Hirdetmények, rendeletek, felhívások, tájékoztatók

2018.01.12. |

FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata díjak, kitüntető címek, elismerések  alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Székesfehérvár szellemi és anyagi gyarapodását.

Az önkormányzati díjak, kitüntető címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kitüntetések adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat:

„Penna Regia” díj

A „Penna Regia” díj Székesfehérvár érdekében kifejtett munkássága elismeréseként adományozható annak a természetes személynek, aki a sajtó munkatársaként Székesfehérvár életének tárgyszerű bemutatásával elősegítette Székesfehérvár ismertségét, elismertségét, a helyi közélet nyilvánosságát, illetve hozzájárult Székesfehérvár országos és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsítéséhez.

Évente egy „Penna Regia” díj adományozható.

 „Sipos Gyula-díj”

A „Sipos Gyula-díj” annak a természetes személynek adományozható, aki:
a)  a Magyar Honvédség tényleges katonai állományába tartozik,
b)  tartós és kiemelkedő munkát végez,
c)  helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a Magyar Honvédség tekintélyét és a Magyar Honvédségbe vetett bizalmat erősíti,
d) életvitele, magánélete a katonai hivatáshoz méltó.

Évente egy „Sipos Gyula-díj” adományozható.

 „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj

„Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki:

 1. a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, vagy a Székesfehérvár Városi Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, illetve a Székesfehérvári Polgárőrség tagjaként rendszeresen segíti a rendőrség feladatainak ellátását a bűnmegelőzés területén,
 2. tartós és kiemelkedő munkát végez,
 3. helytállásával Székesfehérvár polgáraiban a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség tekintélyét és a beléjük vetett bizalmat erősíti,
 4. életvitele, magánélete a tűzoltói, a rendőri hivatáshoz, illetve a polgárőri tevékenység ellátásához méltó.

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díj adományozható.

 „Székesfehérvár Oktatásáért” díj

„Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki Székesfehérvár oktatásában tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a Székesfehérváron nevelt, oktatott gyermekek, tanulók, vagy hallgatók javát szolgálta

Évente legfeljebb három „Székesfehérvár Oktatásáért” díj adományozható.

 „Székesfehérvár Ifjúságáért” díj

„Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható annak a természetes személynek, aki Székesfehérvár ifjúsága érdekében tartós, kiemelkedő szakmai munkát végzett, így tevékenységével a demokráciára, a közéleti felelősségre nevelés, a diákjogok érvényesülése területén a fiatalok javát szolgálta.

Évente legfeljebb egy „Székesfehérvár Ifjúságáért” díj adományozható.

 „Székesfehérvár Egészségügyéért” díj

„Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható annak az orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége, egészséges életmódra nevelése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta.

Évente egy „Székesfehérvár Egészségügyéért” díj adományozható.

 „Székesfehérvár Sportjáért” díj

„Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható annak a természetes személynek, sportegyesületnek, csapatnak, vagy közösségnek, aki vagy amely a sport területén kimagasló szakmai tevékenységet végzett, illetve kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt ért el.

Évente kettő „Székesfehérvár Sportjáért” díj adományozható.


Az elismerések adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat 2018. február 1. napjáig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a javaslattevő nevét
 2. a díj adományozására javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének részletes méltatását.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel a kitüntetés elnevezését!

A javaslatok benyújtása:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin

            vagy

 • postai úton az alábbi címre:

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  Közművelődési és Rendezvényszervező Iroda
  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

HIRDETMÉNY

A Silver Corner Kft. képviseletében eljáró Szakál Csaba meghatalmazott kérelmére indult, a Székesfehérvár, 230 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési engedélyezési eljárásban hirdetményi úton történő közlés.
>>> A hirdetmény letöltése (.doc)

A honlapon megjelent: 2018. január 8.

KÖZZÉTÉTEL

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján az előadó-művészeti szervezet igazgatói beosztására vonatkozó pályázat elbírálásáról szóló döntést a szakmai bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás eredményével együtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. Ennek alapján a közleményre az alábbi javaslatot adom:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázat lebonyolítását követően a 835/2017. (XII.1.) számú határozatával az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatójává 3 év időtartamra az egyedüli pályázó Major István Józsefet megválasztotta.  

A pályázatot véleményező Szakmai Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi véleményt alakította ki:

A pályázatban bemutatott művészi program alapján a Szakmai Bizottság javasolja Major István pályázó megbízását. A pályamunka bemutatja mindazokat az eredményeket, melyeket a Zenekar az utóbbi években elért. Különös tekintettel értékesnek tartja a Bizottság a programban az ifjúság zenei nevelésének terén elért eredményeket. A jövőkép tekintetében a művészeti vezetésre vonatkozó elképzeléseket elismerésre méltónak tartják.


A honlapon megjelent: 2017. december  6.

HIRDETMÉNY
 
Tárgy: a Trio Bar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u 7. 9. em. 27.) által a 8000 Székesfehérvár, Tátra utca 1-2., 5958/2. hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett „Méter Bár” elnevezésű szolgáltató létesítmény működéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása és üzemeltetési körülmények meghatározása tárgyában lefolytatott eljárásban hozott döntés.

Ügyszám: 110.431/2017.   Közzététel dátuma: 2017. november 29.

Fájlok:
 
   
Hirdetmény    
Iktatószám: 110.431/3/2017.
mellékelt hirdetmény:
Trio Bar Kft. határozat.pdf
  Közzététel dátuma: 2017. november 29.
Jogerő dátuma: nem jogerős

A honlapon megjelent: 2017. november 29.


Végzés

MÁSODKÉZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
kereskedelmi hatósági ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint
>>> A dokumentum letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. november 28.

H I R D E T M É N Y

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője az ISOCONSTRUCT Kft. (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) részére 110.3421/2/2017. iktatószámú határozatban a 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 5905/17. hrsz-ú ingatlanon építendő 46 lakásos lakóház építése miatt az építőipari kiviteli tevékenységből származó zaj jogszabályban előírt éjszakai zajterhelési határértékek betartása alól felmentést adott, egyúttal az éjszakai időszakban (22-06 óra között) + 9 dB túllépést engedélyezett.

A fenti határozat jelen hirdetmény mellékletét képezi, amely a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján (8000 Szfvár, Kossuth u.) és a Környezetvédelmi irodán (8000 Szfvár, Városház tér 2.) megtekinthető vagy innen letölthető (.pdf)

A hatásterület kiterjedése: Székesfehérvár, 

Ingatlan helyrajzi száma

Hatásterületen található ingatlanok címe

Az épületek építményjegyzék szerinti besorolása

5862/1.

Cserepes köz 1-3.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/2.

Cserepes köz 5-7.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/3.

Jancsár u. 13-21.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/4.

Jancsár u. 29.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/7.

Cserepes köz 2-4.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/8

Sziget utca 21-31.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5862/29.

Cserepes köz 11-13.

1122 – Három és annál több lakásos épületek

5959

Tátra u. 1-3.

1110-Egylakásos lakóépület

5960

Tátra u 5.

1110-Egylakásos lakóépület

5962/2.

Tátra u. 7.

1110-Egylakásos lakóépület

5963

Tátra u. 9.

1110-Egylakásos lakóépület

5966

Tátra u. 11.

1110-Egylakásos lakóépület

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. november 22.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 78. § (1) bekezdése értelmében.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen a zajvédelmi szempontból másodfokon eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz címzett, de a közigazgatási hatóságomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Székesfehérvár, 2017. november 22.

Dr. Bóka Viktor
jegyző megbízásából
Kálmán Lilla
irodavezető

A honlapon megjelent: 2017. november 22.

TÁJÉKOZTATÓ

2017. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjak
>>> A tájékoztató letöltése (.pdf)

A honlapon megjelent: 2017. május 11.

Eseménynaptár

2018. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek