Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2024.05.31. |

TÁJÉKOZTATÁS

az

IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 33/2024. (II. 15.) számú határozatával 2024. december 30. - 2025. január 1. napja közötti időtartamra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban - beleértve a Kossuth utcai ügyfélszolgálati helyiséget is - az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a rendkívüli és halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében szükségessé váló ügyeleti elérhetőségekről később nyújtunk tájékoztatást.

Székesfehérvár, 2024. február 20.


Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

A honlapon megjelent: 2024. február 22.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 15. napján tartott ülésén egyhangú döntésével öt év időtartamra megválasztotta Ruff Tamást az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatójává. 

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján létrejött szakmai bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Ruff Tamás igazgatóvá történő megválasztását. A szakmai bizottság véleménye szerint a pályázat részletesen kitér az intézmény múltjára és jövőképére, nemcsak Székesfehérvár, hanem a régió szimfonikus zenekarává kívánja fejleszteni az intézményt. Pályázó az eddigi igazgatói tevékenysége során stabilizálta a zenekar helyzetét, a minőségi munkát. A klasszikus zenei repertoár mellett a kortárs művek bemutatását, a fiatalok zenei nevelését, a közösség minél szélesebb rétegének megszólítását helyezte és helyezi előtérbe. Az igazgató és az általa felkért művészeti vezetés munkájának összhangja kiemelendő.

A honlapon megjelent: 2024. február 15.


KÖZLEMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 36.§ szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi településrendezési eszközök módosítását:

  • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervéről szóló 492/2019. (VII.12.) Kgy. határozat
  • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) önkorm. rendelet

Az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakasza lezárásának dokumentációját közzétette a város honlapján, az alábbi helyen:
www.szekesfehervar.hu > Információk > Polgármesteri Hivatal > Jegyzői kabinet > Főépítészi iroda > Egyeztetési eljárások.

A honlapon megjelent: 2023. július 6.


HIRDETMÉNY

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.

A vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő: 2023. július 14. 23:59

Hirdetmény 2023. VI. ütem (pdf, 1250 KB) - LETÖLTHETŐ


A honlapon megjelent: 2023. június 28.


A Nemzeti Földügyi Központ árverési hirdetménye
>>> részletek

A honlapon megjelent: 2023. június 13.


TÁJÉKOZTATÓ KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

2023. 01. 20-tól Fejér vármegye területén - az ország jelentős részével azonos módon - a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK) látja el a kéményellenőrzési és -tisztítási tevékenységet a lakosság körében.

>>> részletek

A honlapon megjelent: 2023. február 10.


FELHÍVÁS
Közművelődési Kerekasztal megalakítására

 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 82. §-a alapján a lakosság helyi közművelődési igényeinek képviselete céljából
Közművelődési Kerekasztal alakítható.

A legfeljebb hároméves időtartamra létrejövő Közművelődési Kerekasztal a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője tájékoztatja a közművelődési célú egyesületeket, hogy a “SZIN-TÉR”/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület Közgyűlése 2022/7 számú határozatában kezdeményezte a székesfehérvári Közművelődési Kerekasztal létrehozását.

 A helyi Közművelődési Kerekasztal megalakítására vonatkozó kezdeményezéshez azok a bejegyzett székesfehérvári székhellyel rendelkező, közművelődési célú egyesületek csatlakozhatnak, melyek az egyesület legfelsőbb szerve által hozott, az egyesület csatlakozási szándékát kifejező írásos határozatot jelen felhívás közzétételéttől számított 30 napon belül benyújtják dr. Bóka Viktor Címzetes Főjegyző felé Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) vagy a jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre.

 A határozatot beküldő szervezetek a benyújtási határidőt követően írásban felszólítást kapnak a Közművelődési Kerekasztal megalakítására. 


A honlapon megjelent: 2022. szeptember 12.


TÁJÉKOZTATÓ

Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztálya lakossági tájékoztatót bocsájtott ki, amely vad által belterületen okozott károk megelőzésére szolgáló hasznos tanácsokat tartalmaz.

>>> részletek

A honlapon megjelent: 2022. augusztus 18.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 >>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2020. november 23.

HIRDETMÉNY
Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete
módosításához szükséges partnerségi egyeztetési eljárás
munkaközi tájékoztató szakaszáról
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosításán túl a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése.

>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2020. június 10.

HIRDETMÉNY
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően elkészíttette Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálatát, azaz az új településrendezési eszközöket.
 
>>> A hirdetmény letöltése (.pdf)
 
A honlapon megjelent: 2019. július 23.

FELHÍVÁS


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§-ban, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8.§-ban rögzítettek szerinti lefolytatta a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációjának véleményezését, valamint a környezeti vizsgálatot.

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a partnerségi egyeztetés lezárásának dokumentációját a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdés értelmében közzétette a város honlapján (www.szekesfehervar.hu -> Információk -> Polgármesteri Hivatal -> Főépítészi Iroda -> Egyeztetési eljárások), valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda hirdetőtábláján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1. fsz.).

Jelen hirdetményt a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 431/2013. (VIII.16.) Kgy. határozat melléklete, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének „I. Polgármesterre átruházott hatáskörök” 39. pontja alapján tesszük közzé.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A honlapon megjelent: 2019. június 12.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R1.) 38.§-ban foglaltaknak megfelelően elkészíttette a Székesfehérvár MJV településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálati- és új településrendezési eszközeit tartalmazó dokumentációját.

>>> A hirdetmény letöltése (.docx)

A honlapon megjelent: 2019. március 25.

HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26.) számú határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017. (III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás „ITS és kapcsolódó dokumentumok” tervezeteinek véleményezési szakasza keretében, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A véleményezendő dokumentum és annak véleménybeküldő adatlapja a következő címen található meg: http://www.szekesfehervar.hu/its_-tfk-tarsadalmasitas-1

A honlapon megjelent: 2018. augusztus 2.


HIRDETMÉNY

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 29/2018 (I.26) sz. határozatával döntött Székesfehérvár középtávú, a 2014-20-as programozási időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) áttekintéséről, félidei felülvizsgálatának szükségességéről, és egyben döntött az ITS módosításáról.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére és elfogadására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Partnerségi rendelet) alapján kerül sor.

Az egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként, kérjük, olvassa át az alábbi Hirdetményt és mellékletét a Partneri adatlapot.

Hirdetmény (LETÖLTHETŐ)

Partneri adatlap (LETÖLTHETŐ)

A honlapon megjelent: 2018. május 4.


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről.
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2018. február 5.

TÁJÉKOZTATÓ

A közterületi parkolás 2017. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.pdf)

A közterületi parkolás 2016. évi elszámolása az 1988. évi I. törvény előírásai alapján
LETÖLTHETŐ dokumentum (.jpg)

A honlapon megjelent: 2018. január 31.