Környezeti állapot 2011

2017.03.13. |

A város vízellátása teljes, 100%-osnak tekinthető. A rendelkezésre álló vízmennyiség elegendő Székesfehérvár biztonságos vízellátáshoz. A víz kitermelése az Aszalvölgyi, Sóstói, Csóri, és Rákhegyi vízművekből történt összesen 41.900 m3 napi vízkivételi kapacitással.

A városi vízművek által kibocsátott víz minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak, vízminőségi problémát csak a rákhegyi vízműből átvett víz minősége okoz, annak magas szulfáttartalma miatt.

A 2011. december 31-i adatok alapján Székesfehérváron 41.850 lakás rendelkezik vízbekötéssel, valamint 40.015 lakás van szennyvízbekötéssel ellátva.

Székesfehérvár összes ivóvízfogyasztása 2011. évben 5.798 em3, összes szennyvíz-kibocsátása 6.043 em3 volt (lakossági, közületi és intézményi együttesen).

A központi szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztításból eredően 8.271 tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezett.

A távlati ellátási igényeket a jelenlegi rendszerek biztosítani tudják.

Székesfehérváron az új szennyvízcsatorna munkaterület átadása 2011. januárjában megtörtént. A hiányzó szennyvízcsatorna hálózat 60%-a kiépítésre került, a lakossági rákötések folyamatosan történnek. A teljes beruházás befejezése szerződés szerint 2012. október 31.

A 2011-es év két meghatározó beruházása a Székesfehérvár Város és Térségének szennyvízhálózat építése és a "C-0-0" zárt csapadékvíz főgyűjtő csatorna alsó szakaszának kiépítése, ahol közel 500 m nagy átmérőjű zárt csapadékcsatorna épült meg 1000 mm-es átmérőjű vasbeton csőből. A beruházás azért volt fontos, mert az Öreghegy délkeleti részén megoldja a csapadékvíz-elvezetést.

Zárt csapadékcsatornák gépi mosatását végezték a Havranek utcában, Szent-Vendel utcában, Malom utcában és a Zsolnai utcában, ahol a rendszer kamerázása is megtörtént. Eseti megrendeléssel zárt csapadékcsatornák gépi mosatása volt a Pörös utcánál, a Kertalja utcánál, a Varjú utcánál, a Vörösmarty-térnél, Kisteleki utcánál és a Tas utcánál.

A Székesfehérvár Térségi Vízi Társulattal kötött szerződés alapján 9 hónapig közmunkások takarították kézi erővel Székesfehérvár árokrendszereit, amely során 9 hónap alatt összesen 23.440 fm árok kitakarítása során 1069 m3 hulladék lett elszállítva.

A Tátra utca végénél kiépítésre került egy átemelő telep, mely a környék belvíz által okozott problémáit orvosolja. A Seregélyesi úton a Szent György Kórháznál az árok burkolására került sor, mely így jóval biztonságosabban, gyorsabban képes a felszíni vizek elvezetésére. A Sárkeresztúri úton a járda és a hozzá kapcsolódó árokrendszer, valamint a Volán árok jókarba helyezése is megtörtént. A Börgöndi útnál a Temető mellett árokrendezés történt, mely során a földárok ki lett lapozva. A Széchenyi úton és a Temesvári utcában tovább épült a vízelvezető rendszer. A Kund utcában járda és csapadékvíz-elvezetés, a Szakolcai utcában csapadékcsatorna épült. A Mészöly Géza utca burkoltcseréjénél a víznyelő aknák és fedlapjuk átalakításra kerültek.

A város kezelésében lévő közcélú halastavakat Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemelteti.

Levegőtisztaság-védelem:

Városunk területén a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) végzi a levegőszennyezettség méréseket. A Felügyelőség az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) manuális hálózata keretén belül, az elmúlt 5 évben Székesfehérváron 3 ponton (Várkörút 6., Pozsonyi út 95., Mátyás Király körút) végzett nitrogén-dioxid és 1 ponton (Balatoni u. 6.) ülepedő por-koncentráció méréseket a városban.

A Palotai út és a Mészöly Géza utca kereszteződésénél az OLM automata hálózatához tartozó automata monitoring állomás működik, amely folyamatosan méri a környék környezeti levegőjének szén-monoxid, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, ózon, PM10 szálló por és BTX (benzol, toluol, xilolok) koncentrációját.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőszennyezettségi Referencia Laboratóriuma az OLM-be bevont összes település levegőszennyezettségi értékelését, besorolását az OLM automata és a manuális állomásai mérési adatainak figyelembevételével végzi. Az évenként készített összefoglalók a www.kvvm.hu/olm internetes címen az értékelések menüpont alatt hozzáférhetők.

Székesfehérvár levegőszennyezettségének értékelése:

A manuális hálózat mérési adatai alapján Székesfehérváron a kén-dioxid (SO2) koncentráció értéke az elmúlt évek során jelentéktelen volt, ezért rendszeres mérését 2006-tól megszüntették.

A nitrogén-dioxid vonatkozásában a fűtési időszakban minden évben kismértékű emelkedés tapasztalható, amely a fűtéshez kapcsolódó NOx kibocsátás eredménye. A nagy forgalmú közlekedési útvonalak közelében rövid idejű határértékhez közeli koncentrációk előfordulhatnak, ami egyértelműen a közlekedés légszennyező hatására utal. Az éves mérési átlagok esetében a javulás a közlekedés okozta összkibocsátás csökkenésének köszönhető. A manuális mérőhálózat adatai szerint a gépjárművek szennyező hatása a járműforgalom növekedésével arányosan nem növekszik, amely a gépjárműmotorokkal szembeni környezetvédelmi követelmények szigorodásának köszönhető.

A Palotai úti automata mérőállomás mérési adatai vonatkozásában megjegyzendő, hogy egy állomás "hatásterülete" a domborzattól és a környék beépítettségétől függően néhány km2, tehát az általa mért adatok nem feltétlenül jellemzőek az adott település egészére!

A nitrogén-dioxid vonatkozásában a 24 órás átlagmérések alapján határérték (85 μg/m3) túllépés nem jellemző, 1 órás határérték (100 μg/m3) túllépés esetenként előfordult, amelyek elsődlegesen a reggeli és délutáni csúcsforgalmi időszakban jelentkeztek. Ez egyértelműen a közlekedésnek tudható be.

A mérőállomás adatai szerint a PM10 szálló por átlagkoncentrációjának éves átlaga 2007. óta folyamatos növekedést mutat. A 24 órás átlagkoncentrációk esetében több alkalommal (a fűtési szezonra korlátozódva) egészségügyi határérték (50 μg/m3) túllépést mértek. A 2009-2011 években tájékoztatási (75 μg/m3) és riasztási (100 μg/m3) küszöbérték átlépés is volt, mely az önkormányzat által 2010. évben megalkotott szmogriadó rendelet alkalmazását is szükségessé tette.

A szállópor PM10 folyamatos növekedése, amelyet a gépjárműforgalom a fűtési szezonban csak kis mértékben befolyásol, elsősorban a lakossági szilárd tüzelőanyag mennyiségének folyamatos növekedésével van összefüggésben.

Az ózon vonatkozásában a tavaszi-nyári időszakban a 8 órás átlagok alapján többször volt határérték (120 μg/m3) túllépés, azonban a tájékoztatási küszöböt (180 μg/m3) nem haladták meg, így nem volt szükséges a szmogriadó rendelet erre az esetre voantkozó előírásait alkalmazni. Az éves átlagok e komponens tekintetében is enyhe emelkedést mutatnak. Az okok elsősorban a gépjárműforgalom, illetve a nyári kánikulai napokon az intenzív napfénysugárzás változására vezethető vissza. Nyári szmog kialakulása esetén a gépjármű forgalom korlátozásával befolyásolható az ózon koncentrációja pozitívan.

A szén-monoxid (CO) esetében a magas határértékeknek köszönhetően nem volt határérték túllépés sem az 1 órás, sem az éves határértékek tekintetében sem.

A szerves légszennyező komponensek tekintetében egyértelmű a folyamatos javulás, amely a gépjárműpark fokozatos cseréjéből és a gépjármű motorokkal kapcsolatos egyre magasabb környezetvédelmi előírásokkal van összefüggésben. A kevesebb szerves anyag kibocsátás az ózon koncentrációjának alakulására is kedvezően hat.

Székesfehérvár zajhelyzete:

Alkalmanként gondot okoz - főleg a nyári szezonban - a városban az egyes vendéglátó-ipari egységek, szórakozóhelyek, bizonyos rendezvények esetében az éjszakai megengedett zajszint betartása, és betartatása. A lakossági panaszok legnagyobb része a szórakozóhelyeket elhagyók nem megfelelő viselkedése miatt érkezik.

A hatályos jogszabályok alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem kötelező melléklete a zajmérési vagy számítási dokumentáció. Így sok lakossági panaszbejelentést meg lehet előzni.

A közlekedés- és gépjárműforgalom is jelentős zajforrás. A zaj- és rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul.

A nyugati elkerülő út mentén telepítendő zajvédő falak építési engedélyezése folyamatban van, megépítésével várhatóan kedvezőbb zajhelyzet adódik az úthoz közelebbi védendő létesítményeknél.

Városunk zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett a 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értemében.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett "KEOP-6.3.0" pályázaton Önkormányzatunk sikeresen részt vett.

A támogatási szerződés aláírása 2011. július 21-én megtörtént. A projekt jelenleg a közbeszerzési eljárás végénél tart, melynek sikeres lezárása után megkezdődhet a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv elkészítése.

Energiagazdálkodás:

A panelprogram keretében a 2011 évben 1500 lakás energiatakarékos felújítása történt meg.

Hulladékgazdálkodás:

A város területén a hulladékgazdálkodási feladatok közül a lakossági kommunális hulladékok, ipari, kommunális jellegű és veszélyes hulladékok kezelése megoldott. A város korszerű lerakóval rendelkezik.

Törvényi kötelezettség a csomagoló anyagok újrahasznosítása, amely a hulladékgyűjtő szigetek számának növelésével teljesíthető. A városban jelenleg 58 db szelektív, többségében négyfrakciós gyűjtősziget található.

A lakosság aktív közreműködésének eredményeképpen a szelektív gyűjtőszigetekről az összegyűjtött műanyag-, üveg- és fémhulladék mennyisége az elmúlt évhez viszonyítva növekedést mutatott. A papír mennyisége a papírlopások miatt az elmúlt évekhez képest viszont felére csökkent. A megnövekedett igénybevétel miatt a gyűjtőjáratok sűrítése szükségessé vált. Tovább folytatódott a lakótelepeken található speciális újsággyűjtő konténerek felújítása.

A házhoz menő szelektív gyűjtés 2010. évi bevezetése óta a Depónia Kft. tovább folytatta ezt a jól bevált gyakorlatot, a családi házas övezetekben 14.000 ingatlant érintően, papír és műanyag hulladékokkal együtt, kéthetente történő begyűjtéssel. A lakótelepeken pedig 300 db 1100 literes, sárga, műanyaggyűjtő "szelektív" konténer kihelyezésével, amit szükség szerint ürítenek. Tavasszal és ősszel papírgyűjtési akciót szervezett az iskolák és óvodák körében, amelyet kiterjesztett még az egyéb szelektív csomagolóanyagokra és elektronikai hulladékokra is.

A növekvő hulladékmennyiség folyamatosan szükségessé teszi újabb gépjárművek bevonását, és a géppark folyamatos fejlesztését (kapacitás, munkabiztonság növelése).

A székesfehérvári lakosoknak lehetőségük van arra, hogy az ingatlanukon esetenként összegyűlt, nem veszélyes települési szilárd hulladékot évente, maximum 4 m3 mennyiségig (2 alkalommal 2 m3) a Pénzverővölgyi hulladéklerakó telephelyen térítésmentesen elhelyezzék. A tapasztalatok szerint egyre több háztartás él ezzel a lehetőséggel. A felsorolt intézkedések nagyban elősegítik a város köztisztasági helyzetének javulását.

Sajnos a város területén több helyen is található illegálisan lerakott hulladék. Ezek felszámolása a Városgondnokság bevonásával, illetve a környezetvédelmi hatóság intézkedéseinek köszönhetően folyamatosan történik.

A város területén jelenleg egy hulladékudvar üzemel a Palotai u. 139. szám alatt, melynek igénybevétele továbbra is nőtt az előző évekhez képest. A begyűjtött hulladék éves mennyisége várhatóan meghaladja a 320 tonnát (270 tonna nem veszélyes, 50 tonna veszélyes hulladék), amely növekvő tendenciát mutat.

A városi lomtalanítási akción kívül évente egy illetve két alkalommal, elektronikus hulladékgyűjtő akciót szervezünk, amely során a lakosságtól 30-50 m3 mennyiségű elektronikai hulladék kerül begyűjtésre.

A lerakásra kerülő háztartási hulladék szerves anyag tartalmát a lerakóból való visszagyűjtéssel, a lakossági zöldhulladék külön történő fogadásával, illetve az időszakonként szervezett lombhulladék gyűjtéssel lehet csökkenteni. Tavasszal e hulladékgyűjtő akcióra, valamint ősszel a városban teljes körű lomtalanításra került sor. Zöldhulladék gyűjtési akció is meghirdetésre került a családi házas lakóövezetekben összegyűjtött lomb elszállítására. A begyűjtött lombhulladék mennyisége 2011-ben közel 500 tonna volt. Ez a "zöld hulladék" a pénzverővölgyi hulladékkezelő telepen komposztálásra vagy az szennyvíziszap stabilizálásának struktúra-anyagaként kerül hasznosításra. Ezt elősegítendő komposzt-zsákoló berendezés üzemel.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési tervei keretében a Csala-Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó telepen mellett tervezés alatt van egy komplex hulladékfeldolgozó létesítése. A program további, székesfehérvári vonatkozása tekintetében - Székesfehérvár belterületi népsűrűségét, illetve a ráhordási távolságot figyelembe véve - újabb 3 tervezett hulladékudvar helykijelölése megtörtént és a megvalósításhoz szükséges tervek elkészültek. Ezek közül két hulladékgyűjtő udvar építési engedélye 2007. óta rendelkezésre áll, további kiadása még folyamatban van.

A hulladékkal kapcsolatos környezettudatos életmód kialakítását hivatott ösztönözni a korábbiakban említett iskolákban megrendezésre került hulladékgyűjtési akciók, továbbá civil szervezetek által rendezett komposztálást népszerűsítő programok.

Köztisztasági tevékenység tekintetében Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ellátandó feladatai közé tartozik a történelmi belváros és az autóbuszvárók takarítása, a város útszegélyeinek, járdáinak, közlekedési csomópontjainak, kerékpárútjainak gépi és kézi tisztítása, a közterületi hulladékgyűjtők, és kutyatoalettek ürítése, az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása és a lakótelepen történő kézi hulladékgyűjtés. Ezen kívül útpadka- és parkoló takarítás, játszóterek, parkok tisztán tartása, temetői hulladék begyűjtése, közterület szilárd burkolatairól történő lombgyűjtés, hó eltakarítás és síkosság mentesítés, valamint a hulladékgazdálkodás.

Ezeket a tevékenységeket részben saját, részben közhasznú foglalkoztatású, illetve TÁMOP programban részt vevő dolgozókkal végzik.

Lakótelepi játszóterek, útpadkák és parkolók kézi takarítását 3 egység végzi, változó létszámban (közfoglalkoztatási pályázatoktól függ, általában 10 fő), 1-1 fő csoportvezetővel.

Lakótelepi kézi hulladékgyűjtést 2 egység 7-7 dolgozóval, 1-1 fő csoportvezetővel, a kiemelt parkokban 1-1 fő kihelyezett parkőr végzi.

A fenti 3 feladatkör 1.974.700 m2 közterületet fed le.

Az illegálisan lerakott hulladékot 1 egység (5 fő, + 1 vezető, gépkocsival) gyűjti be, valamint takarítja a kiemelten kezelt területeket és a lakótelepeken kívül eső játszótereket, egyéb közterületeket, illetve esetenként elvégzi a rendezvények előtti- és utáni takarítási feladatokat. Váltott műszakban két takarító csapat dolgozik a belváros területén, 6-6 fővel, 1 csoportvezetővel, 97.000 m2 területen.

A buszmegállók takarítását (370 db), valamint a kézi szemetesek (1204 db) és kutya toalettek (171 db) ürítését 4 gépjármű 1-1 sofőrrel és 1-1 kísérővel, a temetői hulladék begyűjtését 1 gépjármű 1 sofőrrel és 2 kísérővel végzi. A város kiemelt szegéllyel rendelkező útpadkáit 250.000 m2 területen 2 db utcaseprő gép takarítja.

Zöldfelületek:

A város közterületén évek óta tartó lakossági parkosítási törekvéseket továbbra is támogatta Székesfehérvár városa és a Városgondnokság, ezért parkosításra, virágosításra fatelepítésre pályázati felhívás lett közzétéve 2011. tavaszán. A pályázati felhívás érintette a lakótelepi társasházak körüli zöldfelületeket a családi házas ingatlanok előtti közterületeket és a városi intézmények területét.

A növények kiválasztásában a Városgondnokság segített, azonban a növények elültetése már a pályázó feladata volt. Székesfehérvár Városgondnoksága minden olyan dolgot, ami pénzbe került biztosított. Mindössze annyit vártak el a pályázóktól, hogy ültetés után gondozzák a gondosan elültetett növényeket.

Tavasszal 3521 db egynyári növényt, 2462 db évelő növényt és 964 tő muskátlit szállított ki a Városgondnokság a programban résztvevőknek.

Az őszi kiszállítás keretében 236 darab fát, 5625 konténeres cserjét és 362 fenyőt ültettek ki 139 helyszínen, 21 általános és középiskolában, 7 óvodában és bölcsődében, 33 lakótelepi közterületen és 78 családi ház előtti közterületen.

