékoztató, valamint alátámasztó dokumentáció letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
DOKUMENTÁCIÓ

2014.10.13.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a 7329 hrsz-ú sportpálya , a "Sóstói VIDEOTON Stadion "és annak tágabb környezetére vonatkozó
TÁRGYALÁSOS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZA

2014 július 30-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását .

Az egyezetési eljárás tájékoztatási szakaszának hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.08.19.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő, a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. május 16-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyezetési eljárás közbenső véleményezési szakasza lezárásának dokumentációja, a lezárásra vonatkozó döntés, valamint a hivatalos hirdetménye letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.06.16.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a "Koronás Park" területére vonatkozó
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. április 30-án LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.

Az egyezetési eljárás véleményezési szakasza lezárásának dokumentációja, a lezárásra vonatkozó döntés, valamint a hivatalos hirdetménye letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
DÖNTÉS
HIRDETMÉNY

2014.06.16.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
a "Koronás Park" területére vonatkozó
EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
az Alcoa-Köfém Kft. tulajdonában lévő, a Verseci utca- Bicskei vasút- Nagyszombati úti árok - C_0_0 jelű árok által határolt területre vonatkozó
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 25-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
KÖZBENSŐ TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

Felhívjuk a Partnerek figyelmét arra, hogy a Partneri adatlapon a véleményezési szakaszban való részvételt ( nem az előzetes tájékoztatási szakaszban való részvételt!) szíveskedjenek megjelölni.

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2014. március 17-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását a mellékelt dokumentáció szerinti tartalommal.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

DOKUMENTÁCIÓ
HIRDETMÉNY
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP

A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2014.04.01.


Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete” területek
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában indult
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA

2013. november 27-én LEZÁRULT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott, Belváros és tágabb környezetének szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának, valamint a 7/2004.(II.24.) számú önk. rendelettel jóváhagyott Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, valamint egyes belterületi területrészeinek helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását Székesfehérvár „Történelmi belváros” és „Belváros tágabb környezete”, azaz a Palotai út - Széchényi utca - vasútterület - Lövölde utca - Gáz utca - Május 1. utca - Szekfű Gyula utca - Ányos Pál utca - Honvéd utca – Malom utca – Mészöly Géza utca – Schwabisch Gmünd utca által határolt területre vonatkozóan.

Az egyezetési eljárás előzetes véleményezési szakaszának dokumentációja, hivatalos hirdetménye és partneri alatlapjai letölthetőek:

HIRDETMÉNY
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
PARTNERI ADATLAP
A Partneri adatlap az e-önkormányzat oldalról is elérhető: https://ekozig.szekesfehervar.hu/

2013.11.28.


Eseménynaptár

2019. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek