Főigazgató - Székesfehérvári Intézményi Központ

2022.11.02. |
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Székesfehérvári Intézményi Központ
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.)
főigazgatói munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény közfeladata az óvodák kivételével a köznevelési intézmények tekintetében a vagyonkezelésre át nem adott épületrészek üzemeltetése, a gyermekétkeztetés megszervezése, továbbá a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és a Székesfehérvári Balett Színház esetében az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a gazdasági szervezeti feladatok ellátása. A főigazgató feladata az intézmény vezetése, irányítása, a feladatellátás megszervezése, a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, pénzügyi, gazdasági, vagy jogász végzettség és szakképzettség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett személynek minősülés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll a foglalkozástól eltiltás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés. d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,
 • a Kjt. 23. § (1) bekezdésében a gyakornoki idővel kapcsolatos feltételnek megfelelés (a Kjt. 22. §-ában meghatározott gyakornoki időt letöltötte, vagy a gyakornoki idő kikötése nem kötelező),
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg gazdasági, pénzügyi vagy jogi ügyintéző közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
 • a megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés esetén - a Kjt. 21/A §-ában meghatározott esetek kivételével - 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz, amely tartalmazza a korábbi jogviszonyok tekintetében a munkáltató megnevezését, napra pontosan a jogviszony kezdetét és végét, a betöltött munkaköröket,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • iskolai végzettség, szakképzettség, a Kjt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott, a gyakornoki időre vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 • a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további pályázati nyilatkozatokat tartalmazó, a https://www.szekesfehervar.hu/Adatvedelem oldalról az „Intézményvezetői pályázathoz Adatkezelési tájékoztató melléklet” linkről letölthető nyilatkozat kitöltve és aláírva.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22/537-189-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/439/2022., valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben, tartalmi és formai szempontból hiánytalan pályázatot benyújtó pályázók meghallgatását követően a pályázatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt. A Közgyűlés fenntartja jogát, hogy a pályázatot visszavonja, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • szekesfehervar.hu/Állásajánlatok - 2022. november 2.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla- 2022. november 2.