Igazgató - Alba Regia Szimfonikus Zenekar

2020.10.02. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Alba Regia Szimfonikus Zenekar (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.) igazgatói munkakörének betöltésére

1. Az intézmény közfeladata, jogállása:

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar (a továbbiakban: intézmény) előadó-művészeti szervezet, típusa szerint kamara szimfonikus zenekar.

Az intézmény a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 2. mellékletének 3.1.6. pontja alapján 2020. január 1. napjától kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet.

Közfeladata:

Az intézmény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerinti előadó-művészeti szervezet.

Tevékenysége:

 • Az egyetemes szimfonikus, oratorikus, kórus-, balett- és kamarazene, opera és más hangszeres és vokális műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire.

 • Koncertek szervezése és rendezése; a zenekar tevékenységébe illő produkciók létrehozása, nemzetközi, országos, regionális, megyei, de különösen a helyi fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken, előzetes terv és egyeztetés alapján történő fellépések teljesítése.
Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

2. Az intézmény költségvetésének fő előirányzatai:

2020. évi eredeti költségvetési előirányzat (eFt-ban)


Bevételek:

Intézmény működési bevételei: 49.956
Önkormányzati támogatás:* 274.120
Maradvány igénybevétele (átvett pénzeszköz maradványa): 31.997
Összesen: 356.073
*beleértve a kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezetnek biztosított központi költségvetési támogatást

Kiadások:

Személyi juttatások: 173. 459
Munkaadókat terhelő járulékok: 32.787
Dologi kiadások: 129.827
Egyéb felhalmozási kiadások: 20.000
Összesen: 356.073

Nem tartalmazza az Önkormányzat által konkrét célra, feladatra évenként jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A járványügyi veszélyhelyzet és készültség következményeként a 2021. évi költségvetési előirányzatok módosulhatnak. A teljes munkaidőre (napi 8 órára) számított közalkalmazotti álláshelyek száma: 43,5.

3. Az igazgató foglalkoztatása:

Az intézmény vezetőjének (továbbiakban: igazgató) foglalkoztatása az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával határozott időtartamra szóló munkaviszony keretében az Mt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony határozott időtartamra 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig jön létre. A munkába lépés napja: 2021. január 1.

Javadalmazás: az igazgató havi bruttó munkabére 473.000 Ft.

Az összeférhetetlenség tekintetében az Mt. 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok irányadóak. Az igazgató az intézménynél a munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével az igazgatói munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül végezhet.

4. Az igazgató feladata:

 • felelős vezetőként az intézmény irányítása, tevékenységének ellenőrzése, a fenntartói megállapodásnak megfelelő, eredményes működésének biztosítása, a vagyon megőrzése,
 • az intézményre vonatkozó jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában, a fenntartói megállapodásban, a szervezeti és működési szabályzatában, az irányító szerv döntéseiben foglaltak végrehajtása,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására és a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó előírások betartása,
 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére,
 • az intézmény művészeti programjának kidolgozása,
 • a hagyományos városi zenei rendezvények, hangversenyek (koncertsorozatok, zenei bérletek, nyári hangversenyek) megvalósítása,
 • alkotó együttműködés a város előadó-művészeti, kulturális, közművelődési, zenei oktatási intézményeivel, a város kórusaival, zenekaraival,
 • hangversenyek megtartása a fenntartói megállapodásban foglalt teljesítményelvárásra, követelményleírásra figyelemmel,
 • a kulturális programok, városi rendezvények, állami ünnepek megvalósítása során együttműködés a Polgármesteri Hivatallal,
 • folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére,
 • az intézmény regionális és országos szerepének erősítése, beleértve a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek számának növelését, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősítése,
 • a kiemelt előadó-művészeti szervezeti minősítés fenntartása, megtartása érdekében az igazgatói kinevezés időtartamán túlmutató, hosszabbtávú szakmai koncepció elkészítése,
 • együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal (továbbiakban: önkormányzat), a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal,
 • az önkormányzat felkérésére közreműködés városi rendezvények megvalósításában,
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város városmarketingjének, turisztikai potenciáljának erősítése érdekében együttműködés a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Fehérvári Programszervező Kft-vel és a Fehérvár Médiacentrum Kft-vel.

5. A pályázattal kapcsolatos előírások:

5.1. Pályázati feltételek:

 • az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Vhr. – 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
  (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség. A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.)
 • a Vhr.8. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat,
  (Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.)
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

5.2. Az elbírálás során előnyt jelenthet:

 • előadó-művészeti működtetési területen szerzett, három évnél hosszabb vezetői gyakorlat,
 • kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

5.3. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolása, másolata,
 • a megszerzett iskolai végzettség, képzettség pontos megnevezése, megszerzés ideje, tanúsító okirat száma, oktatási intézmény megnevezése, az eredeti okirat a pályázat benyújtásakor bemutatandó,
 • szakmai gyakorlatot bizonyító hiteles igazolás(ok), az ellátott munkakört (feladatkört) is feltüntetve,
 • nyilatkozat az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállására vonatkozóan, megjelölve az esetleges összeférhetetlenség jellegét, formáját,
 • amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül csatolásra, úgy e személy nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul, hozzájárulás hiányában a csatolt irat, nyilatkozat nem vehető figyelembe,
 • nyilatkozat arról, hogy a társulat előtt meghatározott időkeretben vállalja-e a bemutatkozást,
 • a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon közzétett „Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez” című nyilatkozat, amely a személyes adatok kezelése, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése és a pályázat zárt ülésen történő tárgyalásával kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazza.

Az 5.3. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a benyújtást követően egy alkalommal, legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 3 munkanapon belüli beérkezéssel van lehetőség. A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható.

5.4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a 2020. évi önkormányzati támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő, az igazgatói megbízás időszakára vonatkozó működtetési koncepciót, ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források, a nézőszám, a támogatások növelésének lehetőségét, a szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát,
 • az intézmény racionális szervezeti felépítésének tervezetét,
 • a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, produkciós terveket, amely figyelembe veszi az intézmény művészeti hagyományait,
 • az intézmény adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 • az alkotótársak, együttműködő szakmai partnerek felsorolását,
 • marketing, PR, belső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokra, együttműködésekre vonatkozó elképzeléseket.

Az 5.4. pontban felsorolt kötelező tartalmi elemek tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.5. A pályázat formai előírásai:

A pályázati anyagot

 • kettő eredeti, nyomtatott, a pályázó által aláírt példányban, továbbá
 • Pdf formátumban (az 5.4. pontban foglalt elemeket külön fájlként tartalmazó) elektronikus adathordozón
  kell benyújtani.

A nyomtatott példányokat és az elektronikus adathordozót tartalmazó zárt borítékra rá kell írni: „Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói pályázat”

6. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kaphatnak, mely tartalmazza az intézmény:

 • alapító okiratát,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • fenntartói megállapodását.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodájától az 22/537-153-as telefonszámon, illetve a hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhető.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás:

 • szakmai, intézményi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodáján a fenti elérhetőségeken,
 • a pályázati feltételekkel, formai előírásaival kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján a 22/537-189 telefonszámon vagy a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu címen kérhető.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon érhető el.

7. A pályázat közzététele, benyújtása, elbírálása

A pályázati felhívás közzététele: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.kormany.hu) és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu) történik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő közzétételtől számított 30. munkanap.

A pályázat benyújtásának módja:

 • a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodájára kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani Pápai Erzsébet főosztályvezetőhöz (tel.: 22/537-194) vagy Mazzag Károlyné dr. ügyintézőhöz (tel.: 22/537-189) előre egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig.

 • a postai úton, vagy elektronikusan beküldött pályázatok nem fogadhatóak el.

Az elbírálás rendje:

A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül véleményezik. A bizottságok, a Közgyűlés üléséről, valamint, ha vállalták a társulat előtti bemutatkozást, a társulati ülés időpontjáról a pályázók az általuk megadott telefonszámon vagy elektronikus levélcímen kapnak értesítést. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján kezeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Lakossági tájékoztatás

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár

Eseménynaptár

2020. Október
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1