Igazgatási és Környezetvédelmi Iroda

2024.01.04. |

Irodavezető: Werger Éva
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2. 
Az iroda telefonszáma: (22) 537-109
E-mail: werger.eva@pmhiv.szekesfehervar.hu

ügyfélfogadás:

                        Szerda:                8.00-12.00 óra és 13.00-18.00 óra között

                        Péntek:                8.00-12.00 óra között

 

A beadványok benyújtása elektronikus úton  vagy ePapíron keresztül lehetséges.

A kérelem benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges!

A papíralapú beadványok a Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. és Városház tér 2. szám   alatti épületeinek bejárata mellett, az épületen belül elérhető gyűjtődobozban hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig elhelyezhetőek.

       továbblépés az ügyintézéshez       
                 IGAZGATÁSI ÜGYEK                  KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK
új! Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztálya lakossági tájékoztatót bocsájtott ki, amely vad által belterületen okozott károk megelőzésére szolgáló hasznos tanácsokat tartalmaz.

link a tájékoztatóhoz

.Igazgatási és Környezetvédelmi Iroda feladatainak felsorolása

A szervezeti egység a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi, állatvédelmi, állattartási, birtokvédelmi, kereskedelmi- és ipari igazgatási, valamint környezet-és természetvédelmi, illetve klímavédelmi, továbbá a társasházak feletti törvényességi felügyelettel és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos feladatokat látja el:

 

 • jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárások lefolytatása,
 • növényvédelmi tevékenység keretében az egyéb károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának belterületen történő ellenőrzése,
 • a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának belterületen történő ellenőrzése, szükség esetén közérdekű védekezés elrendelése,
 • közérdekű bejelentések, panaszok kezelése, kivizsgálása növényvédelmi eljárásban,
 • a parlagfű bejelentő rendszeren érkező lakossági bejelentések kezelése, kivizsgálása,
 • az állatok védelme érdekében az állattartási szabályok megszegése esetén az állattartó kötelezése meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, abbahagyására,
 • állattartási szabályok betartásának vizsgálata lakossági bejelentés vagy kérelem alapján,
 • ebrendészeti feladatellátás keretében ebösszeírás lebonyolítása, elektronikus nyilvántartás vezetése,
 • a gyepmesteri szolgálat közreműködésével a település belterületén a kóbor állatok befogásáról gondoskodás,
 • az eb egyedi veszélyessé minősítésének kezdeményezése az állatvédelmi hatóságnál,
 • az ismeretlen helyről származó méhraj észlelője vagy befogója bejelentése alapján a kiirtás végrehajtása érdekében a járási hivatal értesítése,
 • a méhek vándoroltatásáról, szállításáról szóló bejelentések átvétele, nyilvántartása,
 • a méhtartás nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás folyamatos vezetése,
 • vadkár ügyekben a kárfelmérési eljárás lefolytatása, a károsult és a kárért felelős személy között egyezség létrehozására kísérlet megtétele,
 • a társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása,
 • a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben hatósági eljárás lefolytatása,
 • a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatok,
 • fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezési eljárásban való részvétel, a fapótlások ellenőrzése,
 • a vízügyi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása, részvétel a vízügyi eljárásokban,
 • a talajvíz kutak építésének, fennmaradásának és üzemeltetésének, valamint megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyekben eljárás,
 • a hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben, valamint az önkormányzati rendeletben a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • a jegyzői hatáskörbe utalt zaj- és rezgésvédelmi engedélyezési és ellenőrzési eljárások lefolytatása,
 • a polgármester hatáskörébe utalt levegőtisztaság védelmi feladatok ellátása,
 • a helyi védelem alatt álló természetvédelmi értékek és természetvédelmi területek vonatkozásában a jegyző hatáskörébe utalt természetvédelmi hatósági feladatok ellátása,
 • az építésügyi, telepengedélyezési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban – előzetes és részletes hatásvizsgálatok, teljesítményértékelések, felülvizsgálatok, egységes környezethasználati engedélyezési eljárások esetében – szakhatóságként való közreműködés,
 • kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel,
 • a klímavédelemmel kapcsolatos pályázatok, akciótervek, programok kidolgozásában való részvétel,
 • a Környezetvédelmi Program folyamatos végrehajtásának koordinálása, felülvizsgálatához javaslatok összeállítása,
 • a városrendezési és fejlesztési tervek kidolgozása során a környezet- és természetvédelmi szempontok meghatározásában részvétel,
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos adatok értékelése, a környezet állapotáról szóló éves jelentések elkészítése,
 • a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésének megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése, a felmérés eredményeinek ismeretében a helyi védetté nyilvánításra vonatkozó javaslat előkészítése,
 • szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárások lefolytatása, ellenőrzési feladatellátás,
 • telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés,
 • szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,
 • ipari tevékenységek nyilvántartásának vezetése és közzététele,
 • üzletek, kereskedelmi, vendéglátó egységek működési engedélyezési eljárásával, e tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,
 • üzletek, kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartásának vezetése és közzététele,
 • zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyével kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás vezetése és közzététele,
 • szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként vásár, piac, helyi termelői piac üzemeltetésével, bevásárlóközpontok üzemeltetésére irányuló bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés,
 • szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás vezetése és közzététele,
 • ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés,
 • üzletben engedély nélkül működtetett pénznyerő automatával kapcsolatos ügyintézés,
 • jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése, ágazati statisztikák készítése, a szakirodához tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési előterjesztések készítése, a közgyűlési döntések végrehajtása,
 • a tevékenységi körébe tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettség-vállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat Portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról gondoskodás,
 • kapcsolattartás, együttműködés a Hivatal belső szervezeti egységeivel,
 • kapcsolattartás, együttműködés a feladatkör szerinti hatóságokkal, szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel,
 • a feladatkörébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről.

Fontos tudnivaló

 • A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.
 • A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.” (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27 §. (1) bek.)
 • „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése)