Igazgató - Városi Levéltár és Kutatóintézet

2021.10.28. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Városi Levéltár és Kutatóintézet
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.)
igazgatói munkakörének betöltésére

 1. Az intézmény közfeladata, jogállása:

  A Városi Levéltár és Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézmény) költségvetési intézmény közfeladata a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 13. § a) - i) bekezdései alapján gondoskodás a levéltári anyag őrzéséről, gyűjtéséről, kezeléséről és feldolgozásáról, a levéltár- és történettudományi kutatások végzéséről, a kutatási eredmények közzétételéről, oktatási, közművelődési célú megismertetéséről. Az Intézmény önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

 2. Az igazgató munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

  1. felelős vezetőként az Intézmény irányítása, a szakmai feladatellátás megszervezése, biztosítása, tevékenységének ellenőrzése, eredményes működésének biztosítása, a vagyon megőrzése,
  2. az Intézményre vonatkozó jogszabályokban, az Intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, az irányító szerv döntéseiben foglaltak végrehajtása,
  3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására és a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó előírások betartása,
  4. a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
  5. törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére,
  6. alkotó együttműködés a város kulturális, közművelődési, intézményeivel, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközponttal,
  7. együttműködés az irányítói jogokat gyakorló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal.

 3. Az igazgató foglalkoztatása:

  Az Intézmény vezetőjének (továbbiakban: igazgató) foglalkoztatása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, határozott idejű, az igazgatói munkakör betöltésének időtartamára szóló munkaszerződéssel és a munkaviszony kezdetétől számított 3 hónap próbaidővel történik. Az Intézményben határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott pályázó kiválasztása esetén próbaidő nélkül, határozott időtartamra, az igazgatói munkakör ellátásának időtartamára szóló munkaszerződés-módosításra kerül sor.

  A munkaviszony (munkakör betöltésének) kezdő időpontja: a pályázat elbírálásáról szóló döntést követően a munkaszerződés teljeskörű aláírásának napjától, de legkorábban 2022. február 16. napjától.

  A munkaviszony (munkakör betöltésének) befejező időpontja:2027. február 15.

  Javadalmazás: az igazgató havi bruttó munkabére 578.000. Ft.

  Az igazgató az Mt. 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül. Az igazgatóra az összeférhetetlenség tekintetében az Mt. 211. §-ában meghatározott szabályok irányadóak.

 4. A pályázattal kapcsolatos előírások:

  4.1. Pályázati feltételek:

  1. büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
  2. cselekvőképesség,
  3. a Vhr. 2. §-ában és 1. melléklet 11. sora szerinti mesterfokozatú szakirányú szakképzettség,
  4. KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
  5. végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább három éves szakmai gyakorlat,
  6. kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
  7. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: vezetőképzés) igazolt elvégzése, ennek hiányában a munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzésének vállalása, kivéve, ha a Vhr. 4. § (2) bekezdésében meghatározott szakképzettségek alapján mentesül,
  8. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

  4.2 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. részletes szakmai és vezetői program,
  2. a pályázó szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
  3. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
  4. az iskolai végzettségre, szakképzettségre, idegennyelv-ismeretre, szakmai gyakorlatra, vezetői gyakorlatra, vezetőképzésre vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
  5. amennyiben a vezetőképzést nem végezte el, és az alól nem mentesül, aláírt nyilatkozat, hogy vállalja a vezetőképzés teljesítését a munkakör betöltését követő két éven belül,
  6. nyilatkozat az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállására vonatkozóan, megjelölve az esetleges összeférhetetlenség jellegét, formáját,
  7. a további pályázati nyilatkozatokat tartalmazó, a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalról az Adatkezelési tájékoztatók/ Pályázatokhoz/Intézményvezetői pályázathoz/Adatkezelési tájékoztató melléklete helyről letölthető, kitöltött, aláírt nyomtatvány.

  Az a)-c) és e)-g) pontban felsorolt dokumentumok esetében kizárólag magyar nyelvű dokumentum nyújtható be, a d) pontban felsorolt dokumentumok esetén a nem magyar nyelven készült dokumentumról hiteles fordítás fogadható el.

 5. A pályázat formai előírásai, közzététele, benyújtása, elbírálása

  5.1 A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

  A fenntartó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu Állásajánlatok) 2021. október 29. napján. (Vhr. 5. § (2) bekezdése alapján a közzététel napja)

  További közzététel az Intézmény honlapján (www.albaarchivum.hu ).

  5.2 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30. 16:00 óra

  A 4.2. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a pályázat benyújtásának határidejéig történő beérkezéssel van lehetőség.

  5.3 A pályázat benyújtásának módja, formája:

  1. személyesen a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) Pápai Erzsébet főosztályvezetőhöz (tel.: 22/537-194) vagy Mazzag Károlyné dr. ügyintézőhöz (tel.: 22/537-189) előre egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig. A pályázati anyagot egy eredeti, nyomtatott, a pályázó által aláírt példányban, zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékra rá kell írni: „Levéltár igazgatói pályázat”.

   vagy

  2. elektronikus úton a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu email-címre. A pályázatot pdf formátumban kell megküldeni, amennyiben a csatolt mellékletek mérete a 10 MB-ot meghaladja, a pályázat több elektronikus levél mellékleteként is megküldhető. Az elektronikus dokumentum tárgyában fel kell tüntetni: „Levéltár igazgatói pályázat” szöveget, több elektronikus levélben történő megküldés esetén értelemszerűen sorszámozva.

  3. Postai úton a pályázat érvényesen nem nyújtható be

  5.4 A pályázatok érvényessége:

  1. Érvényes a pályázat, ha:
   • pályázó megfelel a 4.1. pontban foglalt pályázati feltételeknek,
   • a pályázat az 5.2. pontban meghatározott határidőig, az 5.3. pontban megjelölt módon, formában került benyújtásra, az elektronikus úton benyújtott pályázatban a fájlok megnyithatóak és olvashatóak,
   • a pályázat tartalmazza a 4.2. pontban megjelölt dokumentumokat, a nyilatkozatok tartalmazzák pályázó aláírását.

  2. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható, érvénytelen.

  5.5 A pályázatok elbírálásának rendje:

  1. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a Vhr. 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti személyekkel kiegészült Humán Közszolgálati Szakbizottság hallgatja meg és véleményezi a pályázatokat. A meghallgatás időpontjáról a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést.
  2. A pályázatok elbírálásáról az a) pont szerinti vélemény ismeretében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.
  3. Amennyiben a veszélyhelyzettel összefüggő jogszabály alapján a Közgyűlés és bizottságai ülést nem tarthatnak, a véleményezők kijelöléséről és a pályázat elbírálásáról - az a)-b) pontban foglaltaktól eltérően – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere dönt.
  4. A pályázat elbírálója jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.  
  5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.

 6. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás:

  A pályázat kiírója nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését, nem vállal felelősséget a pályázat elektronikus benyújtása során keletkező hibákért.

  A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy az Intézményben üzemi tanács nem működik, képviselettel rendelkező reprezentatív szakszervezet nincs.

  Az Intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben a pályázók a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája vezetőjétől, Hamvasi Mercédesztől a 22/537-153-as telefonszámon, illetve a hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhetnek tájékoztatást.

  A pályázati feltételekkel, formai előírásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján a 22/537-194-es telefonszámon vagy a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhető tájékoztatás.

Adventi programok 2021.

Eseménynaptár

2021. December
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár