Tájékoztatók, meghívók

2019.01.29. |

Tájékoztató
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
elkészítése céljából
2017. június 20-án tartott lakossági fórumon elhangzottakról
 

A Lechner Tudásközpont honlapjáról letölthető

Székesfehérvár Településképi Arculati kézikönyvéról szóló, Csutiné Schleer Erzsébet álatal összeállított előzetes tájékoztató innen tölthető le.


KLÍMA BERENDEZÉSEK KÜLTÉRI EGYSÉGEINEK ELHELYEZÉSE TÁRSASHÁZAKON

2018. április 30-ig

A társasházakon az egyedi klíma berendezések kültéri egységeinek elhelyezése tárgyában évről-évre egyre több megkeresés érkezik a Főépítészi iroda felé a  lakók és a közös képviselők bizonytalanságából adódóan.  A probléma jogszabályi hátterét és a szükséges eljárások eseteit találja e tájékoztatóban.

Az építés helyi rendjét a város helyi építési szabályzata és szabályozási terve szabályozza, melyet a település egyedi jellegzetességű részeinek megfelelő területi hatályú önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

A város társasházainak túlnyomó többsége Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 7/2004.(II.24.) rendelete ( a továbbiakban: HÉSZ) hatálya alá tartozik.

A Belváros területén fekvő társasházi ingatlanok pedig a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2004.(II.24.) rendelete a Belváros és tágabb környezetének szabályozási terve és helyi építési szabályzata ( a továbbiakban: Belváros HÉSZ) hatálya alá tartoznak. A Belváros területén a Belváros HÉSZ 1.§ (1) bekezdése értelmében az  Ybl Miklós utca - Mészöly Géza utca – Malom utca – Honvéd utca - Dózsa György út – Ányos Pál utca – Szekfű Gyula utca – Várkörút – Prohászka Ottokár utca – Vak Bottyán köz – Vörösmarty tér nyugati oldala mögötti Műemléki Környezet – Palotai út – Piac tér – Mátyás király körút által határolt területet kell érteni.

Az épületgépészeti berendezések – köztük a klíma berendezések kültéri egységeinek - elhelyezésére vonatkozóan mindkét hatályos jogszabály tartalmaz előírásokat.

A HÉSZ 6. § (13) bekezdése szerint

" Épületgépészeti berendezések belterületen - a gazdasági területek (Gip, Gksz) kivételével - az alábbi szabályok betartása mellett helyezhetők el:

a)    Az épületek közterület felöli homlokzatán újonnan égéstermék kivezetése, klímaberendezések kültéri egysége és antenna nem helyezhető el.

b)   Az épületen kívül vezetett gázkémény építése kizárólag a hátsó, közterület felöl takart homlokzaton burkolattal ellátva lehetséges.

c)    Az úszótelkes épületeknél az égéstermék kivezetése, klímaberendezések kültéri egysége és antenna csak a tetőfelületen helyezhető el, kivéve a d) pontban meghatározott eseteket.

d)   Fűtéskorszerűsítésnél az égéstermék kivezetése egységes megjelenésben az épület közterület felöli homlokzatán is megjelenhet.

e)    Az épületek közterület felöli homlokzataira és 10 foknál meredekebb tetőfelületeire napenergia hasznosító berendezés a Vt, Vk, Ln és Lk jelű övezetekben nem telepíthető. A tetőfelületekre a napenergia hasznosító berendezés csak közterület felöl takartan helyezhetők el."

A Belváros HÉSZ 15. § (1) bekezdése szerint

"Épületgépészeti berendezések:

a)    Kültéri épületgépészeti, elektromos, távközlési berendezést közterületről, és közhasználat elöl el nem zárható területről látható homlokzaton, tetősíkon nem lehet elhelyezni.

b)   Kültéri épületgépészeti, elektromos, távközlési berendezést közterületről, és közhasználat elöl el nem zárható területről nem látható homlokzaton és tetősíkon épületszerkezettel takartan kell elhelyezni.

c)    Bármely füstelvezető, szellőző kizárólag épített kéménytestben helyezhető el, kivéve a "Vt-4.2" jelű övezetben, ahol homlokzati szellőző elhelyezhető, de kizárólag az épületre készített egységes terv szerint, egy ütemben."

Az iparosított (pl. panelos, blokkos, alagútzsalus) technológiával épült társasházak nagyrészt úszótelkes ingatlanok, tehát az épületek telkét, - mely általában az épület homlokzata előtti 1m es sáv - a közterület minden oldalról körülveszi.

A fentiek értelmében

1.  az esetek többségében a társasházak közterület felöli homlokzatán újonnan klímaberendezések kültéri egysége nem helyezhető el;

2.  a Belváros területének kivételével a klímaberendezések kültéri egysége csak a tetőfelületen helyezhető el;

3. kivételes esetekben, azaz a Belvárosban, ha az épületnek van a közterületről nem látható homlokzata, vagy tetősíkja a kültéri egységet épületszerkezettel takartan el lehet helyezni.

