Igazgató - Alba Regia Szimfonikus Zenekar

2023.10.27. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 8.    


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. § (2)-(4) bekezdései és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján pályázatot hirdet az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére.

1. Az intézmény közfeladata, jogállása:

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar (a továbbiakban: intézmény) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 44. § 7. pontja szerinti előadó-művészeti szervezet, típusa szerint kamara-szimfonikus zenekar.

Az intézmény a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 2. mellékletének 3.1.6. pontja alapján 2020. január 1. napjától kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet.

Az intézmény tevékenysége:

 • Az egyetemes szimfonikus, oratorikus, kórus-, balett- és kamarazene, opera és más hangszeres és vokális műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire.
 • Koncertek szervezése és rendezése; a zenekar tevékenységébe illő produkciók létrehozása, nemzetközi, országos, regionális, megyei, de különösen a helyi fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken, előzetes terv és egyeztetés alapján történő fellépések teljesítése.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv.

Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

2. Az intézmény 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata (eFt):

Bevételek: Működési bevételek 39.990
  Működési célú átvett pénzeszköz 4.800
  Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39.153
  Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati támogatás) 373.873
  Összesen: 457.816
Kiadások: Személyi juttatások 242.740
  Munkaadókat terhelő járulékok 36.588
  Dologi kiadások 153.191
  Egyéb működési célú kiadás 4.297
  Beruházások 21.000
  Összesen: 457.816

A számított álláshelyek száma: 50,5

3. Az igazgató foglalkoztatása:

 Az intézmény vezetőjének (továbbiakban: igazgató) foglalkoztatása az Emtv. és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával határozott időtartamra szóló munkaviszony keretében az Mt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony kezdete a munkaszerződés teljeskörű aláírásának napja, de legkorábban 2024. május 1. napja. A munkaviszony 5 év határozott időtartamra jön létre.

A munkába lépés napja: a munkaszerződésben megjelölt nap, legkorábban 2024. május 1.

Javadalmazás: az igazgató havi bruttó munkabére 720.000 Ft.

Az összeférhetetlenség tekintetében az Mt. 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok irányadóak. Az igazgató az intézménynél a munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli engedélyével az igazgatói munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül végezhet.

4. Az igazgató feladata:

 • felelős vezetőként az intézmény irányítása, tevékenységének ellenőrzése, a fenntartói megállapodásnak megfelelő, eredményes működésének biztosítása, a vagyon megőrzése,
 • az intézményre vonatkozó jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában, a fenntartói megállapodásban, a szervezeti és működési szabályzatában, az irányító szerv döntéseiben foglaltak végrehajtása,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására és a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó előírások betartása,
 • együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatallal, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal,
 • a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás,
 • törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások hatékony növelésére,
 • az intézmény hosszútávú és évadonkénti művészeti programjának kidolgozása, törekedve a székesfehérvári hagyományok megőrzésére, ápolására,
 • a hagyományos városi zenei rendezvények, hangversenyek (koncertsorozatok, zenei bérletek, nyári hangversenyek) megvalósítása az új művészeti kihívások átgondolásával,
 • alkotó együttműködés a város előadó-művészeti, kulturális, közművelődési, zenei oktatási intézményeivel, a város kórusaival, zenekaraival,
 • hangversenyek megtartása a fenntartói megállapodásban foglalt teljesítményelvárásra, követelményleírásra figyelemmel,
 • a kulturális programok, városi rendezvények, állami ünnepek megvalósítása során együttműködés a Polgármesteri Hivatallal,
 • az előadó-művészet értékeinek gyarapítása,
 • törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére, az előadásoknak a közönség minél szélesebb rétegeihez való eljuttatására, a gyermek és ifjúsági generációk zenei nevelésére korszerű marketing eszközök bevonásával,
 • az intézmény regionális és országos szerepének erősítése, határon túli magyar kultúra ápolása, országos és nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása,
 • fiatal művészek kibontakozásának elősegítése, a zenekar művészeinek, kamaraegyüttesei működésének elősegítése,
 • a kiemelt előadó-művészeti szervezeti minősítés fenntartása, megtartása érdekében szakmai koncepció elkészítése,
 • az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt,
 • önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben,
 • az önkormányzat felkérésére közreműködés városi rendezvények megvalósításában,

5. A pályázattal kapcsolatos előírások:

5.1. Pályázati feltételek:

 1. A Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
  (Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség. A szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített, valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.)

 2. a Vhr.8. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat,
  (Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.)

 3. büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,

 4. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

5.2. Az elbírálás során előnyt jelenthet:

 • előadó-művészeti működtetési területen szerzett, három évnél hosszabb vezetői gyakorlat,
 • kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

5.3. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó magyar nyelvű szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a pályázó telefonszámát és elektronikus levélcímét,
 2. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
 3. állami kitüntetések, díjak felsorolása, másolata,
 4. a megszerzett iskolai végzettség, képzettség pontos megnevezése, megszerzés ideje, tanúsító okirat száma, oktatási intézmény megnevezése, pályázat benyújtásakor bemutatandó az eredeti okirat, külföldön szerzett bizonyítvány esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti elismerésről és honosításról szóló okirat,
 5. a szakmai, vezetői gyakorlatot bizonyító, az ellátott munkakör (feladatkör) megnevezését és időtartamát is tartalmazó, magyar nyelvű, az előadó-művészeti szervezet, vagy annak fenntartója, tulajdonosa, jogutódja nevében nyilatkozattételre, igazolás kiadására jogosult által kiadott hiteles igazolás(ok),
 6. magyar nyelvű nyilatkozat az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállására vonatkozóan, megjelölve az esetleges összeférhetetlenség jellegét, formáját,
 7. amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül csatolásra, úgy e személy magyar nyelvű nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul, hozzájárulás hiányában a csatolt irat, nyilatkozat nem vehető figyelembe,
 8. magyar nyelvű nyilatkozat arról, hogy a pályázó az intézmény alkalmazottai előtt vállalja-e a bemutatkozást és ezzel egyidejűleg hozzájárul-e az 5.4. pontban meghatározott szakmai programnak az alkalmazottak részére történő átadásához,
 9. magyar nyelvű nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, valamint sikeres pályázat esetén az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatás feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére – a nyertes pályázat megismerhetőségének és nyilvánosságra hozatalának biztosítása érdekében – történő megküldéséhez hozzájárul,
 10. a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon közzétett „Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez” című aláírt nyilatkozat, amely a személyes adatok kezelése, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése és a pályázat zárt ülésen történő tárgyalásával kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazza.

Az 5.3. pontban felsorolt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a benyújtást követően egy alkalommal, legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 3 munkanapon belüli beérkezéssel van lehetőség. Pályázat kiírója hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki.

5.4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi, magyar nyelvű szakmai programot:

 1. a 2023. évi önkormányzati támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő, az igazgatói megbízás időszakára vonatkozó működtetési koncepciót, ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját, a források, a nézőszám, a támogatások növelésének lehetőségét, a szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát,
 2. a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, produkciós terveket, amely figyelembe veszi az intézmény művészeti hagyományait,
 3. az intézmény adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket,
 4. az alkotótársak, együttműködő szakmai partnerek felsorolását,
 5. marketing, PR, belső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 6. belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokra, együttműködésekre vonatkozó elképzeléseket.

 Az 5.4. pontban felsorolt kötelező tartalmi elemek tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.5. A pályázat formai előírásai:

A pályázati anyagot egy eredeti, nyomtatott, a pályázó által aláírt példányban kell benyújtani.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra rá kell írni: „Zenekar igazgatói pályázat”

6. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez azonos tartalmú pályázati dokumentációt kaphatnak, mely tartalmazza az intézmény:

 • alapító okiratát,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • fenntartói megállapodását,
 • a 2022/2023. évadra vonatkozó évadbeszámolóját.

A pályázati dokumentáció a peresztegi-nagy.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás:

 • szakmai, intézményi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodáján Peresztegi-Nagy Zsófia irodavezetőtől a 22/537-153-as telefonszámon vagy a peresztegi-nagy.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető,
 • költségvetési kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságán Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgatótól a 22/537-169-es telefonszámon vagy a meszarosne.regina@pmhiv.szekesfehervar.hu kérhető,
 • a pályázati feltételekkel, formai előírásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján a 22/537-189-es telefonszámon vagy a szemelyugy@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen kérhető.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a város honlapján a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem elérésű oldalon érhető el.

7. A pályázat közzététele, benyújtása:

 A pályázati felhívás közzététele: a www.kormany.hu weboldal Kulturális és Innovációs Minisztérium oldalán és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szekesfehervar.hu) történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a www.kormany.hu weboldalon történő közzétételtől számított 30 munkanapon belül nyújtható be pályázat.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyügyi Irodájára (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani Pápai Erzsébet főosztályvezetőhöz (tel.: 22/537-194) vagy Mazzag Károlyné dr. ügyintézőhöz (tel.: 22/537-189) előre egyeztetett időpontban, munkanapokon munkaidőben hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig.

8. A pályázat érvényessége, az elbírálás rendje:

Érvényes a pályázat, ha a 7. pontban meghatározott határidőig, a pályázati felhívásban meghatározott módon, formában került benyújtásra, tartalmazza az 5.3. és 5.4. pontban megjelölteket, pályázó megfelel az 5.1. pontban foglalt pályázati feltételeknek.
A pályázónak a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló, aláírt nyilatkozata hiányában a pályázat érdemben nem vizsgálható.

Az elbírálás rendje:

A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül véleményezik. A bizottságok, a Közgyűlés üléséről, valamint, ha vállalták az intézmény alkalmazottai előtti bemutatkozást, annak időpontjáról a pályázók az általuk megadott telefonszámon vagy elektronikus levélcímen kapnak értesítést. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók értesítést kapnak. A sikertelen pályázatokat a Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján kezeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá nem vállalja semmilyen, a pályázat benyújtásából, eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.