Hirdetmény

2023.03.22. |

 HIRDETMÉNY

A törvényszékek és a járásbíróságok ülnökeinek választását a Köztársasági Elnök 2023. március 7. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

 • a Székesfehérvári Törvényszékre:
  • munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit
  • a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő – fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő - ülnökeit
 • a Székesfehérvári Járásbíróságra:
  • a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő – fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő - ülnökeit választja meg.


I. Ülnökké választás feltételei:

 1. Általános feltétel:
  Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezen tényeket a jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia.
  Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
 1. Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökei:

  Az ülnöknek az általános feltételeken túl az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelni:
  a) pedagógus, vagy
  b) pszichológus, vagy
  c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy.

 2. Ülnök jelölése

  A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

  A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a fenti 2/c) pont szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

  A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 3. Jelölés módja, határideje

  Az ülnök jelöléséhez az alábbi – teljes körűen kitöltött és aláírt, szervezet esetében a hivatalos bélyegző lenyomatát is tartalmazó – nyomtatványokat és iratokat kell egyidejűleg benyújtani:

  a) a jelölő szervezet jelölésről szóló nyilatkozata (4/a, 4/b. számú melléklet),
  b) nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (5. számú melléklet),
  c) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy
  • a jelölt büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
   A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.
  d) pedagógus és pszichológus jelölt esetében a diploma fénymásolata
  e) nem pedagógus, a 2./c) pontjában meghatározott jelölt esetében a munkáltató, vagy a korábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a 2./c) pontban meghatározott munkakörben dolgozik, vagy dolgozott korábban.


Az ülnök jelöléséről és a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványok letölthetőek a város honlapjáról, a www.szekesfehervar.hu lapon Információk / Bírósági ülnökválasztás 2023. címszó alatt található meg. Ugyanitt megtalálható a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató is.

Ezen túlmenően a nyomtatványok átvehetők a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján, a Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatt.

A jelölés benyújtásának határideje:

2023. április 20. napja 16.00 óra

A jelölés benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodája
(8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet 39. iroda)

A jelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 22/537-667-es telefonszámon.