Igazgató - Székesfehérvári Balett Színház

2021.02.10. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Székesfehérvári Balett Színház (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.) igazgatói munkakörének betöltésére

1. Az intézmény közfeladata, jogállása:

 A Székesfehérvári Balett Színház (a továbbiakban: intézmény) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 44. § 2. és 7. pontja alapján:

 1. művészeti tevékenysége szerinti megjelölése: balettegyüttes,
 2. működése szerinti típusmegjelölése: produkciós színház,
 3. közfeladata: táncművészetei tevékenységet ellátó előadó-művészeti szervezet.

 Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

 2. Az intézmény költségvetésének fő előirányzatai:

2021. évi tervezett költségvetési előirányzat (eFt-ban)

Bevételek: Intézmény működési bevételei: 36.508
  Önkormányzati támogatás: 163.933
  Maradvány igénybevétele (átvett pénzeszköz maradványa) 2.900
  Összesen: 203.341

Kiadások: Személyi juttatások 115.805
  Munkaadókat terhelő járulékok 17.729
  Dologi kiadások 69.807
  Összesen: 203.341

A járványügyi veszélyhelyzet és készültség következményeként a 2021. évi költségvetési előirányzatok módosulhatnak. A számított álláshelyek száma: 23.

3. Az igazgató foglalkoztatása:

 Az intézmény vezetőjének (továbbiakban: igazgató) foglalkoztatása az Emtv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával határozott időtartamra szóló munkaviszony keretében az Mt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony határozott időtartamra, 2021. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig jön létre. A munkába lépés napja: 2021. augusztus 1.

Javadalmazás: az igazgató havi bruttó munkabére 600.000 Ft.

Az összeférhetetlenség tekintetében az Mt. 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok irányadóak. Az igazgató az intézménynél a munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével az igazgatói munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül végezhet.

4. Az igazgató feladata:

 • felelős vezetőként az intézmény irányítása, tevékenységének ellenőrzése, a fenntartói megállapodásnak megfelelő, eredményes működésének biztosítása, a vagyon megőrzése,
 • az intézményre vonatkozó jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában, a fenntartói megállapodásban, a szervezeti és működési szabályzatában, az irányító szerv döntéseiben foglaltak végrehajtása,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására és a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó előírások betartása,
 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére,
 • az intézmény művészeti programjának kidolgozása,
 • alkotó együttműködés a város előadó-művészeti, kulturális, közművelődési intézményeivel,
 • a kulturális programok, városi rendezvények, állami ünnepek megvalósítása során együttműködés a Polgármesteri Hivatallal, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központtal,
 • együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal (továbbiakban: önkormányzat), a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal,
 • az önkormányzat felkérésére közreműködés városi rendezvények megvalósításában,
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város városmarketingjének, turisztikai potenciáljának erősítése érdekében együttműködés a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központtal és a Fehérvár Médiacentrum Kft-vel.

5. A pályázattal kapcsolatos előírások:

5.1. Pályázati feltételek:

 • az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Vhr. – 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
  (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség. A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.)
 • a Vhr.8. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat,
  (Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.)
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

5.2. Az elbírálás során előnyt jelenthet:

 • előadó-művészeti működtetési területen szerzett, három évnél hosszabb vezetői gyakorlat,

