Jogi nyilatkozat

2017.03.28. |
Általános Felhasználási Feltételek a www.szekesfehervar.hu weboldalon található tartalmakra

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban együtt: Szolgáltatók) által üzemeltetett – szerzői jogi védelem alatt álló – www.szekesfehervar.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) igénybevételének, használatának feltételeit tartalmazza. A Honlapon található tartalmak szerkesztője, előállítója a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal önkormányzati kommunikációs tevékenységét ellátó szakirodája.
Jelen Szabályzat alapján felhasználónak minősül a Honlap látogatója, a Honlapon elérhető tartalmak megtekintője, regisztrált látogatója, bármely más felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó). A Honlapra Felhasználóként belépve Ön tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzatban ismertetett feltételeket. Amennyiben a Felhasználó jelen Szabályzatot nem fogadja el, a Honlap használatára nem jogosult.


A Honlap működésének célja


A Honlap működésének célja elsősorban a közvélemény tájékoztatása a Székesfehérváron történő közéleti eseményekről, elért eredményekről, valamint Székesfehérvár Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának, az önkormányzati fenntartásban működő intézményeknek tevékenységéről. A Honlap jelentős fotóarchívummal rendelkezik az elmúlt időszak fontos eseményeiről.


A Honlap használatával összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége


A Felhasználó a Honlapot csak saját felelősségére használhatja.
A Felhasználó köteles a Honlapot rendeltetésének megfelelően, tisztességesen, a Szolgáltatók és mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával használni. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen, de nem kizárólagosan:
− tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− tartózkodni a Honlap rendeltetésszerű működésének, informatikai biztonságának megzavarásától, akadályozásától;
− tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltatók üzleti titkainak, általuk titokban tartott információknak – különösen a Szolgáltatók által kezelt személyes adatoknak – a megszerzésére, felhasználására irányul;
− tartózkodni minden olyan kommunikációtól, tevékenységtől, amely a Honlapon megjelent információk, hírek, adatok megváltoztatására, torzítására, félreértésére, rosszindulatú következtetések levonására irányulnak;
− tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely más becsületét, jó hírnevét, a szellemi alkotásokhoz – különösen a szerzői jogi védelem alá eső művekhez – fűződő jogát sérti.
A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a jogszerűen átvett tartalmak forrásmegjelöléséről, szerző nevének feltüntetéséről – név/forrásmegjelölés hiányában – az alábbiak alapján: székesfehérvári Felhasználó által az „Önkormányzati Kommunikációs Központ” vagy „ÖKK” név, a Székesfehérváron kívüli Felhasználó által a „Székesfehérvári Önkormányzati Kommunikációs Központ” vagy „ÖKK Fehérvár” név használandó.
A szerzői jog által védett művek fentiektől eltérő felhasználásához – különösen a Honlap tartalmának vagy bármely elemének átdolgozásához, módosításához, lefordításához, adatbázisba történő mentéséhez, többszörözéséhez vagy mindennemű közvetett vagy közvetlen jövedelemszerzés célját szolgáló terjesztéshez, felhasználáshoz - a Szolgáltatók engedélye szükséges.
A jogellenes, engedély nélküli felhasználással a Szolgáltatóknak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül, korlátlanul és kizárólagosan felel.
Szolgáltatók tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Honlapon elhelyezett szöveges és képi tartalmakat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával – kizárólag a szabad felhasználás keretein belül használhatja. Ide értendő a természetes személy Felhasználó által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a szerző nevét (a forrást) feltüntetik és az átvételek - a médiaszolgáltatók médiatartalmaiban történő nyilvánossághoz való továbbközvetítésen kívüli - jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják.


A Szolgáltatók jogai, felelőssége, szavatosság kizárása


- Szolgáltatók bármikor jogosultak a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.
- Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot, hogy a Honlapon elhelyezett tartalmakat bármikor egyoldalúan meghatározzák, jogilag indokolt esetben a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítsák.
- Szolgáltatók fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a Honlapot összekapcsolják más honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltatók a Felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtsanak. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a Felhasználó kizárólagos döntésétől függ. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Szolgáltatók - mint közvetítő szolgáltatást nyújtók - nem ellenőrzik a Szolgáltató által csak hozzáférhetővé tett tartalmakat, és nem felelnek ezen tartalmakért.
- Szolgáltatók a Honlapon keresztül (pl. Hírlevélhez való regisztrálás) rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik. Szolgáltatók a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
- Szolgáltatók törekszenek és minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek a Honlap és az azon lévő tartalmak folyamatos, zavartalan, hiba- és vírusmentes működésére, de nem szavatolják a Honlap hiba- és szünetmentességét, nem tehetők felelőssé továbbá a Honlap működésének felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, vagy minden olyan kárért, amely abból adódott, hogy a Felhasználó a Honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
- Szolgáltatók nem szavatolják a Honlapon található tartalmak, adatok, információk pontosságát, megbízhatóságát, hitelességét, teljeskörűségét, naprakészségét és nem vállalnak felelősséget az abból eredő károkért.


Jogérvényesítés

Az a jogosult, akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Honlapon elérhető tartalom, információ sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, panaszaival, kifogásaival közvetlenül fordulhat a Szolgáltatókhoz, akik minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.