TIOP-1.1.1-09/1-2010-0186 - Tanulói laptop program Székesfehérváron

2017.04.05. |
 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
 
A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése
 
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0186
„Tanulói laptop program Székesfehérváron”
 1. ALAPADATOK
  
Támogató:
 
                   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 
                   Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
 
                   Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
 
                   E-mail: nfu@nfu.gov.hu
 
                   Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
 
                   Honlap: www.nfu.hu
 
Közreműködő szervezet:
 
                   ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 
                   Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
 
                   E-mail: EUtamogatas@esza.hu
 
                   Telefonos ügyfélszolgálat: (1) 273-4250
 
                   Honlap: www.esza.hu
 
Cím: „Tanulói laptop program Székesfehérváron”
 
Azonosító szám: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0186
 
Elszámolható költség: 42.200.000 Ft
 
Támogatás intenzitása: 100 %
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
 
Résztvevő intézmények:
-         Kossuth Lajos Általános Iskola
-         Németh László Általános Iskola
 
A projekt megvalósítási időtartama: 2010.06.01-2011.03.01
 
2.  A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
  
Alapvető cél és háttér információ
 
A pályázat alapvető célja – összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, valamint az ÚMFT célkitűzéseivel - a sikeres munkaerő-piaci
alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, módszertani reform támogatására. Az intézményekben, a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúrafejlesztésre van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban.
A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.
Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.
A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.
 
Részcélok
 
Jelen konstrukció az alábbi célokhoz kíván hozzájárulni:
- IKT-val támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép,
- IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói előremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése,
 
3.  PÁLYÁZÓK KÖRE
  
Jelen pályázati kiírás keretében a TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati kiíráson támogatást nyert
fenntartók azon feladatellátási helyek vonatkozásában - a pedagógiai fejlesztésbe
bevont tanulócsoportokravonatkozóan - nyújthattak be a pályázatot, amelyek
esetében a tanulói laptop programba való bekapcsolódás feltételeit betervezték,
és teljes körűen igazolták a szakmai feltételek meglétét.
  
4. BESZERZÉSRE KERÜLT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI-INFORMATIKAI ESZKÖZÖK
  
-         324 db tanulói laptop
-         324 db tanulói laptophoz operációs rendszer és irodai alkalmazások
-         324 db tanulói laptophoz digitális oktatási tartalom
-         15 db tanári eszköz (tanári laptop, digitális oktatási tartalom)
-         35 db tároló (a tanulócsoport tanuló eszközeinek tárolására, elzárható módon alkalmas, kerekes, fém tároló, amely az eszközök töltésére is alkalmas)
-         15 db Access Point
-         2 db Router