Intézményvezető - Talentum Református Általános Iskola

2023.03.02. |
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT
SZÉKESFEHÉRVÁRI TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA


A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Talentum Református Általános Iskolában Intézményvezető munkakör betöltésére.

Név: SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
E-mail: hivatal@albaref.hu
Telefon: 22/312-785 vagy 30/630-8801

A MUNKAVISZONY IDŐTARTAMA:

5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2023. augusztus 1. - 2028. július 31.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Teljes munkaidő

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Talentum Református Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, (Az MRE köznevelési törvénye (Rkt.) lehetőséget biztosít evangélikus felekezetű pályázó megbízására is.)
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
 • büntetlen előélet.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:

 • szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat, az intézmény helyzetének értékelése, az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési program,
 • képesítést igazoló oklevelek másolata, egy hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. MÁRCIUS 31.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

 • Elektronikus úton: hivatal@albaref.hu e-mail címre, ADVH hitelesített pdf formátumban
 • Postai úton: 2 példányban a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség címére (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.) kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:

A vonatkozó előírások szerint

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. MÁJUS 11.

Az iskolával és a fenntartóval kapcsolatban további információk:
iskola.albaref.hu és www.albaref.hu