Óvodaigazgató - Árpád Úti Óvoda

2022.04.29. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Árpád Úti Óvoda
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5.)
óvodaigazgatói munkakörének betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Árpád utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodaigazgató feladata az Árpád Úti Óvoda és Vízivárosi Tagóvodájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek, az alapító okiratban meghatározottak szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése oktatásának-nevelésének megszervezése. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat a Vhr. szerint,
 • büntetlen előélet, nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • cselekvőképesség,
 • az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
 • hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 1 példányban papír alapon és CD lemezen PDF formátumban,
 • szakmai életrajz, amely tartalmazza a korábbi jogviszonyok tekintetében a munkáltató megnevezését, napra pontosan a jogviszonyban töltött időtartamot, a betöltött munkaköröket,
 • iskolai végzettségre, szakképzettségre, intézményvezetői szakképzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 • a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja: büntetlen előéletű, nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további nyilatkozatokat tartalmazó, a www.szekesfehervar.hu oldalról az „Intézményvezetői pályázathoz Adatkezelési tájékoztató melléklet” linkről letölthető nyilatkozat kitöltve és aláírva.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt a 22/537-189 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/332/2022., valamint a beosztás megnevezését: óvodaigazgató.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. A Közgyűlés fenntartja jogát, hogy a pályázati felhívást visszavonja, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok - 2022. május 3.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2022. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az „Adatkezelési Tájékoztató - intézményvezetői pályázathoz” és annak melléklete a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalról letölthetőek. A veszélyhelyzet időtartama alatt a pályázatok előzetes telefonos egyeztetést követően nyújthatók be személyesen.

Aranybulla emlékév 2022.

Kiállítás

Facebook

Eseménynaptár

2022. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár