Irodán indítható ügyek, nyomtatványok

2019.01.11. |
I. Fakivágási engedélykérelem/bejelentés
 
I.1 Az ügy leírása, kitöltési útmutató:
 • A Székesfehérvár Megyei Jogú Város közterületen lévő fa, cserje (a továbbiakban: fás szárú növény) kivágására vonatkozó engedélykérelmet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője bírálja el.
 • A Székesfehérvár Megyei Jogú Város közterületen lévő fás szárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén benyújtandó bejelentést Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője vizsgálja meg.
 • A kérelem/bejelentés a Környezetvédelmi Irodához a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.
 • A kérelemben/bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fás szárú növény pontos elhelyezkedését, fajtáját, törzsátmérőjét, kivágásának indokát, kivitelezését, valamint a fás szárú növény tervezett pótlását.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékköteles, mértéke 3.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.
I.2 Az ügyintézés helye és ideje:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; Tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
 
I.3 Vonatkozó jogszabályok:
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 Nyomtatvány letöltése

 II. Talajvízkút létesítése iránti engedély

Általános Információk:
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
Amennyiben valamelyik előírás a fentiekben felsoroltak közül nem teljesül, az eljáró területileg illetékes vízügyi hatóság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Levélcím: H-8050 Székesfehérvár, Pf.947. Telefon/Fax: (+36-22) 514-318, Honlap: http://fejer.katasztrofavedelem.hu/ugyfelfogadas, e-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu)
Talajvízkút megvalósítása előtt létesítési engedélyt, majd az elkészült kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.
Az engedély nélkül létesült kutakra és a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.
Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.
A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).
Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap.
Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.
Az ügyintézés helye és ideje:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. földszint 1. iroda)
A kérelmet postai úton vagy ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00) személyesen lehet az Irodára benyújtani.
További kérdés esetén felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 06-22/537-637

1. Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése:

A kérelem tartalmi követelményei:
 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Benne a 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése alapján: Fúrt kút esetében a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok; az alkalmazandó kútfúró berendezésre a bányafelügyelet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy az EK megfelelőségi nyilatkozat)
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm.r. 3.§ (2) bek.)
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)
2. Talajvízkút vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése:

A kérelem tartalmi követelményei:
 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves felhasználása nem haladja meg az 500 m³-t (fennmaradási engedély esetén)
 • Tervezői nyilatkozat a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak való megfelelőségről (vízjogi létesítési engedélytől való eltérés esetén)
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályozás alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2020. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak. (1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése)

3. Talajvízkút vízjogi megszüntetési engedélyezése:

Eljárás indulhat:
- az ügyfél kérelmére vagy
- hivatalból

A kérelem tartalmi követelményei:
 • A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció
 • A tervezői jogosultságot bizonyító Magyar Mérnöki Kamara által kiállított igazolás (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (1) bekezdése)
 • Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van
 • Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)
Vonatkozó jogszabályok: 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet,
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

III. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
 
III.1 Az ügy leírása, kitöltési útmutató: 
 • Bakonykúti, Csór, Füle, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán, Székesfehérvár, Úrhida, Zámoly közigazgatás területén környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – amennyiben a jogszabályban meghatározott esetek szerint nem mentesül a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása alól - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének zajkibocsátási határértéket megállapító határozatának megléte esetén kezdheti meg az alábbi tevékenységét:

  - épületek építése (TEÁOR 41),
  - egyéb építmények építése (TEÁOR 42),
  - speciális szaképítés (TEÁOR 43),
  - gépjár mű, motorkerékpár kereskedelme, javítása (TEÁOR 45),
  - nagykereskedelem (TEÁOR 46),
  - kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) (TEÁOR 47),
  - szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 55),
  - vendéglátás (TEÁOR 56), reklám, piackutatás (TEÁOR 73),
  - építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés (TEÁOR 81),
  - alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység (TEÁOR 90,
  - sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR 93).
 • A zajkibocsátási határérték iránti kérelem a Környezetvédelmi Irodához a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon nyújtható be.
 • A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező (üzemeltető) és a zajforrás adatait, ismertetését, működési idejét, a kérelem indokát, a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanokat.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékköteles, mértéke 5.000.- Ft.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.
 • A zajkibocsátási határérték megállapítása után a zajforrás területén bekövetkező, a határérték mértékét és teljesülését befolyásoló változást a zajforrás üzemeltetőjének a KvVMr. 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon kell bejelenteni a Környezetvédelmi Irodához.
III.2 Az ügyintézés helye és ideje:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
 
III.3 Vonatkozó jogszabályok: 
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
 • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet,
 • a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 Nyomtatvány letöltése

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Június
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V