Óvodaigazgató (magasabb vezető) - Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

2019.03.28. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
óvodaigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 14-16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodaigazgató feladata a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda és Tulipános Tagóvodájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek, az alapító okiratban meghatározottak szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése oktatásának-nevelésének megszervezése. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Vhr. szerint,
 • büntetlen előélet, nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 1 példányban papír alapon és CD lemezen PDF formátumban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, intézményvezetői szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli kérelem.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt a 22/537-189 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/77/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodaigazgató.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr. , Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra 2019. április 29. után nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

Kortárs Művészeti Fesztivál

Eseménynaptár

2019. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Webkamera


360 Fehérvár

Óvodai beiratkozás 2019.

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek