Igazgató - Székesfehérvári Balett Színház

2024.03.07. |

A pályázat közzétételének helye: https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazatok-3

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/5/5b/5b1/5b1cc8a9514c4ae35d4188c89f44fd2dd37f5848.pdf

A közzététel időpontja: 2024. március 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. § (2)-(4) bekezdései és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján pályázatot hirdet a Székesfehérvári Balett Színház igazgatói munkakörének betöltésére

 1. Az intézmény közfeladata, jogállása:

A Székesfehérvári Balett Színház (a továbbiakban: intézmény) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerinti előadó-művészeti szervezet, típusa szerint balettegyüttes. 

Az intézmény tevékenysége: Önálló tánctársulattal új, saját balett bemutató előadások, valamint magas művészi színvonalú táncművészeti alkotások létrehozása, klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi szerzők táncműveinek bemutatása. 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaszap István utca 6.

 2. Az intézmény 2024. évi eredeti költségvetési előirányzata (adatok eFt-ban): 

Bevételek:

Működési bevételek

88 406

 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 644

 

Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati támogatás)

247 718

 

Összesen:

351 768

Kiadások:

Személyi juttatások

179 641

 

Munkaadókat terhelő járulékok

21 981

 

Dologi kiadások

143 254

 

Beruházások

6 892

 

Összesen:

351 768

A számított álláshelyek száma: 23.

 3. Az igazgató foglalkoztatása: 

Az intézmény vezetőjének (továbbiakban: igazgató) foglalkoztatása az Emtv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával határozott időtartamra szóló munkaviszony keretében az Mt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

A munkaviszony kezdete a munkaszerződés teljeskörű aláírásának napja, de legkorábban 2024. augusztus 1. napja. A munkaviszony 2025. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre. 

A munkába lépés napja: a munkaszerződésben megjelölt nap, legkorábban 2024. augusztus 1. 

Javadalmazás: az igazgató havi bruttó munkabére 828.000 Ft. 

Az összeférhetetlenség tekintetében az Mt. 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok irányadóak. Az igazgató az intézménynél a munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével az igazgatói munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül végezhet.

 4. Az igazgató feladata: 

 • felelős vezetőként az intézmény irányítása, tevékenységének ellenőrzése, a fenntartói megállapodásnak megfelelő, eredményes működésének biztosítása, a vagyon megőrzése,
 • az intézményre vonatkozó jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában, a fenntartói megállapodásban, a szervezeti és működési szabályzatában, az irányító szerv döntéseiben foglaltak végrehajtása,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására és a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó előírások betartása,
 • együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal,
 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére,
 • az intézmény művészeti programjának kidolgozása, törekedve a székesfehérvári hagyományok megőrzésére, ápolására,
 • alkotó együttműködés a város előadó-művészeti, kulturális, közművelődési, zenei oktatási intézményeivel, a város kórusaival, zenekaraival,
 • előadások megtartása a fenntartói megállapodásban foglalt teljesítményelvárásra, követelmény-leírásra figyelemmel,
 • a kulturális programok, városi rendezvények, állami ünnepek megvalósítása során együttműködés a Polgármesteri Hivatallal,
 • az előadó-művészet értékeinek gyarapítása,
 • törekvés az előadások száma és a látogatottság növelésére, az előadásoknak a közönség minél szélesebb rétegeihez való eljuttatására, a gyermek és ifjúsági generációk nevelésére korszerű marketing eszközök bevonásával,
 • az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt,
 • önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben,
 • az Önkormányzat felkérésére közreműködés városi rendezvények megvalósításában.

 5. A pályázattal kapcsolatos előírások: 

5.1. Pályázati feltételek:

 1. A Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
  (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség. A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.)
 2. a Vhr.8. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat,
  (Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.)
 3. büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 4. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

5.2. Az elbírálás során előnyt jelenthet:

 • előadó-művészeti működtetési területen szerzett, három évnél hosszabb vezetői gyakorlat,
 • kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

