Vagyongazdálkodási Iroda

2022.05.30. |
Irodavezető: Dr. Varga Márta
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1. II. emelet 61/1-es iroda
Az iroda telefonszáma: (22) 537-186
E-mail: varga.marta@pmhiv.szekesfehervar.hu


Az iroda ellátja az önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatokat:


Ügyrendi feladatok:

 1. az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter vezetése, statisztika készítése és adatszolgáltatás,
 2. az ingatlanvagyon leltározása a Pénzügyi Irodával együttműködve,
 3. az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása körében adatgyűjtés (Földhivataltól, Településszerkezeti tervből, Szabályozási tervből, közműnyilvántartásokból), értékbecslés készíttetése,
 4. ingatlanok hasznosításával kapcsolatos testületi előterjesztések előkészítése, a döntés végrehajtása (szerződéskötés előkészítése, ingatlan-nyilvántartási átvezetés),
 5. önkormányzati tulajdonú területeken megépült magántulajdonú felépítmények alatti területekre bérleti szerződések előkészítése, bérlők nyilvántartása, számlázáshoz adatszolgáltatás a Pénzügyi irodának,
 6. mezőgazdasági hasznosításra alkalmas önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 7. az életjáradék lakásért konstrukcióval kapcsolatos ügyintézés, ennek keretében lakásokra értékbecslés készíttetése, a testületi döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése, adatszolgáltatás a Pénzügyi iroda részére,
 8. az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat előkészítése, testületi előterjesztés előkészítése,
 9. építéshatósági ügyekben tulajdonosi hozzájárulás előkészítése, javaslattétel,
 10. külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos ügyekben a polgármesteri nyilatkozat előkészítése,
 11. szabályozási terv szerinti közcélú felhasználásra rendelt ingatlanok átvételével kapcsolatos intézkedések előkészítése,
 12. az éves költségvetési rendelethez és annak módosításához, a beszámolókhoz részanyagok készítése,
 13. a kisajátítás megelőzésére kötött adásvételek alapjául szolgáló geodéziai munkarészek, szakértői értékbecslések elkészíttetése, egyeztetések lefolytatása, döntés előkészítése, szerződéskötés előkészítése,
 14. kisajátítási kérelem továbbítása a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, amennyiben a kisajátítás nem előzhető meg adásvétellel, megbízás esetén a kisajátítási eljárásban való részvétel,
 15. adásvételek, kisajátítások földhivatali átvezettetésre történő benyújtása,
 16. szolgalmi jogok, vezetékjogok, közérdekű használati jogok intézése (megállapodás, földhivatali átvezettetésre történő benyújtás),
 17. korlátozási kártalanítási ügyekben döntés előkészítése, a szakértői vélemények elkészíttetése, egyeztetési tárgyalások lefolytatása, illetve azokon történő részvétel,
 18. önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek elidegenítésre kijelölésével, lakótelkek értékesítésével kapcsolatos közgyűlési előterjesztések elkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása,
 19. méltányossági kérelmekkel kapcsolatos bizottsági előterjesztések elkészítése,
 20. nem lakáscélú helyiségek értékesítésére, bérbeadására kiírt pályázati eljárások lebonyolítása,
 21. az értékesített lakótelkekre előírt beépítési kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérése,
 22. helyi lakáscélú támogatási kérelmekkel kapcsolatos előterjesztések elkészítése,
 23. helyi lakáscélú támogatási szerződések elkészítése, a támogatások kifizetésének figyelemmel kísérése, melynek során együttműködik a Pénzügyi Irodával, jelzálogjog bejegyeztetése,
 24. jelzálogjog rangsorának megváltoztatására, illetve jog bejegyzésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos hozzájárulások elkészítése, előterjesztés készítése,
 25. bérlakásra várók nyilvántartásának vezetése,
 26. bérlakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntések előkészítése,
 27. az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek intézése,
 28. önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölésével kapcsolatos javaslatok elkészítése,
 29. a feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,
 30. a bérlakással kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 31. ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások jelentések elkészítése.
 32. a tevékenységi körbe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 33. az önkormányzat vagyonbiztosításával kapcsolatos tevékenység ellátása,
 34. az önkormányzat tulajdonában, de nem a Polgármesteri Hivatal illetve az önkormányzat intézményei kezelésében lévő eszközök hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos tevékenység ellátása,
 35. a tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 36. a feladatellátása körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,
 37. a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről
 38. a tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 39. a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 40. együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Hivatal más szervezeti egységeivel.