2 fő esetmenedzser - Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

2022.09.19. |

Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere a Székesfehérvári Járás területén esetmenedzseri feladatokat lát el. Ennek érdekében esetkonferenciákat tart, tájékoztatja a Szolgálatokat az általa nyújtott és más szolgáltatásokról. Kapcsolattartásban közreműködik, javaslatot tesz a Gyámhivatal részére többek közt pl. a gyermek védelmében ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre, családba fogadásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2.számú melléklet II. rész I/1. pontja szerint előírt képesítés,
  • szociális és gyermekjóléti alapellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy büntetlen előéletű; nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű kreativitás, kezdeményezőkészség, kommunikációs és konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§-ának (1).; (2.) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/5-24/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő esetmenedzser.
  • Elektronikus úton Tisztl Henrik, intézményvezető részére a tisztl.henrik@csaladesgyermekjolet.fehervar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez pályázat feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül. A pályázókat az Intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi, személyesen hallgatja meg; az elbírálást követően értesíti a jelentkezőket. A sikertelen pályázók postai úton érkezett anyagát visszaküldi az Intézmény. Adathordozó történő jelentkezés esetén törli az adatokat és tájékoztatja erről a pályázót; kivéve, ha a jelentkezésben vagy személyesen hozzájárulását adja 2022. 12. 31.-ig tárolásra későbbi munkalehetőség céljából. A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 13.