5.2. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó magyar nyelvű szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
 2. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
 3. állami kitüntetések, díjak felsorolása, másolata,
 4. a megszerzett iskolai végzettség, képzettség pontos megnevezése, megszerzés ideje, tanúsító okirat száma, oktatási intézmény megnevezése, pályázat benyújtásakor bemutatandó az eredeti okirat, külföldön szerzett bizonyítvány esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerésről és honosításról szóló okirat,
 5. a szakmai, vezetői gyakorlatot bizonyító, az ellátott munkakör (feladatkör) megnevezését és időtartamát is tartalmazó, magyar nyelvű, az előadó-művészeti szervezet, vagy annak fenntartója, tulajdonosa, jogutódja nevében nyilatkozattételre, igazolás kiadására jogosult által kiadott hiteles igazolás(ok),
 6. magyar nyelvű nyilatkozat az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállására vonatkozóan, megjelölve az esetleges összeférhetetlenség jellegét, formáját,
 7. amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül csatolásra, úgy e személy magyar nyelvű nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul, hozzájárulás hiányában a csatolt irat, nyilatkozat nem vehető figyelembe,
 8. magyar nyelvű nyilatkozat arról, hogy a pályázó az intézmény alkalmazottai előtt vállalja-e a bemutatkozást és ezzel egyidejűleg hozzájárul-e az 5.4. pontban meghatározott szakmai programnak az alkalmazottak részére történő átadásához,
 9. magyar nyelvű nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, valamint sikeres pályázat esetén az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére – a nyertes pályázat megismerhetőségének és nyilvánosságra hozatalának biztosítása érdekében – történő megküldéséhez hozzájárul,
 10. a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon közzétett „Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez” című aláírt nyilatkozat, amely a személyes adatok kezelése, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése és a pályázat zárt ülésen történő tárgyalásával kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazza.

  Az 5.3. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a benyújtást követően egy alkalommal, legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 3 munkanapon belüli beérkezéssel van lehetőség. Pályázat kiírója hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki.

  5.4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi, magyar nyelvű szakmai programot:

  1. a 2024. évi önkormányzati támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő, az igazgatói megbízás időszakára vonatkozó működtetési koncepciót, ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források, a nézőszám, a támogatások növelésének lehetőségét, a szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát,
  2. a megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, produkciós terveket, amely figyelembe veszi az intézmény művészeti hagyományait,
  3. az intézmény adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
  4. az alkotótársak, együttműködő szakmai partnerek felsorolását,
  5. marketing, PR, belső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
  6. belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokra, együttműködésekre vonatkozó elképzeléseket.

   Az 5.4. pontban felsorolt kötelező tartalmi elemek tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

   5.5. A pályázat formai előírásai:

   A pályázati anyagot egy eredeti, nyomtatott, a pályázó által aláírt példányban kell benyújtani.
   A pályázatot tartalmazó zárt borítékra rá kell írni: „Balett Színház igazgatói pályázat”

   6. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

   A pályázók a pályázatok elkészítéséhez azonos tartalmú pályázati dokumentációt kaphatnak, mely tartalmazza az intézmény:

   • alapító okiratát,
   • szervezeti és működési szabályzatát.

    A pályázati dokumentáció a peresztegi-nagy.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető.

    A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás:

    • szakmai, intézményi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodáján Peresztegi-Nagy Zsófiától a 22/537-153-as telefonszámon vagy a peresztegi-nagy.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető,
    • költségvetési kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságán Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgatótól a 22/537-169-es telefonszámon vagy a regina@pmhiv.szekesfehervar.hu kérhető,
    • a pályázati feltételekkel, formai előírásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján a 22/537-189-es telefonszámon vagy a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető.

     Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon érhető el.

     7. A pályázat közzététele, benyújtása:

     A pályázati felhívás közzététele: a www.kormany.hu weboldal Kulturális és Innovációs Minisztérium oldalán és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu) történik.

     A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a www.kormany.hu weboldalon történő közzétételtől számított 30 munkanapon belül nyújtható be pályázat.

     A pályázat benyújtásának módja:

     A pályázatokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyügyi Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani Pápai Erzsébet főosztályvezetőhöz (tel.: 22/537-194) vagy Mazzag Károlyné dr. ügyintézőhöz (tel.: 22/537-189) előre egyeztetett időpontban, munkanapokon munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig.

     8. A pályázat érvényessége, az elbírálás rendje:

     Érvényes a pályázat, ha a 7. pontban meghatározott határidőig, a pályázati felhívásban meghatározott módon, formában került benyújtásra, tartalmazza az 5.3. és 5.4. pontban megjelölteket, pályázó megfelel az 5.1. pontban foglalt pályázati feltételeknek.

     A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható.

     Az elbírálás rendje:

     A Vhr. 4. §-a szerint felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül véleményezik. A bizottságok, a Közgyűlés üléséről, valamint, ha vállalták az intézmény alkalmazottai előtti bemutatkozást, annak időpontjáról a pályázók az általuk megadott telefonszámon vagy elektronikus levélcímen kapnak értesítést. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

     A pályázatok elbírálásáról a pályázók értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján kezeljük.

     A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.”