Környezeti állapot 2014

2017.03.13. |

Az utóbbi 100-150 évben az ipari forradalom, a folyamatos technológiai fejlődés hatására jelentősen megváltozott az emberek életvitele. A közlekedés, a káros anyag kibocsátó gyárak, a fosszilis eredetű energiahordozók használata mind-mind hozzájárul az éghajlat változásához, a globális felmelegedéshez. Tudósok becslései szerint az elkövetkezendő 50-100 évben akár 5- 6 Celsius- fokkal is emelkedhet a Föld átlaghőmérséklete, így Székesfehérvár sem kivétel a változás alól. Megfigyelhető, hogy az elmúlt években csökkent az évi csapadékmennyiség, különösen a téli hónapokban és nő az átlaghőmérséklet, az utóbbi 10-15 év adatait figyelembe véve 11 fok fölötti középhőmérséklettel számolhatunk.

A város kiemelten kezeli a környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat, hogy a klímaváltozást lassítsa, illetve a hatásait mérsékelje.

2014-ben Székesfehérvár környezeti állapota:

Víz és szennyvíz ellátás:

Székesfehérvár vízellátása teljes, 100%-osnak tekinthető, az elmúlt évben mindösszesen 142 új vízbekötés történt. Városi vízművek által kibocsátott víz minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. Székesfehérvár összes ivóvízfogyasztása 2014. évben 5.786.672 m3, ami az előző évekhez képest csökkenést jelent, hiszen 2012 és 2013 évben ez a szám 6.000.000 m3 feletti volt.

2014-re a város szennyvízcsatorna hálózata is teljesen kiépült. A rákötési arány 82%, a rákötések folyamatosan zajlanak, 2014-ben 360 db csatornabekötés volt Székesfehérváron. A szennyvízcsatorna rendszer házi bekötéseinek kiépítése lehetővé teszi a lakók számára, hogy a talajterhelési díj megfizetése helyett a közcsatorna igénybevételét részesítsék előnyben. 2014-ben talajterhelési díjból befolyt összeg: 11.598.815Ft. A város összes szennyvíz-kibocsátása 6.158.825 m3 volt (lakossági, közületi és intézményi együttesen), ami szintén a 2013-as évhez képest csökkent (6.423.769m3).

Bíztató, hogy habár egyre több víz- és csatornabekötés történik évről évre, a felhasznált víz mennyisége és így a kibocsátott szennyvíz mennyisége mégis csökkent az elmúlt 3 évet figyelembe véve, amiben kulcsfontosságú szerepe van a takarékos vízfogyasztási szokások terjedésének.

Levegőminőség:

Városunk területén a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya végez automata és manuális mérőpontokon levegőszennyezettség méréseket.

Az automata monitoring állomás Székesfehérváron a Palotai út. – Mészöly utca sarkánál van felállítva, és folyamatosan méri a környék környezeti levegőjének a NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX koncentrációját. Az egyes légszennyezőanyagok értékeit a www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat internetes felületen lehet nyomon követni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőszennyezettségi Referencia Laboratóriuma az OLM-be bevont összes település levegőszennyezettségi értékelését, besorolását az OLM automata és a manuális állomásai mérési adatainak figyelembevételével végzi. Az évenként készített összefoglalók a www.kvvm.hu/olm internetes címen az értékelések menüpont alatt hozzáférhetők.

Székesfehérváron 2014-ben a CO, az ózon és a BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) koncentrációja egész évben bőven az egészségügyi határérték alatt volt, mind a napi, mind a 24órás koncentrációkat figyelembe véve.

A No2, NOx, és szálló por (PM10) vonatkozásában már nem volt ilyen kedvező a helyzet. 2014-ben összesen 10 alkalommal lépte túl a szállópor (PM10) koncentráció az egészségügyi határértéket (napi átlag), ebből 9 nap január hónapban volt, 1 nap pedig februárban.

Valószínűsíthető a téli fűtés, a közlekedés és az időjárás együttesen játszott közre ebben. A NO2 koncentrációja kettő nap egy-egy órájában lépte túl az egészségügyi határértéket az év folyamán, mindkét nap júliusban volt. A NOx koncentrációja december hónapban 2 nap alkalmával lépte túl a 24órás egészségügyi határértéket, míg az 1órás határértéket az év folyamán 81 alkalommal, a legtöbb határérték túllépés január és július hónapokban történt.

Tekintettel azonban arra, hogy a határérték túllépések egyik légszennyező anyag vonatkozásában sem érték el a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott időtartamban, az ott meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket, egyetlen alkalommal sem kellett szmogriadót elrendelni.

Zaj:

Pozitív a tapasztalat a városban az egyes vendéglátó-ipari egységek, szórakozóhelyek, bizonyos rendezvények esetében az éjszakai megengedett zajszint betartása, és betartatása vonatkozásában. Egyre több vendéglátó-ipari egység belátta, hogy csak úgy tud eredményesen működni, ha odafigyel a környezetére is. A lakossági panaszok legnagyobb része még mindig a szórakozóhelyekre látogató fiatalok érkezés vagy távozás közbeni nem megfelelő viselkedése miatt érkezik.

A hatályos jogszabályok alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem kötelező melléklete a zajmérési vagy számítási dokumentáció. Így sok lakossági panaszbejelentést meg lehet előzni.

A közlekedés- és gépjárműforgalom is jelentős zajforrás. A zaj- és rezgésterhelés a forgalomnövekedéssel arányosan alakul. A nyugati elkerülő út mentén a zajvédő falak építése elkészült, így kedvezőbb zajhelyzet adódott az úthoz közelebbi védendő létesítményeknél.

Táj- és természetvédelem:

Székesfehérvár közigazgatási területén 2014-ben folytatódott az Aszal - és Jancsár-völgy természetvédelmi terület helyi védetté nyilvánítása. E területek méltán szolgáltak rá a védettségre, olyan löszgyep maradványok életközösségei találhatók meg itt, ami egyre jobban eltűnik az országból az egyre növekvő mezőgazdasági művelés miatt. A védetté nyilvánítás célja a természetközeli üde élőhelyek életközösségének megőrzése, fejlesztése a tájkép esztétikai értékeinek védelme és a területek társadalmi szolgáltatásainak fejlesztése.  

Hulladékgazdálkodás:

Székesfehérváron a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(II.3) önkormányzati rendelet szerint kizárólag a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére. A közszolgáltatást minden ingatlan tulajdonosnak (kivéve, ha lakatlan az ingatlan) kötelező igénybe venni.

2010 óta bevezetésre került a házhoz menő szelektív gyűjtés, mely azóta is egy jól bevált gyakorlat, a családi házas övezetekben 14.000 ingatlant érint, papír, műanyag és zöld hulladékok kerülnek kéthetente begyűjtésre (egyik héten papír+műanyag, másik héten zöld hulladék). A lakótelepeken pedig 300 db 1100 literes, sárga, műanyaggyűjtő "szelektív" konténert helyeztek ki, amit szükség szerint ürítenek.

Székesfehérvári lakosoktól hulladékot évente, ingatlanonként díjmentesen összesen 1 m³-t vesznek át a Pénzverővölgyi Hulladéklerakóban, amelyet 1 alkalommal történő saját beszállítással vehet igénybe az ingatlantulajdonos. A közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése szerint "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett, lomtalanításból, épület felújításából származó nem veszélyes hulladékot, valamint az ingatlana növényzetének gondozásából származó biohulladékot – legfeljebb évi egy alkalommal, összesen 1 m3 mennyiségű hulladékot – saját járművel az (1) bekezdésben meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és a közszolgáltató részére külön díj fizetése nélkül átadhatja.

A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol szakképzett személyzet segítségével különböző fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék helyezhető el. A Székesfehérvári Hulladékudvar a Palotai út 139. szám alatt található, ahol meghatározott mennyiségben Székesfehérváron élő lakosok hulladékot helyezhetnek el ingyenesen.

Azonban ezek mellett a lehetőségek mellett is évről évre növekszik az illegális hulladéklerakó helyek száma. A város különböző pontjain fellelhető illegális hulladék lerakó helyek felszámolását (melyek nagy része hajléktalanok által hátrahagyott) a Kríziskezelő Központtal közösen végzi a Városgondnokság. Ezeket a feladatokat a köztisztasági csoport fogja össze és irányítja. 2014. évben összesen 13 080 kg hulladékot gyűjtöttek össze illegális hulladéklerakásokból. A Városgondnokság mellett jelentős a lakossági összefogás, önkéntesek és a Környezetvédelmi Hatóság által összeszedett hulladékok. Ám nagyon elszomorító, hogy a mentesített területeken legtöbbször egy nap alatt újratermelődik a hulladékkupac. Éppen ezért 2015-ben számos sorompó és mozgásérzékelős kamera kerül kihelyezésre az illegális hulladéklerakó helyek környékére. A kamerák felvételeket is rögzítenek majd, mely alapján a hulladék birtokosa beazonosítható lesz. Így reményeink szerint az elkövetkező években csökkeni fog az illegális lerakók száma.

Közterületi takarítás:

  • Történelmi belváros takarítása + Zichy liget, Rózsaliget: hétfőtől-vasárnapig, napi 10 órában
  • Lakótelepek: Palotaváros, Víziváros: heti 2-3-szor; többi lakótelep: heti 1-szer
  • Kiemelten kezelt parkok: Halesz park, Petőfi park, Központi park: heti 5-6-szor
  • Kihelyezett kézi szemetesek és kutyaürülék gyűjtők ürítése: heti 2-3 alkalommal
  • Kutyaürülék gyűjtő zacskók kihelyezése: heti 50 db/gyűjtő
  • Temetői konténerek ürítése: heti 1 alkalommal
  • Illegális hulladékok begyűjtése: akciószerűen
  • Gépi úttisztítás: 1 db géppel, folyamatosan, körjárat alapján
  • Rendezvények közbeni, utáni takarítás

Fűnyírás:

Székesfehérvár belterületén évente 8, a külterületi részeken évi 6 alkalommal végeznek fűnyírást, összesen 2 233 705 m2 nagyságú területen.

Közfoglalkoztatás:

A Városgondnokság alkalmazásában évente átlagosan kb. 150 fő közmunkás dolgozik.

Fa hulladékok hasznosítása:

A Városgondnokság tevékenysége során keletkezett fa-, és zöldhulladékok 100 %-ban hasznosításra kerülnek. Egyrészt szociális tűzifaként kiosztják a rászorulóknak, másrészt a hulladék fa, amely tűzifaként nem hasznosítható, bérelt géppel aprításra, majd a Csalai hulladéklerakó telepen komposztálás céljából átvételre kerül. A fűnyírásból származó friss füvet a közeli lovardába szállítják.

Komposztálás népszerűsítése:

A lakosság tudatformálása a 2014-es évben főként a komposztálás népszerűsítésével valósult meg, például a Kelemen Béla úti lakótelepre kihelyezett komposztáló keretek létrejöttével. A közösségi komposztáló kialakítását megelőzte egy felmérés a lakók körében, annak szükségességéről. Azóta is nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés.

Energiatakarékos közvilágítás:

Az elmúlt év végén hosszú várakozás után kiírásra került az energiatakarékos közvilágítás kialakítását célzó pályázat, melynek első lépéseként a maroshegyi városrészben 2015. év tavaszán elkezdődik a fejlesztés.

Elektromos autók beszerzése:

A káros anyag kibocsátás és a zajterhelés csökkentése érdekében további 1 db elektromos autót szerzett be a Városgondnokság 2014-ben, melyet a belváros karbantartási tevékenységeihez használnak. Ezen kívül még működik 3 másik elektromos autó, mely közül az egyiket locsolásra, a másikat növény védőszer kijuttatásra is, a harmadikat pedig temető üzemeltetési feladatok ellátására használnak.

Növények, locsolás:

Egy és kétnyári virágok májusi ültetése során 3 500 m2-en 106 708 db palántát ültetett el a Városgondnokság.

Ősszel 1 880 m2 nagyságú területen összesen 86 309 db hagyma és palánta került elültetésre, ebből 29 691 db tulipán és nárcisz hagyma, 56 618 db árvácska palánta.

A 2014. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny díjkiosztó ünnepségén november 28-án a Várkert Bazár különtermében tartott rendezvényen város kategóriában Székesfehérvár kapott Fővédnöki Díjat.

2014. április 30-án volt a Schwäbisch Gmünd Tartományi Kertészeti Kiállítás, ahol a testvérvárosok is bemutatkoztak. Székesfehérvár a Fő utcán látható virágóra mását készítette el Németországban, a virágok beültetését nyolcfős kertészcsapat, az óraszerkezet összeszerelését Kovács Jenő órásmester végezte.

A Városszépítési Pályázat 2014-ben is nagy lakossági érdeklődést váltott ki. Az érdeklődők száma évről évre növekszik, intézmények, családi házak, lakótelepek is pályázhatnak.

2014-ben 296 pályázó volt. A kiszállításra került növények (egynyári virág, muskátli, virágföld, évelők, virághagymák, fák, cserjék, fenyők, fűmag) összesen 32 863 db.

A Városgondnokság által fenntartott virágágyak locsolásához szükséges vizet 2 fúrt kútból vételezi.

A 2014. évben történt parkosítás során az egynyári virágok ültetését "gyökéritató" felhasználásával valósították meg. Ezen növények vízigényét ezzel az eljárással csökkenteni tudták.

A város levegő minőségének javítása érdekében 2014-ben 274 db fa és 725 db cserje került ültetésre.

A Lehel úti parkerdőbe kivágták a tájidegen fafajokat, és pótolták az elmúlt évek során kiszáradt fákat. Ezzel a tevékenységgel összesen mintegy 17 000 facsemetét ültettek, megteremtve ezzel az ökológiai egyensúlyt a területen.

Szociális kaszálás:

A Városgondnokság dolgozói évről évre szociális kaszálást végeznek a rászoruló lakók kérésére.

Belvízvédelem:

A Városgondnokság belvízrendező csoportja a város vízelvezető csatornáit tisztán tartja, így magas vízállás esetén is biztosított a nyugodt lefolyás.

Nyári hőség elleni védekezés:

Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó alkalmával a korábbi évekhez hasonlóan locsoló autókkal frissítették a beton felületét a sűrűbben lakott területeken, elkerülve a szmog és a por magas koncentrációjának kialakulását.

Ezen kívül a lakosság közérzetének javítása érdekében 2 db párakaput helyezett el a Városgondnokság a belváros területén.