Intézményvezető - Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

2023.02.13. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

intézményvezető

munkakör/feladatkör betöltésére


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az intézményvezető feladata az intézmény vezetése, irányítása, a Humán Szolgáltató Intézettel folyamatos együttműködés. A vezetői megbízás határozott időre, 2028. 05. 31-ig szól. Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg végzettsége, szakképzettség szerinti munkakörbe kinevezhető.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Álláshirdető szervezet bemutatása:
Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ (Székesfehérvár, Irányi D. u. 4.) költségvetési intézmény ellátja Székesfehérvár tekintetében a család- és gyermekjóléti szolgálat és helyettes szülői alapellátást, a székesfehérvári járás települései tekintetében a család- és gyermekjóléti központ feladatokat. Az intézmény gazdálkodási feladatait a Humán Szolgáltató Intézet látja el.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat „Alba Bástya” jeligét tartalmazó zárt borítékban, postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Iroda részére (8000 Szfvár, Városház tér 1.) nyújtható be. A Kjt. 21/A §-a szerinti esetekben a kinevezéskor 4 hó próbaidő kerül kikötésre. Az illetményre és a juttatásokra Kjt. és végrehajtási rendeletei irányadók. Hiánypótlási felhívásra nem kerül sor, a benyújtási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális gondoskodás, m.n.s., - 15/1998. (IV. 30.) NM rend. 2. mell. I. rész I.1. vagy 3. pont szerinti felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális gondoskodás, m.n.s.,- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mell. szerint az intézményvezetőre vonatkozó felsőfokú végzettség és szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pályázó benyújtja szakmai programját és az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
 • nyilatkozik, hogy magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • közalkalmazotti kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, vele szemben nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontja, (2d), (2e) bek. szerinti kizáró ok,
 • nyilatkozik, hogy cselekvőképes és nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok,
 • igazolja végzettségét és szakképzettségét,
 • igazolja, hogy rendelkezik legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális, az egészségügyi ellátás, ill. a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szakmai gyakorlattal,
 • vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés elvégzését,
 • nyilatkozik, hogy hozzájárul a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • benyújtja a további nyilatkozatokat tartalmazó, a https://www.szekesfehervar.hu/Adatvedelem oldalról az „Intézményvezetői pályázathoz Adatkezelési tájékoztató melléklet” linkről letölthető nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: IGEN
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: IGEN
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.20. 15:00

A pályázat elbírálásának módja: A határidőben, tartalmi és formai szempontból hiánytalan pályázatot benyújtó pályázók bizottsági meghallgatását követően a megbízásról a Közgyűlés dönt, aki a pályázatot visszavonhatja, eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.