Főépítész iroda (elérhetőség, feladatok)

2024.03.06. |
Főépítész: Lantay Attila
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz. 4.
Az iroda telefonszáma/fax száma: (22) 537-206; (22) 537-623
E-mail: foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyfélfogadás :

 • Szerda: 8:00-12:00;  13:00-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00


Ügyintézők:

Horváth Krisztina (22) 537-205 településrendezés
Turóczi Tünde (22) 537-205 településrendezés
Czikora József (22) 537-124 településrendezés
Sitkei Szilvia Ibolya (22) 537-206 titkárság
Molnár Kitti (22) 537-108 településkép védelem
Balogh Ákos (22) 537-108 településkép védelem
Guáth Alexandra (22) 537-114 településkép védelem


 

A Főépítészi iroda ügyrendi feladatai:

A Főépítészi iroda a településrendezés, a település szerkezetének és terület-felhasználásának szabályozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett feladatokat látja el:

 • a településrendezés körében az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő jogszabályban meghatározott feladatok ellátása:
  • a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslat, a tervezési megbízás feltételeinek és követelményeinek, döntésre való előkészítése
  • az előzetes tájékoztatás előkészítése az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett lakosság, partnerek, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint településszerkezeti tervet érintően a szomszédos települések önkormányzatai, és a megyei önkormányzat szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
  • a településrendezési eszközök készítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete valamint folyamatos együttműködés a tervezőkkel
  • a településrendezési eszközök véleményezési eljárásainak szervezése és irányítása,
  • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével a településrendezési eszközök döntésre való előkészítése,
  • gondoskodás a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
  • nyilvántartás vezetése a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodás a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
 • kérésre tájékoztatás adása, illetve főépítészi konzultáció biztosítása a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, továbbá a településképi követelményekről,
 • közreműködés az építésügyi és a településrendezési tevékenység összehangolásában, szakmai tanácsadás az építési hatósági és település-fejlesztési tervezési munka ellátásához,
 • javaslattétel a településrendezési tervek készíttetésére, a meglévő tervek korszerűsítésére,
 • közreműködés a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 • az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozásának előkészítése, érvényesülésének figyelemmel kísérése, az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetése
 • az állami főépítésszel együttműködés a területrendezési és településszerkezeti terv összhangjának megteremtése érdekében;
 • szakmai véleményék és állásfoglalások által a település egységes táji és építészeti arculatának alakításának segítése,
 • a Polgármester településképi véleményének előkészítése a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás keretében
 • a helyi önkormányzati tervtanács lebonyolítása, vezetése
 • közreműködés a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
 • a Főépítészi Iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben véleményt ad a településpolitikai, településfejlesztési dokumentumok előkészítése során a település szerkezetet valamint városképet érintő kérdésekben.
 • a Főépítészi iroda tevékenységi körébe tartozó vagyongazdálkodási döntések meghozatalához előzetes vélemény-nyilvánítás,
 • a Főépítészi iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • a Főépítészi irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 • a Főépítészi iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 • a Főépítészi iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a Főépítészi iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a Hivatal társirodáival