Igazgatási és Környezetvédelmi Iroda

2020.09.09. |

Irodavezető: Werger Éva
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 2.   I.em. 9.
Az iroda telefonszáma: (22) 537-109
E-mail: werger.eva@pmhiv.szekesfehervar.hu

EBÖSSZEÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON

MEGKEZDTÉK AZ ADATLAPOK POSTÁZÁSÁT

 
Törvényi kötelezettségének eleget téve ebösszeírást végez Székesfehérvár Önkormányzata.
Az adatlapokat postai úton juttatják el a 42 ezer fehérvári háztartásba, de elektronikus úton is letölthető.
Az ebösszeírás során mindenki nyilatkozik a tulajdonában/tartásában élő kutyák számáról.
Az adatlapokat 2020. október 31-ig kell visszaküldeni a Polgármesteri Hivatalba.

Az iroda hatáskörébe tartozó tevékenységek:

Ügyintézők:

Németh László

(22) 537-145

nemeth.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu

Südi Gabriella

(22) 537-634

sudi.gabriella@pmhiv.szekesfehervar.hu

Timár Erika

(22) 537-638

timar.erika@pmhiv.szekesfehervar.hu

Burján Cintia

(22) 537-128

burjan.cintia@pmhiv.szekesfehervar.hu

Környezetvédelmi ügyek:

  • Zaj és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása
  • Talajvízkút létesítésének és használatbavételének engedélyezése (kizárólag háztartásban szokásos vízszükségletet kielégítő kút esetében)
  • Illegális hulladéklerakással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása
  • Fakivágási ügyek
     Ügyintézés helye:

     Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

     8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.  II/22-24

 

Ügyfélfogadás ideje:

Szerda:                         8.00 - 12.00

                                     13.00 - 18.00

Péntek:                         8.00 - 12.00

 

Ügyintézők:

Kálmán Lilla

(22) 537-163

kalman.lilla@pmhiv.szekesfehervar.hu

Homokiné Petrik Éva

(22) 537-131

petrik.eva@pmhiv.szekesfehervar.hu

Kis Regina

(22) 537-170

kis.regina@pmhiv.szekesfehervar.hu

Dr. Szeremi Marianna

(22) 537-681

szeremi.marianna@pmhiv.szekesfehervar.hu

Turóczi Andrea

(22) 537-637

turoczi.andrea@pmhiv.szekesfehervar.hu

Jogszabálykereső: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Nemzeti Jogszabálytár webes elérhetősége: http://njt.hu/


3.4. Igazgatási Iroda

Az Iroda a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi, álltvédelmi - állattartási, birtokvédelmi és a társasházak törvényességi felülvizsgálatával kapcsolatos, valamint a polgármester és az önkormányzat hatáskörébe tartozó jogszabályok által meghatározott feladatokat látja el,

Az Iroda a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi, álltvédelmi - állattartási, birtokvédelmi és a társasházak törvényességi felülvizsgálatával kapcsolatos, valamint a polgármester és az önkormányzat hatáskörébe tartozó jogszabályok által meghatározott feladatokat látja el.

1.     növényvédelmi tevékenység keretében belterületen ellenőrzi az egyéb károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 25. §), és szükség esetén közérdekű védekezést rendel el (az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50. § (1) és (4) bekezdés),

2.     belterületen ellenőrzi a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását, s szükség esetén közérdekű védekezést rendel el (a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés és a 3. § (1) bekezdés),

3.     kivizsgálja és kezeli a növényvédelmi bejárásban a közérdekű bejelentéseket, panaszokat és a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül érkező lakossági bejelentéseket ***********,

4.     az állatok védelme érdekében az állattartási szabályok megszegése esetén kötelezi az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, abbahagyására (a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés),

5.     lakossági bejelentés vagy kérelem alapján vizsgálja az állattartási szabályok betartását, s annak megsértése esetén korlátozza, megtiltja az állattartást (a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés),

6.     ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében 3 évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján elektronikus nyilvántartást vezet (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdés),

7.     a települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében önkormányzati állatvédelmi őrszolgálatot működtethet (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (1) bekezdés),

8.     a gyepmesteri szolgálat által gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogására (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdés),

9.     kérheti az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (8) bekezdés),

10.   az ismeretlen helyről származó méhraj észlelője vagy befogója bejelentése alapján a kiirtás végrehajtása érdekében értesíti a járási hivatalt (a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 10 §. (2) bekezdés),

11.   a méhészkedést (méhtartást) nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti (a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 10 §. (2) bekezdés),

12.   vadkár ügyekben lefolytatja a kárfelmérési eljárást és a károsult és a kárért felelős személy között egyezség létrehozására tesz kísérletet  (a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 75. § - 81. §),

13.   az iroda ellátja a társasházak feletti törvényességi felügyeletet (a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI.25.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés),

14.   az iroda lefolytatja a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásokat (a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés),

15.   önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés lapvető szabályait sértő magatartások, cselekmények elkövetőivel szemben közigazgatási hatósági eljárást folytat és közigazgatási bírságot állapít meg (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §),

16.   az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,

17.   az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,

18.   az irodához tartozó feladatok körében kötött megállapodások szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi Iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,

19.   az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,

20.   az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,

21.   az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,

22.   együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más irodáival,

23.   ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

Fontos tudnivaló

  • A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére.
  • A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.” (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27 §. (1) bek.)
  • „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése)

 

 

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Szeptember
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4