Ügyfélkapcsolati és Szociális ellátási Iroda

2024.05.15. |

Irodavezető: dr. Kincses Zsolt Dávid
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-118
Az iroda fax száma: (22) 537-159
E-mail:
kincses.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyintézők telefonos és e-mail elérhetősége
 (Polgármesteri Hivatal, telefonkönyv)


A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának személyes ügyfélfogadása előzetes időpontfoglalás mellett az alábbiak szerint alakul

 

                        Szerda:                8.00-12.00 óra és 13.00-18.00 óra között

                        Péntek:                8.00-12.00 óra között

 

időpontfoglalás:

telefonon: 22/537-200

elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának telefonos ügyfélfogadási rendje:

                         Hétfő, Kedd, Csütörtök            8.00-12.00; 13.00-16.00 óra

                                         Szerda:                       8.00-12.00; 13.00-18.00 óra

                                         Péntek:                       8.00-12.00 óra

A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata ügyfélfogadási időben a 22/537-200-as telefonszámon és az ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levelezési címen érhető el.

 


A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül lehetséges. A kérelem benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges!

Tájékoztató a kérelem epapir-on történő benyújtásához: (tájékoztató-pdf)                                                                                                                                                        


Hirdetmény

2023/2024-es nevelési év/tanév

nyári szünetében igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetés módjáról,

feltételeiről, igénybe vételének lehetőségéről

 bölcsődés, óvodás és iskolás jogosultak esetében (letölthető .pdf)


 T á j é k o z t a t ó

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult BM-15-MA-0052 azonosítószámú „Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” megnevezésű pályázat keretében két kiadvány készült.
A kiadványok letölthetők!

Bűnmegelőzési kiadvány

Bűnmegelőzési oktatási segédlet


R E N D E L E T E K

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól (egységes szerkezetben)


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításának szabályairól (egységes szerkezetben)


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes szerkezetben)


Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/

Kérelmi lapok, formanyomtatványok, ügyleírások

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a támogatás nevére kattintással PDF  formátumban nyitható meg.

Települési támogatás (eseti) - PDF 

   Ügyleírás PDF   
Települési lakhatási támogatás- PDF 

Közös képviselő nyilatkozata - PDF
   Ügyleírás PDF
Formanyomtatvány hatósági bizonyítvány kiállítására -PDF   Ügyleírás PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -PDF     Ügyleírás PDF
Nyilatkozat egyedülállóságról - PDF   ez a nyilatkozat csak a rendeletben szabályozott ellátások esetében csatolandó
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása - PDF   Ügyleírás PDF
Családvédelmi kedvezmény -PDF   Ügyleírás PDF
RENDKÍVÜLI települési támogatás -PDF 

a  d)  ponthoz nyilatkozat
  Ügyleírás PDF

Rendszeres települési támogatás -PDF 

 Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Születési Települési Támogatás -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári születési települési támogatáshoz -PDF

Ügyleírás PDF

Székesfehérvári Időskorú személyek Települési támogatása -PDF

Adatkezelési tájékoztató a székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásához - PDF

Ügyleírás PDF

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránt

ÁRAM      letöltés 

GÁZ         letöltés

VÍZ           letöltés

Hasznos tanácsok a szolgáltatásokról

EON 

NKM Földgázszolgáltató

Fejérvíz Zrt.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalában indítható ellátások felsorolása: 

Aktívkorúak ellátása kérelem, felülvizsgálat

Közgyógyellátási igazolvány

Ápolási díj megállapítása    -  ügyleírás

     felülvizsgálat: adatlap; szakvélemény

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  -

                                           kérelem ügyleírás 

Időskorúak járadéka kérelem;    felülvizsgálat

Gyermekek otthongondozási díjának

        - kérelem

        -  kérelem több gyermek esetén

        - felülvizsgálathoz Adatlap 

        - szakvélemény 

Hadigondozotti ügyek

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Hatósági osztály

Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 8.00-12.00; 13.00-15.30; Péntek: 8.00-12.00

Ügyrendi feladatok:

A segítő szervezeti egység a központi, valamint a helyi jogszabályokban meghatározott, a Közgyűlés, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatokat látja el; valamint széles körben nyújt valós segítséget az ügyfelek lokális feladatköri érintettségű ügyeinek intézésében, illetve ügyféli kérésre szerepet vállal a multiszektorális igazgatás-szolgálat hatóságai, továbbá a szolgáltatási szektor szervezetei, intézményei irányába való tudatos segítő koordinációs-kooperatív közvetítésben: 

 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • környezettanulmányt készítése,
 • a szociális-, család- és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
 • rendszeres kapcsolattartás a szociális-, család- és gyermekvédelem területén működő hatóságokkal, intézményekkel, civil és karitatív szervezetekkel, személyekkel,
 • az önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók véleményezése, az érdekvédelmi szervezetek, szakmai szolgáltatók, hatóságok véleményének megkérése,
 • a rendeleti szabályok érvényesülésének – a szakmatársadalom aktív részvétele mellett történő – folyamatos vizsgálata,
 • szociális-, család- és gyermekvédelmi szakmai, illetve tudományos fórumok, előadások, előadás-sorozatok, konferenciák szervezése a szakmai innováció elősegítése érdekében,
 • a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása,
 • Városi Idősügyi Tanács munkájában részvétel,
 • Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában közreműködés,
 • a Multiszetktorális Irányító Bizottság munkájában részvétel,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának folyamatos monitorozása, az ügyfél-elégedettség mérése, indokolt esetben a szolgáltatási rendszer-elemek, az ügyfeleket segítő eljárási mechanizmusok – kiemelt figyelemmel a különleges jogrendi helyzet(ek)re – felülvizsgálata,
 • az ügyfélszolgálati működés hatékonyságának esetleges emelése érdekében szükség szerint intézkedési terv kidolgozósa,
 • rendszeres jelleggel az ügyfélszolgálati front office és back office feladatellátás reális szervezettségének, strukturáltságának vizsgálata,
 • a talált dolgokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • a Talált Dolgok Nyilvántartásának vezetése,
 • a hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, azok megtekintésének biztosítása,
 • a hatósági, a szolgáltatási, valamint a közszolgálati szervezeti változások figyelemmel kísérése az ügyféli érdeklődés maradéktalan kiszolgálása érdekében,
 • a Polgármesteri Hivatal központi telefonos elérhetőségének kezdése, az ügyfél-tájékoztatás folyamatosságának biztosítása,
 • kérelmek, küldemények, formanyomtatványok, pályázati anyagok, egyéb dokumentációs anyagok személyes átvételének biztosítása, valamint továbbítása a feladatkör szerinti szervezeti egységhez,
 • a polgár adatainak szolgáltatását korlátozó, vagy tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatának átvétele és továbbítása,
 • a 14 éven aluli érintett, valamint az egészségügyi okból akadályozott polgár személyazonosító iránti kérelmének átvétele és továbbítása,
 • ta feldolgozott adatváltozások és adatjavítások alapiratai, a leadott hatósági bizonyítványok (lakcímkártya) továbbítása a járási hivatalhoz,
 • címváltozás miatt érvénytelenné vált lakcímkártya leadásával kapcsolatos ügyintézés,
 • a jogszabályban meghatározott esetekben és módon a lakcím, tartózkodási hely létesítésével, módosításával kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a három hónapon túl külföldön tartózkodó polgár lakcímével kapcsolatos bejelentés átvétele és továbbítása,
 • a föld adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon történő közzététellel,
 • jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések, ágazati statisztikák készítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • kapcsolattartás, együttműködés a Hivatal belső szervezeti egységeivel,
 • kapcsolattartás, együttműködés a feladatkör szerinti hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel,
 • a feladatkörébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről.