Bölcsődevezető (magasabb vezető) - Százszorszép Bölcsőde

2019.09.27. |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Százszorszép Bölcsőde
bölcsődevezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Ybl Miklós lakótelep.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelését, napközbeni részidős ellátását, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti fogyatékos gyermekek 6 éves koráig történő nevelését és gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Intézettel való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű, nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében, a Gyvt. 10/A § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Gyvt. 10/A § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a Vhr-ben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • a további pályázati nyilatkozatokat tartalmazó, a https://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalról letölthető „Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez” (.pdf) című kitöltött, aláírt nyomtatvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22/537-194 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/94/2019. , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
 • Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Humán Közszolgálati Szakbizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén az alkalmazás - a Kjt. 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra 2019. október 31. után nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési Tájékoztató - intézményvezetői pályázathoz (.pdf) - LETÖLTHETŐ
Nyilatkozat - intézményvezetői pályázattal kapcsolatos adatkezeléshez (.pdf)- LETÖLTHETŐ

Eseménynaptár

2019. Október
h
K
Sze
Cs
P
Szo
V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Webkamera


360 Fehérvár

Fehérvár Magazin

Nyitott tornatermek