Berényi út II. ütem vízrendezése

2020.07.17. |

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002

A projekt címe: „Berényi út II. ütem vízrendezése”

 A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2017.06.30. – 2019.11.15.
 

A pályázat célja:

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

Az intézkedés keretében kizárólag a megyei jogú városok belterületének védelmét szolgáló művek bel- és külterületi művek rekonstrukciójára és fejlesztésére – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség.

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
 

A projekt rövid leírása:

A Berényi úti csapadékvíz elvezető csatorna kamerás vizsgálata alapján feltárt hibák miatt (repedések, törések) szükséges az egyes csatorna szakaszok átépítése, felújítása. A Berényi út mindkét oldalán húzódnak csapadékcsatornák, amelyek átépítésre, átkötésre és egyes helyeken megszüntetésre kerülnek. A projekt keretében a Berényi út 21. és Cserkész utca alatt húzódó csapadékcsatorna szakasz, valamint a Csutora és Nefelejcs u. közötti szakasz kerül felújításra, illetve átépítésre 488 m hosszan.

Székesfehérváron a Berényi út alatt húzódó közművek felújítása a magas beruházási költségek miatt, valamint forgalomtechnikai meggondolásból szakaszosan történik. A Berényi út első szakaszának felújításakor, a közművek cseréje megtörtént. Jelen projekt keretében a csapadékcsatorna-hálózat felújításával együtt, az ívóvíz- és a szennyvízelvezető rendszer cseréje, felújítása is megvalósul.

A Csutora és Nefelejcs u. közötti szakasz magassági vonalvezetése érinti a meglévő víziközműveket, csapadék- és szennyvízcsatornákat, emiatt ezek átépítése is szükséges. A fejlesztés során előforduló közműkiváltások tervei közül az ivóvíz- és szennyvízcsatorna kiváltás tervei a dokumentáció részét képezi. Az ivóvízvezeték 401,5 m, a szennyvízcsatorna 263,9 fm hosszban kerül kiváltásra, szükséges bekötővezetékekkel, aknákkal, tűzcsap áthelyezésekkel. Az egyéb közművek átépítésére és bontására szükség esetén külön tervek készülnek (pl. gázvezeték kiváltás).

A csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek építése bővítése is szükséges, melyre egy párhuzamosan futó projekt keretében nyílik lehetőség.

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 114.411.318 Ft

A támogatás mértéke: 100 %


A projekt előkészítése és engedélyezése 2016. évben bejeződött, majd a sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően eredményes közbeszerzési eljárást követően, a kivitelezési munkálatokat a Swietelsky Magyarország Kft. 2018. nyarán megkezdte. A munkaterület átadására 2018. július 06. napján került sor. A kivitelezés a vállalkozási szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelően a 25 %-os készültséget 2019. április 4. napján, az 50 %-os készültséget 2019. április 30. napján érte el, a 75 %-os készültséget 2019. május 08. napján.

A Berényi út II. ütem (a Berényi út 21. számtól a Cserkész utcáig tartó szakasz) keretében megvalósult az érintett terület vízrendezése, így felújításra kerül a Berényi út 21. és Cserkész utca közötti útszakasz alatt húzódó csapadékcsatorna, valamint a Berényi utat keresztező Csutora és Nefelejcs u. közötti csapadékcsatorna is összesen 488 méter hosszan. A projekt keretében a csapadékcsatorna-hálózat felújításával együtt, az érintett szakaszon lévő ívóvíz- és a szennyvízelvezető rendszer teljes cseréje is megvalósul, valamint a város egyik jelentős távközlési alépítménye is kiváltásra került.

Miközben a II. ütem keretében európai uniós vissza nem térítendő támogatásból megújult az ivóvíz, szennyvíz- és csapadék csatornarendszer, valamint szintén európai uniós vissza nem térítendő támogatásból felújításra került az útpálya is,  önkormányzati saját forrásból és részben hazai támogatásból a Berényi út III. ütem (a Cserkész utca és Virág Benedek utca közötti szakasz) útburkolatának felújítása is megtörtént, valamint kizárólag önkormányzati költségvetésből ezen a szakaszon is felújításra került a csapadékvíz elvezetését szolgáló - Berényi út alatt húzódó - főgyűjtővezeték, továbbá az ivóvíz- és szennyvíz közművek is.

A kivitelezés a vállalkozási szerződésben rögzített ütemtervnek megfelelően a 100 %-os készültséget 2019. május 25. napján érte el. A kivitelezés előrehaladása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőnek és műszaki tartalomnak megfelelően haladt, amelyet műszaki ellenőrök felügyeltek. A projekt fizikai megvalósítása során a kötelező szemléletformálással összefüggő feladatok is megvalósultak. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával összefüggésben előírt feladatok teljesítése is maradéktalanul megtörtént, a projekt fizikailag megvalósult, befejeződött.