Igazgató - Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény

2021.11.05. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény
igazgató(magasabb vezető)
beosztás ellátására


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027. február 28-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Személyes gondoskodást alapszolgáltatási formában, valamint szakosított ellátási forma keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást – az életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorultak részére – nyújtó intézmény vezetése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározottak szerinti szintű vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha a vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás, valamint a Kjt. 20.§ (2) bekezdésének d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz, amely tartalmazza a pályázó elektronikus levélcímét, telefonszámát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettségre, szakképzettségre, vezetőképzésre, szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás, valamint a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további pályázati nyilatkozatokat tartalmazó, a www.szekesfehervar.hu/Adatvedelem oldalról Adatkezelési tájékoztatók/Pályázatokhoz/Intézményvezetői pályázathoz és Adatkezelési tájékoztató melléklete helyről letölthető, kitöltött, aláírt nyomtatvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22/537-189-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/35/2021., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezését követően a megbízásról a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén - a Kjt. 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs mód. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható, érvénytelen. A pályázati dokumentációban magyar nyelvű, nem magyar nyelven készült dokumentum esetében annak hiteles fordítása fogadható el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok - 2021. november 5.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2021. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekesfehervar.hu honlapon szerezhet.

Adventi programok 2021.

Eseménynaptár

2021. December
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár