Bölcsődevezető - Tündérkert Bölcsőde

2022.04.29. |

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Tündérkert Bölcsőde
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 69.)
bölcsődevezetői munkakörének betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027.augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 69.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődevezető feladata a kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, gondozását végző, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő, időszakos gyermekfelügyeletet ellátó költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű, nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető,
 • hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • szakmai életrajz, amely tartalmazza a korábbi jogviszonyok tekintetében a munkáltató megnevezését, napra pontosan a jogviszonyban töltött időtartamot, a betöltött munkaköröket,
 • iskolai végzettségre, szakképzettségre, intézményvezetői szakképzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében, a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további nyilatkozatokat tartalmazó, a www.szekesfehervar.hu oldalról az „Intézményvezetői pályázathoz Adatkezelési tájékoztató melléklet” linkről letölthető nyilatkozat kitöltve és aláírva.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022.szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt a 22/537-189 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/346/2022., valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
 •  Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén - a Kjt. 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A Közgyűlés fenntartja jogát, hogy a pályázati felhívást visszavonja, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlási felhívás kibocsátására nem kerül sor, a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.  július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok - 2022. május 3.
 • Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2022. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az „Adatkezelési Tájékoztató – intézményvezetői pályázathoz” és annak melléklete a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalról letölthetőek. A veszélyhelyzet időtartama alatt a pályázatok előzetes telefonos egyeztetést követően nyújthatók be személyesen.

Aranybulla emlékév 2022.

Kiállítás

Facebook

Eseménynaptár

2022. Május
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fehérvár Magazin

Webkamera


360 Fehérvár