A kiszállításkor a Városgondnokság komposztált marhatrágyát és támrúdakat is biztosított, s ahol szükséges volt a helyszínen segítettek a parkfenntartásban dolgozó szakemberek az ültetésben. Ez a növénytelepítési akció is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Virágos Magyarországért Szervező Bizottságának legrangosabb díját, az Arany Rózsa-díjat elnyerte Székesfehérvár.

Az egynyári virágok kiültetése, az előre tervezett ütemezés szerint június közepéig befejeződött. A virágágyak 122 db kiültetési terv alapján kerültek kiültetésre. A virágágyakban és a város, különböző területein kihelyezett kővázákban összesen 113.619 db egynyári palánta díszítette a közterületeket. A virágágyak gyommentesítése és öntözése folyamatosan történt.

Tavasszal a tavalyi évhez képest több kétnyári virág virágzott május végéig, a kiültetések színvonalát emelte, hogy az árvácska,nefelejcs és a százszorszép tövek mellett tulipán- és nárciszhagymákat is virágoztak.

Húsvétra 140 villanyoszlopra 840 db, benne három futómuskátlival beültetett cserép került ki, amelyek öntözését és gondozását folyamatosan végeztük.

A kedvezményes virágvásáron a helyi lakosok város két kertészetében 50.000 db egynyári palánta megvásárlásával, és kiültetésével szépítették a közterületet.

Sikeresen indult Önkormányzatunk az ALCOA Alapítvány és az "American Forest's Global Releaf Partnership for Trees" által kiírt pályázaton, amely keretében júniusban a Köfém lakótelepen 70 db konténeres parkfa került elültetésre. Az ültetés ősszel tovább folytatódott és októberben 27 és 125 db előnevelt földlabdás díszfát ültettünk el a Palotavárosi tavak mellett a Horog utca mögötti zöldterületen valamint a Halász utca által határolt parkolók és gyalogos járdák mellé. Ezeknek a fáknak a gondozása 2 évig az ültetést végző vállalkozó feladata lesz.

Az Oskola u. 10. sz. önkormányzati udvar területén a Városi Képtár felhívására önkéntes felajánlásként parkrekonstrukció történt.

A Fecskeparti temető Gerle u. felé eső részén, a kerítés melletti területen tereprendezést követően fák és örökzöld sövény lettek ültetve, a további fatelepítés már rendezett területen folytatódhat tovább.

A Szentlélek temetőben örökzöld telepítéssel és gyepszőnyeg lefektetéssel tettük méltóvá a május végén rendezett ünnepséget.

Elkészült a Rákóczi út középső sziget flórakosarainak javítása, amit a fegyelmezetlen gyalogosok rongáltak meg, ezzel balesetveszélyes helyzetet idéztek elő.

Július hónapban a Várkörúti terelőszigetek átalakításra kerültek. Az éveken át illegális parkolásra használt murvás területek, a földcsere és a kiemelt virágágy megépítése után egész nyáron virágzó rózsa és levendula ággyá változtak.

A Bazilika környéki talajtakaróval beültetett cserjeágyak a tavaszi felújítás után nagyobb gyakorisággal lettek gondozva, metszve, rendezettebbé vált az idegenforgalmi szempontból is kiemelt környezet.

A virágágyaink tápanyag utánpótlását első lépésként a kétnyárival beültetett virágágyásokban 890 m2 területen kezdtük meg. Ősszel 28.477 db kétnyári és 3.870 db virághagyma került beültetésre.

Gyalogos járda kialakítása után az Ősz u. 4. számú ház előtt örökzöld cserjékkel történő átültetés történt.

A Sütő u. 4. számú ház mögötti Központi Park virágágyai tavasszal egynyári palántával, ősszel pedig kétnyári palántával lettek beültetve.

Az őszi lakossági növénytelepítési akcióban a területen fenntartási munkát végző vállalkozók is segítettek. Elkészült a Piac tér 28. számú társasház cserjével és örökzölddel történő beültetése, a Deák F. u. 50. számú ház előtti és a Toronysor 11. számú ház előtti kiskert.

Az Erzsébet 10. számú háznál lévő játszótér melletti pihenő park sövénnyel került lezárásra, valamint a Béke téren felújításra került egy régi évelő ágy és sövény lett telepítve.

A Budai u. és Lehel u. által határolt terület, a kereszt környéke megújult, bibliai növényekkel beültetett szép parkká változott.

A Sóstó természetvédelmi terület folyamatos felügyelete és a tanösvény karbantartási munkák az idei évben is megtörténtek. Fenntartási színvonala következtében a rendezvények és a látogatók száma is emelkedett, a Sóstó mint természeti terület továbbra is kedvenc kiránduló helye a fehérváriaknak és turistáknak.