Intézményvezető - Kríziskezelő Központ

2020.10.02. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztás ellátására:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2025. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Népkonyha, szociális konyha, éjjeli menedék, nappali melegedő, utcai szociális munka, átmeneti szállás, családok átmeneti otthona, volt állami gondozott fiatalok részére átmeneti szállás ellátást, hajléktalanok számára nappali szolgáltató centrumot, speciális szolgáltatásokat, kiléptető lakásokban élők számára utógondozást nyújtó intézmény vezetése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. Alapellátás 5. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározottak szerinti szintű vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha a vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdésének d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettségre, szakképzettségre, vezetőképzésre, szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében, a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további pályázati nyilatkozatokat tartalmazó, a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalról Adatkezelési tájékoztatók/ Pályázatokhoz/Intézményvezetői pályázathoz/Adatkezelési tájékoztató melléklete helyről letölthető, kitöltött, aláírt nyomtatvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt a 22/537-194-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/120/2020., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezését követően a megbízásról a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén - a Kjt. 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Október
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1