Településkép védelem

2024.03.06. |
Eljárások:

Településképi véleményezési eljárás

Településképi bejelentési eljárás

Településképi szakmai kozultáció

Épületek felújításának támogatási és ösztönző rendszere

Jogszabályi háttér:

Települési Örökségvédelmi Hatástanulmány 2021.

Székesfehérvár Településképi Arculati Kézikönyve

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (hatályos 2022. január 1-től)

A településképi szempontból meghatározó területek

Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter, a helyi védelem alatt álló építészeti örökség jegyzéke

A településképi arculati kéziköny és a településkép védelméről szóló rendelet értékelése:

Kérdőív


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 6.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak új településképi eszközöket kell létrehoznia: településképi arculati kézikönyvet és településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet előkészítéséről és társadalmi egyeztetésének - a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelet  szerinti - lefolytatásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2017.(III.24.) számú önkormányzati határozatával döntött. Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztatási szakasza 2017.06.12-06.28. között, a munkaközi tájékoztató szakasza 2017. 07.21-08.08. között zajlott. Mindkét eljárási szakasz során lakossági fórum tartására  is sor került: 2017. 06.20-én és 2017. 07.31-én.  A partnerségi egyeztetési eljárást a közgyűlés a 852/2017.(XII.1) számú önkormányzati határozatával zárta le.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 20-i ülésén a 205/2018. (IV.20.) önkormányzati határozatával elfogadta Székesfehérvár településképi arculati kézikönyvét, valamint megalkotta 7/2018. (IV.23.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.  A rendelet hatályba lépése: 2018. május 1.

 Székesfehérvár Településképi Arculati kézikönyve a településképi rendelet megalapozását szolgálja; feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit; javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi arculati kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 21.§ (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerinti tartalommal készült.

A kézikönyv településrészenként tárgyalja a településkép jellemzőit. A településrészek kialakulásának rövid összefoglalása alapozza meg az egyes településképi karakterek bemutatását. A város gazdag építészeti múltjára vezethető vissza, hogy településrészenként több karakter bemutatásra is sor kerül.

Az egyes karakterek beazonosítását térképi mellékletek segítik. A javaslatokat szemléletes ábrák és székesfehérvári jó példák fényképei illusztrálják.

 Székesfehérvár településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete  a településkép-védelem összes elemét és eszközét egy önkormányzati rendeletben foglalja össze és a  Korm. rendelet 22. § (1) –(3) bekezdései szerinti tartalommal készül.

A rendelet tartalmazza azokat a településképi követelményeket, melyeket a helyi építési szabályzatok, valamint a reklám elhelyezésről szóló önkormányzati rendelet foglaltak magába. Ezen kívül átveszi a hatályos településkép-érvényesítési eszközök, azaz a településképi véleményezési eljárás, a tervtanácsi eljárás, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés, továbbá a belvárosi épületek felújítását ösztönző támogatás eljárási szabályait és eljárási rendjüket.

A rendelet megállapítja és rögzíti a város védett elemeiből álló,  településképi szempontból meghatározó területét, melyekre kiterjed a hatálya az egyes településképi követelményeknek, illetve  a településkép-érvényesítési eszközöknek.

A rendeletben új elemként szerepelnek a helyi építészeti védelem feladatai, köztük a védelem alá helyezés fő eljárási szabályainak meghatározása, valamint a helyi építészeti örökség számbavétele, a védetté nyilvánítás, a fenntartásuk követelményei, a védelem megszüntetése és a helyi védett örökség nyilvántartása szabályai. A rendelet megállapítja a helyi építészeti védelem alá eső területeket és egyedi értékeket.

Szintén új elem a Korm. rendelet 25. §-a felhatalmazásával létrehozott új településkép-érvényesítési eszköz: a településképi szakmai konzultáció. Ez a bizonyos esetekben kötelező eljárás garantálja a településképi javaslatok figyelembe vételét és a követelmények betartását, ugyanakkor a konzultáción elhangzott nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi eljárások során.

 A Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdése értelmében az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet önkormányzat az elfogadást követő 15 napon belül jelen  összefoglaló kíséretében teszi  az önkormányzat honlapján és nyomtatásban is. Ezzel egyidejűleg megküldi a Lechner Tudásközpontba, valamint a megyei kormányhivatal állami főépítészének és a járási hivatalának.

 A településképi kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület került létrehozásra. Az oda beérkező véleményeket évente egy alkalommal a városi főépítész kiértékeli és ismerteti a közgyűléssel.