Soron kívüli ülnökválasztás – hirdetmény

2022.07.25. |

HIRDETMÉNY

A Székesfehérvári Törvényszék ülnökeinek soron kívüli választását a Köztársasági Elnök 2022. július 1. és 2022. augusztus 31. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszékre 3 fő – a büntetőeljárásól szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő – ülnököt választ meg.

I. Ülnökké választás feltételei:

 1. Általános feltétel:
  Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ezen tényeket a jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A bírósági vezetők hozzátartozója a bírósági vezető által vezetett bíróságon vagy bírósági szervezeti egységben bíróként nem működhet.
 2. Fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság ülnökei:
  Az ülnöknek az általános feltételeken túl az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelni:
  a) pedagógus, vagy
  b) pszichológus, vagy
  c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy.
 3. Ülnök jelölése
  A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 
  A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a fenti c) pont szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkozató szervezetek jelölik.
 4. Jelölés módja, határideje
  Az ülnök jelöléséhez az alábbi – teljes körűen kitöltött és aláírt, szervezet esetében a hivatalos bélyegző lenyomatát is tartalmazó – nyomtatványokat és iratokat kell egyidejűleg benyújtani:
  a) a jelölő szervezet jelölésről szóló nyilatkozata (1. számú melléklet),
  b) nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (2. számú melléklet),
  c) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt amely igazolja, hogy
  • a jelölt büntetlen előéletű
  •  nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
   A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.
  d) pedagógus és pszichológus jelölt esetében a diploma fénymásolata
  e) nem pedagógus ülnökévé jelölés esetén a 2./c) pontjában meghatározott jelölt esetében a munkáltató, vagy a korábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a 2./c) pontban meghatározott munkakörben dolgozik, vagy dolgozott korábban.

Az ülnök jelöléséről és a jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványok letölthetőek a város honlapjáról, a www.szekesfehervar.hu lapon Információk / Bírósági ülnökválasztás 2022. címszó alatt található meg. Ugyanitt megtalálható a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató is.

Ezen túlmenően a nyomtatványok átvehetők a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján, a Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatt.

A jelölés benyújtásának határideje:
2022. augusztus 15. napja 12.00 óra

A jelölés benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 1. emelet 41. iroda)

A jelöléssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 22/537-667-es telefonszámon.