Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája

2022.12.13. |

Irodavezető: Peresztegi-Nagy Zsófia

Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1. Fsz.3.

Az iroda telefonszáma: (22) 537-197

E-mail: peresztegi-nagy.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyrendi feladatok:

Az iroda a kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti, várostörténeti kutatási) intézmények irányításával, a társadalmi, civil kapcsolatok szervezéséhez kötődő feladatokat látja el:

 • az iroda tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek, koncepciók, tervek előkészítése, stratégiai, koncepcionális, fejlesztési és projekt-szintű szakmai dokumentumok kidolgozása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó projektek tervezési, megvalósítási folyamatának végigkísérése, szakterületi támogatása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázatokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben önkormányzati/intézményi kapcsolattartás, programkoordináció és monitoring,
 • önkormányzati kitüntetések, díjak javaslattételéhez kapcsolódó feladatok előkészítése,
 • az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban, a fenntartói döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
 • gondoskodás a fenntartó és az intézmények közötti információáramlásról, rendszeres kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, az intézmények közötti szakmai munka koordinálása,
 • közművelődési megállapodás és közszolgálati szerződés alapján feladatot ellátó szervezetek működésének figyelemmel kísérése, közreműködés szakmai ellenőrzésükben, beszámoltatásukban,
 • fenntartói jóváhagyást igénylő intézményi szabályzatok előterjesztésének elkészítésében való közreműködés,
 • köztéri művészeti alkotások, emléktáblák elhelyezésének előkészítéséről gondoskodás,
 • a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása,
 • az intézmények tevékenységéhez kapcsolódó normatívák, központi támogatások, átvett pénzeszközök felhasználásának helyszíni ellenőrzésekor szükség esetén részvétel,
 • az irodához tartozó feladatok körében működő szakértői testületek, egyeztető fórumok, munkacsoportok tevékenységével, munkájának koordinálásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása,
 • a fogyatékkal élők esélyegyenlőségével, társadalmi integrációjának előmozdításával, az érzékenyítéssel kapcsolatos koncepcionális döntések, programok előkészítése, a megvalósításukban való közreműködés, különösen a Székesfehérvári Érzékenyítő Program szakmai előkészítésével, megvalósításával és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, továbbá az önkormányzati projektek és beruházások esélyegyenlőséggel összefüggő szakterületi támogatása,
 • rendszeres kapcsolattartás a kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel, valamint a társadalmi felelősségvállalási tevékenységet folytató helyi gazdasági társaságokkal, közvetítés a civil, az önkormányzati és a vállalati szektor között,
 • az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásában közreműködés,
 • részvétel a civil rendezvények szervezésében, szakmai háttéranyagok összeállításában,
 • az önkormányzat által meghirdetett szakmai pályázatok előkészítése és teljes körű lebonyolítása, segítségnyújtás a pályázó civil szervezetek részére,
 • a Fehérvári Civil Központ szakmai működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
 • az Önkormányzat Társadalmi Felelősségvállalási Programja keretében megvalósuló feladatok koordinálása,
 • közreműködés a tisztségviselők civil kapcsolatainak ápolásában,
 • az iroda feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatok és elkülönített pénzeszközök felhasználásának figyelemmel kísérése,
 • rendszeres kapcsolattartás a városi tulajdonú sportlétesítményeket működtető sportszervezetek képviselőivel,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az önkormányzat portálján való megjelentetéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok nyilvántartása,
 • az irodához tartozó feladatok körében kötött szerződések előkészítése, az elszámolási kötelezettség mellett adott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése,
 • a közpénzekből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi feladatok ellátása,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, a szakmai szervezetek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről,
 • az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében történő együttműködés és a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • ágazati statisztikák készítése, statisztikák összegyűjtése, összesítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 • a tevékenységébe tartozó feladatok körében együttműködés a Hivatal más szervezeti egységeivel.