Jogszabályok

2021.12.15. |
A Környezetvédelmi Iroda feladatait a hatályos általános jogszabályok és helyi rendeletek alapján látja el. Ezek a jogszabályok mindenki számára elérhetőek és megtekinthetőek a www.magyarorszag.hu weboldalon, a jobb felső sarokban található kereső segítségével.
 
Önkormányzati rendeletek:
 
18/2016. (IV.29.) rendelet a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
41/2015. (X.14) rendelet Székesfehérvár Máriamajori-erdő és Nagy-völgy helyi védetté nyilvánításáról
31/2015. (VI.26.) rendelet a fás szárú növények védelméről
5/2015 (I.20.) rendelet Székesfehérvár Aszal-völgy helyi védetté nyílvánításáról
6/2015 (I.20.) rendelet Székesfehérvár Jancsár-völgy helyi védetté nyílvánításáról
7/2016. (II.25.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
8/2014. (III.7.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
24/2013. (VI.14.) rendelet az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
26/2012. (IV.26.) rendelet   a zajvédelem helyi szabályozásáról  
22/2012. (IV. 13.) rendelet   a helyi hulladékgazdálkodási tervről     
23/2012. (IV. 19.) rendelet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szmogriadó Tervéről
7/1996. (II.13.) (9/2011. (IV.5.) rendelettel módosított)   a Környezetvédelmi Alapról  
11/2012. (II.15.)  a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló 7/1996.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
50/2015.(XI.30.) a talajterhelési díjról
37/2002. (XII. 30.) rendelet Székesfehérvár Sóstó természeti terület helyi védetté nyilvánításáról
35/2000. (XI. 22.) rendelet   az Aplitbánya geológiai rétegsorának helyi védetté nyilvánításáról  
30/1992. (XI.26.) rendelet   egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 
 
 1. Általános jogszabályok:
 
2016. évi CL.törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról
 2012. évi II. törvény  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 
2/a Általános környezetvédelmi jogszabályok:
  
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 
2/b Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok:
 
2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról
271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
a hulladékjegyzékről
 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM rendelet  a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 
2/c Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
 
2/d Levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok:
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 
3. Víz védelmével, -gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok:
 
1995. évi LVII. törvény  a vízgazdálkodásról
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
2011. évi CCIX. törvény a vizközmű-szolgáltatásról
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáróleteiről
25/2012.. (IX.14.) EMMI Rendelet A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
 
4. Természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőség természetvédelmi rendeltetés területekről
33/1997. (II.20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
14/2010. (V. 11.) KvVm rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
 
5. Szakhatósági hatáskört megalapozó jogszabályok:
 
5/a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal sajátos építményfajtákkal kapcsolatos és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárás esetén:
 
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 
5/b Bányászati hatóság eljárása esetén:
 
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
5/c A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előzetes konzultáció iránti eljárása során:
 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról