Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíj felhívása

2022.11.02. |

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíjfelhívása
a 2023. naptári évre

Közalapítvány a 2023. naptári évre a kuratórium a következő célokra hirdet pályázatot:

I. Köznevelésben tanulók, illetve a hallgatók által egyénileg pályázható általános tanulmányi
ösztöndíjára.

II. A sajátos helyzetű tanulók számára az esélyegyenlőség fokozását segítő ösztöndíjra.

III. A 7. és 10. évfolyamos tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított pályaorientációs
ösztöndíjra a segítő pedagógusok számára.

Az egyes ösztöndíjak feltételrendszere az alábbi:
Általános tudnivalók az egyéni pályázók számára

 1. A pályázati küldemény az alábbi címekre adható fel:
  Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
  Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány, Baracsiné Tujner Éva kuratóriumi titkár, 8000
  Székesfehérvár, Budai út 45.
  A pályázati adatlap zárt borítékban leadható Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
  Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy a Hivatal portáján is.
 2. Nem érinti a pályázati lehetőséget, ha a tanuló vagy hallgató más ösztöndíjat is kap, de annak
  összege beszámít az igazolandó jövedelembe.
 3. A pályázat benyújtása adatlap kitöltésével történik. Az adatlap csak a szükséges mellékletek
  csatolásával érvényes. A kötelező mellékletek felsorolását az „Adatlap” tartalmazza. Pályázatot
  csak a Székesfehérváron állandó lakhellyel rendelkező tanuló vagy hallgató nyújthat be.
 4. A szociális helyzetről a pályázati adatlapon kell nyilatkozni.
 5. Az elnyert ösztöndíj folyósítása minden esetben csak bankszámlára történhet. Szülő,
  gondviselő számlája is megjelölhető az adatlapon.
 6. A pályázati adatlapokat és a mellékleteket a bírálatot követő 1 héten belül Közalapítvány
  kuratóriuma megsemmisíti. Csak az utaláshoz szükséges személyes adatok kerülnek
  megőrzésre, azok is csak a folyósítás idejére. További adatvédelmi tudnivalók a Közalapítvány
  „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-jában találhatók.

Az I. sorszámú, egyéni tanulói illetve hallgatói ösztöndíj feltételrendszere:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város által létrehozott és támogatott Közalapítvány pályázati úton
támogatni kívánja azokat a köznevelési intézményben tanuló, jó tanulmányi eredményt elért
székesfehérvári fiatalokat, akik szociális helyzetük miatt rászorulnak erre. A támogatás
elnyeréséhez mindhárom feltételnek meg kell felelni.

A köznevelésben tanulókra vonatkozó további tudnivalók:

Az ösztöndíjra a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói pályázhatnak.

Pályázat középiskolai tanulók esetében 2022. november 30-ig nyújtható be a pályázati adatlap
kitöltésével, aláírásával, és a mellékletek csatolásával. A középfokú képzésben az adatlap
melléklete szerint többlet tanulmányi pont szerezhető.

A borítékon szerepelnie kell a „Tóth Ösztöndíj” megnevezésnek.

Tanulmányi követelmény a 9-13. évfolyamon 4,5.  A 9. évfolyamos tanulók a 8. évvégi eredménnyel
pályázhatnak.

A tanulmányi eredményt középiskola esetén az iskola igazolja az adatlapon.

Az adatlapot középiskolában az intézmény biztosítja, vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu
honlapról , és kérhető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján is.

Csak a 2022. évben kiadott, a 2023. naptári évre szóló adatlapon adható be pályázat! Korábbi vagy
egyénileg szerkesztett adatlapon benyújtott igény nem kerül elbírálásra.

A pályázat eredményéről a Közalapítvány a köznevelési intézményeket 2023. január 20-ig értesíti.
Az ösztöndíj határozatok ünnepélyes átadására az érvényes védelmi előírások függvényében
kerülhet sor. Ennek esetleges elmaradása az ösztöndíj folyósítását nem érinti.

Az ösztöndíj folyósítás a középiskolások számára negyedévenként történik, április, június, október
és december hónapban.

Az elnyert ösztöndíj folyósítása minden ösztöndíjas számára csak bankszámlára történhet. Szülő,
gondviselő számlája is megjelölhető az adatlapon.

A felsőoktatási hallgatókra vonatkozó további tudnivalók:

A felsőoktatási hallgatók 2023. február 20-ig nyújthatnak be pályázatot, a 2022. évi őszi félév
tanulmányi eredményei alapján, az adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint az adatlapon jelölt
mellékletek csatolásával. Az ő pályázataik elbírálása 2023. március 20-ig történik meg.

Tanulmányi követelmény évfolyamtól függetlenül 4,2. Az eredményről a felsőoktatási hallgató
esetén az intézmény külön igazolása vagy Neptun rendszerről letöltött okmány csatolható.

A felsőoktatási hallgatók az adatlapon megadott e-mail címükön kapnak értesítést kuratórium
döntéséről. Adatlapot a www.szekesfehervar.hu felületről tudnak letölteni, vagy a városházi portán
vehetnek át.

Az ösztöndíj folyósítás a felsőoktatási hallgatók számára félévenként történik, április és október
hónapban. A második félévi ösztöndíjfizetéshez a tanulmányok folytonosságát október 1-ig igazolni
kell.

A II. sorszámú pályázat feltételrendszere az alábbi:

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíj pályázatot ír ki eltérő képességű
tanulók egyéni tanulmányi munkájának segítésére Székesfehérváron működő Készségfejlesztő
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és tagintézményei tanulói javára. A
pályázaton csak olyan intézmény vehet részt, ahol semmilyen szülői pénzbeli hozzájárulás nem
szükséges a tanulói jogviszonyhoz.

A pályázatot a 6. vagy a magasabb évfolyamon tanulók javára az intézmények nyújthatnak be. Az
ösztöndíj elnyerésének feltétele a szociális rászorultság és az egyéni képességekhez viszonyított
tanulói teljesítmény szintje, a tanulmányi eredménytől függetlenül. A Kuratórium a szociális
rászorultságot a benyújtott jövedelmi igazolások és mellékletek alapján, a tanulói teljesítményt az
intézmény szakvéleménye alapján veszi figyelembe.

A pályázat az egységes pályázati adatlap felhasználásával nyújtható be. A tanulmányi adatokra
vonatkozó rovatot nem kell kitölteni. Az egyéni tanulói teljesítményre vonatkozó véleményt az
intézmény külön, zárt borítékban juttatja el a kuratóriumhoz.

A többi feltétel megegyezik a középiskolásokra vonatkozókkal.

A III. sorszámú pályázat feltételrendszere az alábbi:

Ez az ösztöndíj az állami intézmény fenntartók és a nem állami intézmények számára szóló
támogatás, meghívásos pályázat keretében, azon szervezetek számára, ahol tárgyi és személyi
feltételek biztosítottak a nyílt pályaorientációhoz. A szervezeteket az alapítvány keresi meg a
lebonyolítás érdekében.

A tanulók ez alapján számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást, vehetnek igénybe, többlet
szolgáltatásként személyre szólóan, egyénenként külön, saját intézményükben, vagy a
Székesfehérvári Szakképzési Centrumban. A Szakképzési Centrum ágazat független tanácsadást
biztosít külső szakértővel, tehát a gimnázium iránt érdeklődő tanulók számára is biztosított a
személyre szóló egyedi életpályatervezési tanácsadás, ha azt nem saját iskolájukban kívánják
igénybe venni.

Felhívás (letölthető .pdf)
Pályázati adatlap (letölthető .pdf)

További információ kérhető:
Fűrész István ............................ 70/6699-198
Baracsiné Tujner Éva ............... 70/1986-455

Székesfehérvár, 2022. október 27.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány
Kuratóriuma