5.3. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó magyar nyelvű szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolása, másolata,
 • a megszerzett iskolai végzettség, képzettség pontos megnevezése, megszerzés ideje, tanúsító okirat száma, oktatási intézmény megnevezése, pályázat benyújtásakor bemutatandó az eredeti okirat, külföldön szerzett bizonyítvány esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerésről és honosításról szóló okirat,
 • a szakmai gyakorlatot bizonyító, az ellátott munkakör (feladatkör) megnevezését és időtartamát is tartalmazó, magyar nyelvű, az előadó-művészeti szervezet, vagy annak fenntartója, tulajdonosa, jogutódja nevében nyilatkozattételre, igazolás kiadására jogosult által kiadott hiteles igazolás(ok),
 • nyilatkozat az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállására vonatkozóan, megjelölve az esetleges összeférhetetlenség jellegét, formáját,
 • amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül csatolásra, úgy e személy magyar nyelvű nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul, hozzájárulás hiányában a csatolt irat, nyilatkozat nem vehető figyelembe,
 • nyilatkozat arról, hogy az intézmény alkalmazottai előtt vállalja-e a bemutatkozást és ezzel egyidejűleg hozzájárul-e az 5.4. pontban meghatározott szakmai programnak az alkalmazottak részére történő átadásához,
 • a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon közzétett „Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez” című aláírt nyilatkozat, amely a személyes adatok kezelése, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése és a pályázat zárt ülésen történő tárgyalásával kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazza.

Az 5.3. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a benyújtást követően egy alkalommal, legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 3 munkanapon belüli beérkezéssel van lehetőség. Pályázat kiírója hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki.

A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható.

5.4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi, magyar nyelvű szakmai programot:

 • a 2021. évi önkormányzati támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő, az igazgatói megbízás időszakára vonatkozó működtetési koncepciót, ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források, a nézőszám, a támogatások növelésének lehetőségét, a szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát,
 • az intézmény racionális szervezeti felépítésének tervezetét,
 • a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, produkciós terveket, amely figyelembe veszi az intézmény művészeti hagyományait,
 • az intézmény adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • az alkotótársak, együttműködő szakmai partnerek felsorolását,
 • marketing, PR, belső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokra, együttműködésekre vonatkozó elképzeléseket.

 Az 5.4. pontban felsorolt kötelező tartalmi elemek tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.5. A pályázat formai előírásai:

A pályázati anyagot egy eredeti, nyomtatott, a pályázó által aláírt példányban kell benyújtani.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra rá kell írni: „Balett igazgatói pályázat”

6. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez azonos tartalmú pályázati dokumentációt kaphatnak, mely tartalmazza az intézmény:

 • alapító okiratát,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • fenntartói megállapodását.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodájától az 22/537-153-as telefonszámon, illetve a hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhető.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás:

 • az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben a pályázók a Polgármesteri Hivatal Kulturális, Intézményi és Civil Kapcsolatok Főosztálya vezetőjétől, Pálóczy Renátától a 22/537-196-as telefonszámon, illetve a paloczy.renata@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhetnek tájékoztatást.
 • a pályázati feltételekkel, formai előírásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján a 22/537-189 telefonszámon vagy a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhető.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon érhető el.

7. A pályázat közzététele, benyújtása:

 A pályázati felhívás közzététele: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.kormany.hu) és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu) történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 24.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyügyi Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani Pápai Erzsébet főosztályvezetőhöz (tel.: 22/537-194) vagy Mazzag Károlyné dr. ügyintézőhöz (tel.: 22/537-189) előre egyeztetett időpontban, munkanapokon munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig.

8. A pályázat érvényessége, az elbírálás rendje:

Érvényes a pályázat, ha a 7. pontban meghatározott határidőig, a pályázati felhívásban meghatározott módon, formában került benyújtásra, tartalmazza az 5.3. és 5.4. pontban megjelölteket, pályázó megfelel az 5.1. pontban foglalt pályázati feltételeknek. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható.

Az elbírálás rendje:

A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül véleményezik. A bizottságok, a Közgyűlés üléséről, valamint, ha vállalták az intézmény alkalmazottai előtti bemutatkozást, annak időpontjáról a pályázók az általuk megadott telefonszámon vagy elektronikus levélcímen kapnak értesítést. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. Amennyiben a veszélyhelyzet a pályázatok elbírálásának ideje alatt is fennáll, a Humán Közszolgálati Szakbizottság nem ülésezik, a döntést a Közgyűlés hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere hozza meg.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján kezeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár