Hirdetmény

2019.03.20. |

A bírósági ülnökök választását a Köztársasági Elnök 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszékre, a Székesfehérvári Járásbíróságra és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra választ az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntésében megállapított számú ülnököt.

A bírósági ülnök jelölésére jogosultak és az ülnökökkel szembeni feltételek eltérőek attól függően, hogy milyen eljárásban történő közreműködésre történik a választás.

I. Ülnökké választás feltételei:

1. Általános feltétel:

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezen tényeket a jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia. Az ülnök a megbízatása ideje alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. Az ülnök nem lehet a bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint kollégiumvezetőjének és helyettesének, csoportvezetőjének és helyettesének a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója.

2. Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökei:

Az ülnöknek az általános feltételeken túl az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelni:
a) pedagógus, vagy
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy.

3. Ülnök jelölés
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – a pártok kivételével – jelölhetik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a fenti c) pont szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkozató szervezetek jelölik.

4. Jelölés módja, határideje

Az ülnök jelöléséhez az alábbi – teljes körűen kitöltött és aláírt, szervezet esetében a hivatalos bélyegző lenyomatát is tartalmazó – nyomtatványokat és iratokat kell egyidejűleg benyújtani:

a) az ülnöki megbízatás típusától függő jelölésről szóló nyomtatványt,
b) a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványt,
c) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
o A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
d) fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökévé jelölés esetén a 2. pont b) vagy c) pontjában megjelölt feltételnek megfelelést igazoló iratokat.

Az ülnök jelöléséről és a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványok letölthetőek a város honlapjáról, a www.szekesfehervar.hu lapon Információk/Bírósági ülnökválasztás 2019. címszó alatt található meg. Ugyanitt megtalálható az ülnökválasztásról, jogairól, kötelezettségeiről szóló tájékoztató is.

Ezen túlmenően a nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodáján a Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatt.

A jelölések benyújtásának határideje: 2019. április 12. napja 12.00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodája.

A jelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 537-237-es telefonszámon.