A 3. pont szerinti kivételes esetben az épületgépészeti berendezés elhelyezéséhez - ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni- nem kell sem az építésügyi hatóság engedélye, ugyanakkor vagy az örökségvédelmi hatóság tudomásulvétele, vagy a polgármester településképi hozzájárulása szükséges.

·  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 23. pontjának értelmében a klíma berendezés építményen vagy építményben való elhelyezése, nem építési engedély köteles tevékenység;

· A Belváros egésze országosan védett műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28. Korm. rendelet ( a továbbiakban: Örökségvédelmi korm.r.) 48.§ (1) ea) pontja értelmében örökségvédelmi engedély nélkül, a hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető tevékenység tevékenység „ a műemlék homlokzatán az értékleltárba felvett elem megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló  szerelvény, tárgy vagy szerkezet elhelyezése, felszerelése, létesítése és cseréje. „ Ilyen esetben az örökségvédelmi bejelentési eljárás lefolytatásához az illetékes járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalhoz kell fordulni. Az Örökségvédelmi korm. r. 3.§ (1) a) pontja, valamit 1. sz. melléklete értelmében az illetékes a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya. ( 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.).

· A Belváros egésze településképi szempontból kiemelt területe a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban: Önk.R) 3.§ (1) bekezdése értelében.  Az Önk.R. 4.§-a és az 1. sz. melléklet értelmében a kültéri egység elhelyezése településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozik.  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetében településképi bejelentési eljárást nem folytathat le a polgármester.  Ezért a településképi bejelentési eljárást csak abban az esetben kell lefolytatni, ha az ügyben az örökségvédelmi hatóság nem jár el, mert a kültéri egység elhelyezése nem befolyásolja műemlék megjelenését, vagy az érintett homlokzat nem a műemlék felé esik, illetve a közterületről a műemlékkel együtt nem jelenik meg.

A településkép bejelentési eljárásról a város honlapján – www.szekesfehervar.hu - minden információ megtalálható a következő rövid elérési útvonalon: Településképi bejelentési eljárás

2016.04.06.

(frissítve: 2017.08.14.)Tisztelt Érdeklődő! 
Kedves Kolléga! 

Főépítész úr nevében szíves figyelmébe ajánlom a Magyar Művészeti Akadémia alábbi rendezvényét.  

Az Ybl Miklós Emlékház 2014 pályázat kiállítása

2015. február 5-től február 19-ig megtekinthetők a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata "Ybl Miklós Emlékház 2014" című építészeti pályázatának pályaművei 

a Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal 1. emeleti galériáján. 

Cím:  Székesfehérvár, Városház tér 1.

A kiállítás nyitvatartása: hétfőtől csütörtökig 9-16 óra, pénteken 9-12 óra között. 


TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL

Székesfehérvár történeti városmagja a 3800 műemléki azonosítójú, országosan védett műemléki jelentőségű terület, mely  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2013. (II.18.) az önkormányzati rendelet 3.§-ban meghatározott településképi szempontból kiemelt jelentőségű terület része.

Az önkormányzati rendelet értelmében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településképi szempontból kiemelt területen belül tervezett - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendeletben meghatározott, egyes ,-  építési engedély nélkül végezhető  építési tevékenységeket megelőzően.

Építési engedély nélkül végezhető - többek között -  a műemléki jelentőségű területen (a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével)  az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni.

A 2014. március 15-én hatályba lépett jogszabályváltozások értelmében változott a műemléki jelentőségű területen, a telken álló, nem műemlék  építmények közterület felé eső homlokzatainak az építmény megjelenését érintő átalakítása, felújítása  tárgyú eljárások rendje.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében  a műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedély szükséges a telken álló építmények közterület felé eső homlokzatainak az építmény megjelenését érintő átalakításához, felújításához.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés értelmében műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetében a polgármester településképi bejelentési eljárást nem folytathat le.

Továbbra is a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozik azonban a  műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határától  50 méternél távolabb álló, építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni.

2014.07.21.


 DÖNTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

2013. AUGUSZTUS 16-i ülésén Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 431/2013.(VIII.16.) számú határozatával elfogadta a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.

A 2013. január 1-ét követően induló  településrendezési eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. 

Az elfogadott szabályzat rendelkezik a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével  kell alkalmazni. 

Bővebb információk megtalálhatóak a Főépítészi Iroda ügyfélszolgálati oldalán ( www.szekesfehervar.hu),  illetve itt megtekinthetőek.

2013. 08.16.


TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS A TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁSOKRÓL

2013. március 6-án 14:00 órától a Polgármesteri Hivatal Nagy Tanácstermében a Fejér Megyei Építészek Kamarája kezdeményezésére, Lantay Attila Főépítész úr szakmai tájékoztatót tartott Székesfehérvár Megyei Jogú Város  településképi eljárásairól.  Az elhangzottak összefoglalása itt megtekinthető.

2013.03.08.


Eseménynaptár

2022. Január
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár