Szent István Király Múzeum igazgató (magasabb vezető) munkakör

2018.11.21. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Szent István Király Múzeum igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény feladata a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása, közművelődési és közgyűjteményi feladatok biztosítása. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény és telephelyei szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, folyamatos együttműködés a gazdálkodási feladatokat ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, vagy vállalja annak a megbízástól számított 2 éven belül a 150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet 6/B § (3) bekezdés b) pontjának megfelelő megszerzését és igazolását,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,
 • a megbízás időpontjában rendelkezik vezetői gyakorlattal,
 • jogász vagy közgazdász képzettségű pályázó kivételével az államháztartási, vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízástól számított 2 éven belül e képesítést megszerzi,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,
 • büntetlen előéletű, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz, a szakmai vagy a szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, tanúsító okiratok másolata,
 • nyelvismeretet tanúsító okirat másolata, vagy nyilatkozat a 150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet 6/B § (3) bekezdés b) pontjának megfelelő megszerzésének vállalásáról,
 • az államháztartási vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • nem az intézmény közalkalmazottja esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • szakmai gyakorlatról, vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22/537-189 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12185./2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglalt személyekkel kiegészülve a Humán Közszolgálati Szakbizottság véleményezi. Az igazgatót a Közgyűlés bízza meg, a megbízása során az 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdése szerint a miniszter egyetértési jogot gyakorol. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

Eseménynaptár

2019. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek